Sağlık yüksek okulu öğrencilerinde nasal staphylococcus aureus taşıyıcılığı

2003-2006 tarihleri arasında 144 öğrenci, hastane laboratuvarlarında stajlarına başlamadan önce ve stajlarının bitiminde, nasal Staphylococcus aureus taşıyıcılığı yönünden araştırılmıştır. Nasal S.aureus taşıyıcılığı hastanede staja başlamadan önce alınan örneklerden sekizinde (%5.5) S.aureus üremesi olurken, staj bitiminde alınan örneklerden 17’sinde (%11.8) bulunmuştur. İzole edilen 25 S.aureus suşunun 4’ünde (%16.0) metisiline direnç saptanmıştır.

Nasal staphylococcus aureus carriage in the students of vocational health school

Nasal Staphylococcus aureus carriage in 144 students before and after laboratory practice was investigated between 2003 and 2006.While the carriage ratio 8(5.5 %) before practice was detected, it was found as 17(11.8 %) after practice. Among 25 isolated S.aureus strains, 4(16.0 %) were resistant to methicillin.

Kaynakça

1. Güçlü E, Yavuz T, Tokmak A, et al. Nasal carriage of pathogenic bacteria in medical students: effects of clinic exposure on prevalence and antibiotic susceptibility. Eur Arch Otorhinolaryngol 2007; 264: 85-8.

2. Ünal S, Aşçıoğlu Akhan S: Stafilokok İnfeksiyonları. "Topçu AW, Söyletir G, Doğanay M (eds). İnfeksiyon Hastalıkları", Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, 1996, s.773.

3. Kluytmans J, Van Belkum A, Verbrugh H. Nasal carriage of Staphylococcus aureus: Epidemiology, underlying mechanisms and associated risk. Clin Microbiol Rev 1997; 10: 505-20.

4. Mountricha A, Platsouka E, Pappas C et al. Staphylococcus aureus nasal carriage among hemodialysis patients. Clin Nephrol 2006; 65: 229-30.

5. Venditti M, Baiocchi P, Brandimarte C et al. High rate of oxacillin-resistant Staphylococcus aureus isolates in an Italian University Hospital. J Chemother 1994; 6: 25-8.

6. National Committe for Clinical Laboratory Standarts: Performance Standarts for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests. NCCLS Document, sixth edition: Wayne Pa, Approved Standart M2-A5.(M100-S7),2002.

7. Gürler N, Töreci K. Stafilokoklarda antibiyotiklere direnç gelişimi ve yarattığı sorunlar. Infeks Derg 1990; 4: 699-716.

8. Furuya EY, Lowy FD. Antimicrobial-resistant bacteria in the community setting. Nat Rev Microbiol 2006; 4: 36-45.

9. Artan MO, Çürük GN. Ebelik-Hemşirelik öğrencilerinin burunlarında metisiline dirençli Staphylococcus aureus kolonizasyonunun araştırılması. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2005; 35: 16-9.

10. Kaya D, Kaptanoğlu S, Kiraz N, Kaya E. Mupirosinin yara örneklerinden izole edilen stafilokok suşlarına karşı invitro etkinliği. ANKEM Derg 1994; 8: 102-5.

11. Diler T, Altanlar N, Emekdaş G, Kocabeyoğlu Ö, Akın A. Hastane ortam ve cihazlarında izole edilen stafilokok suşlarında oksasilin, fusidik asit, mupirosin ve değişik diğer antibiyotiklere direnç. ANKEM Derg 1999; 13: 53-6.

12. Ena J, Boalaert JR, Boyken LD, Van Landuyt HW, Godard CA, Hervvoldt LA. Epidemiology of infections in nasal carriers of S.aureus on haemodialysis. Infect Control Hosp Epidemiol 1994; 15: 78-81.

13. Entenza JM, Fluckiger U, Glauser MP, Moreillion P. Antibiotic treatment of experimental endocarditis due to methicillin resistant Staphylococcus epidermidis. J Infect Dis 1994; 170: 100-9.

14. Güner Ç, Karadenizli A, Yavuz CI, Kolaylı F, Beşer E: Tıp fakültesi IV. sınıf öğrencilerinin boğaz ve burun kültürlerindeki metisiline dirençli Staphylococcus aureus kolonizasyonunun klinik stajlara göre dağılımı. Turk Mikrobiol Cem Derg 2002; 32: 40 .

15. Stubbs E, Pegler M, Vickery A, Harbour C. Nasal carriage of Staphylococcus aureus in Australian (preclinical and clinical) medical students. J Hosp Infect 1994; 27: 127-34.

16. Kingdom JC, Joyce SM, Bradley FL, Jauch W, Falkiner FR, Keane CT. Staphylococcal nasal carriage in medical students with varying clinical exposure. J Hosp Infect 1983;4: 75-9.

17. Berthelot P, Grattard F, Fascia P, Martin I, Mallaval FO, Ros A, Pozzetto B, Lucht F. Is nasal carriage of methicillin-resistant Staphylococcus aureus more prevalent among student healthcare workers? Infect Control Hosp Epidemiol 2004; 25: 364-5.

Kaynak Göster