Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin eğitimlerine ve mesleklerine bakış açıları, meslekten beklentileri

Bu çalışma, hemşirelik ve sağlık memurluğu öğrencilerinin eğitimlerine ve mesleklerine bakış açılarını, meslekten beklentilerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yürütülmüştür. Çalışmanın örneklemini, Denizli Sağlık Yüksekokulu’nda 2006-2007 Güz Yarıyılında 2, 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören öğrencilerden uygulamayı kabul eden 155 kişi oluşturmuştur. Araştırma öncesinde ilgili kurumdan resmi izin ve öğrencilerden de sözlü katılım onayı alınmıştır. Veriler sayı ve yüzdelik hesapları ile değerlendirilmiştir. Öğrencilerin %40’ı bu bölümü sınav sisteminin sonucu tercih ettiğini ve %53.5 okulu kazanmadan önce meslek hakkında herhangi bir bilgisinin olmadığını belirtmiştir. Öğrencilerin %42.6’sı verilen eğitimin mesleği benimsetmede kısmen etkili olduğunu düşünürken, %38.1’i eğitime yönelik sorunun derslerin ağır olması ve başka faaliyetlere zaman kalmadığını ifade etmiştir. Öğrencilerin meslekle ilgili görüşlerine bakıldığında %35.5’u mesleğin ideal bir meslek olmadığını, %17.4’ü mesleğin bağımsız faaliyetlerini belirleyen yasaların çıkarılması ve branşlaşmanın olması gerektiğini belirtmiştir. Öğrencilerin %60.6’sının mezuniyet sonrası mesleği yürütmeyi düşündüğü ve %61.3’ü iş bulma konusunda kaygı yaşadığını istediğini ifade etmiştir.

Kaynakça

1. Tüfekçi İ.F. Balıkesir Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin mesleki eğitim ve yüksek öğrenim ile ilgili sorunları. Hemşirelik- Ebelik Eğitim Ve Uygulamalarında Kalite Sempozyumu Kitabı, 1998, Kayseri, Erciyes Maatbası, 338- 44.

2. Bölükbaş N.,Yaman S. Farklı düzeyde yetişen hemşire öğrencilerin kendilerini yeterli bulma durumlarının incelenmesi. Türk Hemşireliğinde Yüksek Öğrenimin 40. Yılı Sempozyum Kitabı, 1995, İzmir, Ege Üniversitesi Basımevi, 87-94.

3. Kuzu N. Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin eğitimlerine ve geleceklerine ilişkin düşünceleri. Hemşirelik Formu Dergisi, 2001; 6(5): 40- 44.

4. Göz F, Erkan M. Sağlık memurluğu öğrencilerinin mesleki düşünce, görüş ve sorunları” Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2001; 1(2): 37- 50

5. Kocaman G. Türkiye’de hemşirelik eğitim sorunları. Türk Hemşireliğinde Yüksek Öğrenimin 40. Yılı Sempozyum Kitabı, 1995, İzmir, Ege Üniversitesi Basımevi, 97-104.

6. Türk Hemşireler Derneği, http://www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/index.php Erişim tarihi:25.02.2007

7. Gözüm S. Hemşirelik eğitimine yeni başlayan öğrencilerin mezuniyet sorası çalışmak istedikleri ve istemedikleri hemşirelik alanlar ve gerekçeleri. 2000’li Yıllarda Sağlık Yüksekokullarında Eğitimin Geleceği Sempozyum Kitabı, Malatya, 2000; Sayı:85- 94.

8. Özsoy A. Hemşire öğrencilerinin mesleğe ilişkin görüşlerinin ileriye dönük incelenmesi, 7. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildiri Kitabı, Erzurum, 1996, 345-50.

9. Taşocak G. 7. Ulusal Hemşirelik Kongresi Bildiri Kitabı, Erzurum, 1999; 463- 64.

10. Çelebi E. Malatya ve Elazığ Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin bulundukları programı seçme nedenleri. Hemşirelik Formu Dergisi, Ocak-Şubat 2006; 108- 114.

11. Şirin A. Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin bir kariyer tercihi olarak hemşirelik mesleği hakkındaki düşünceleri. Türk Hemşireliğinde Yüksek Öğrenimin 40. Yılı Sempozyum Kitabı, İzmir, 1995, Ege Üniversitesi Basımevi, 155- 62.

Kaynak Göster