Hopa Devlet Hastanesi üroloji kliniği'ne sünnet isteği ile başvuran 0-15 yaş arası hasta grubu profilinin değerlendirilmesi

Amaç: Bu araştırmada üroloji kliniğine sünnet isteği ile başvuran hasta profilinin ve komplikasyon oranlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve yöntem: 1Araştırmaya 18/08/2010 - 18/06/2012 tarihleri arasındaki 22 aylık dönemde Hopa Devlet Hastanesi üroloji kliniğine sünnet isteği ile başvuran 0-15 yaş hastalar alındı. Hastane Bilgi Yönetim sistemi yardımı ile hastaların ICD-10 kodları taranarak veriler değerlendirildi. Hastaların demografik verileri ve yapılan işlemler incelendi. Bulgular: Verilerin değerlendirildiği 22 aylık dönemde, üroloji kliniğine toplam 5779 hasta 10173 başvuru yapmıştır. Hastalardan 573’ü (%9.91) 0-15 yaş grubudur ve 818 başvuru yapmıştır. Bu hastaların 426’sı (%67.36) erkek, 187’si (%32.63) kızdır. Araştırmaya alınan yaş grubunda en sık başvuru nedenleri sırasıyla sünnet isteği (184 olgu, %32.1), renal kolik (103, %18.0) ve idrar yolu infeksiyonu (96 olgu, %16.7) idi. Bu başvuruların yaş ortalaması 6+3.51 (min: 1; max: 14) yıldı. Bu başvurulardan sünnet edilen hastalar içerisinde 70 (%94.6) olgu dini-kültürel ve 4 (%5.4) olgu tıbbi-tedavi edici nedenlerle yapıldı. Sünnet operasyonlarının takibinde en sık olarak kanama (2 hasta; %1.1) ve enfeksiyon (2 hasta; %1.1) izlendi. Sonuç: Sünnet hastanelerde güvenle uygulanabilen bir operasyon sürecidir. Bununla birlikte cerrahi komplikasyonlar açısından dikkatli ve duyarlı olunmalıdır. Evaluation of 0-15 ages patients that requested to circumcise in Hopa State Hospital Urology clinic

Purpose: This paper aims to evaluate the complication rates and the profile of the patients that have applied to urology clinic for circumcision. Materials and methods: The patients between the ages of 0 and 15 who have applied for circumcission in the urology clinic are included in this paper for the 22 months period between 18th of August 2010 and 18th of June 2012. With the help of Hospital Data Management System, the data are evaluated by scanning the ICD-10 codes of the patients. The demographic data and the processes are analyzed. Results: During the 22 months of data evaluation period, 5779 patients made 10173 applications. 573 (9.91%) of the patients are between the ages of 0 and 5 and have made 818 applications. 426 (67.36%) of these patients are male and 187 (32.63%) are female. Inside the age group that is evaluated, most common application reasons were ordered as circumcision demand (184 cases, 32.1%), renal colic (103, 18.0%) and urinary tract infection (96 cases, 16.7%). The average age for those applications was 6+3.51 (min: 1; max: 14). Among circumcisions, 70 (94.6%) of the cases were religious-cultural and 4 (5.4%) of the cases were medical-cure reasons. Following the circumcision operations, bleeding (2 patients, 1.1%) and infection (2 patients, 1.1%) are monitored as most common circumstances. Conclusion: Circumcision is an operation process that is safely applied in periphery hospitals. However, one should be attentive and exquisite regarding the operational complications.

Kaynakça

1. Rizvi SA, Naqvi SA, Hussain M,Hasan AS. Religious circumcision: a Muslim view. BJU Int 1999; 8:13-16.

2. Dunsmuir WD, Gordon EM. The history of circumcision. BJU Int 2001;83: 1-12.

3. Dekkers W, Hoffer C, Wils JP. Scientific contribution, bodily integrity and male and female circumcision. Med Health Care Philos 2005;8:179-191.

4. Lynch MI, Pryor JP. Uncircumcision: a one stage procedure. BJU Int 1993;72: 257-261.

5. Ceylan K, Burhan K, Yılmaz Y, Can S, Kuş A , Mustafa G. Severe complications of circumcision: an analysis of 48 cases. J Pediatr. Urol 2007;3:32-35.

6. Atikeler MK, Geçit I, Yüzgeç V, Yalçın O. Complications of circumcision performed within and outside the hospital. Int Urol Nephrol 2005;37:97-99.

7. Turkan S, Kalkan M, Şahin C. Kastamonu bölgesinde sünnet olmuş çocuklarda saptanan komplikasyon ve genital anomali oranları. Turk Urol Derg 2011;37:43- 46.

8. Balkan E, Halil T, Çaman Ş, Kılıç N, Doğruyol H. Çocuklarda geri çekilmeyen prepusiyum. Gulhane Med J 2004;46:29-32.

9. Özkan A, Özorak A, Oruç M. Bin dokuz yüz sünnet olgusunda komplikasyonların retrospektif incelenmesi. Konuralp Tıp Dergisi 2012;4:8-12.

10. Aydoğdu B, Tireli GA, Ali OD, Güvenç Ü, Başdaş CB, Sander S. Sünnet komplikasyonlarında klinik deneyimimiz. JOPP Derg 2011;3:64-67.

11. Şahin F, Beyazova U, Aktürk A. Attitudes and practices regarding circumcision in Turkey. Child Care Health Dev 2003;29:275-280.

12. Yavuz M, Demir T, Doğangün B. Sünnetin çocuk ruh sağlığı üzerine etkisi: gözden geçirme çalışması. Turk Psikiyatri Derg 2012;23:63-70.

13. Ramos S, Boyle GJ. Ritual and medical circumcision among Filipino boys: evidence of post-traumatic stress disorder. In: Denniston GC, Hodges FM, Milos MF, ed. Understanding circumcision: a multi-disciplinary approach to a multi-dimensional problem. New York, Plenum 2001;253-270.

14. Karaman İM, Kaya C, Özkovancı Ü ve ark. Türkiye’ nin hipospadiyas profili: çok merkezli çalışma. Turk Urol Derg 2007;33:471-475.

15. Çetin NG, Tomruk Ö, Beydilli H. Serel TA. Acil servise ürogenital sistem şikayetleri ile başvuran çocuk hastaların retrospektif incelenmesi. SDU Tıp Fak Derg 2004;11(3):16-18.

Kaynak Göster