WEB TASARIMININ ÖNEMİ: DESTİNASYON WEB SİTELERİNİN GÖRSEL TASARIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Literatüre bakıldığında, web sitelerinin etkinliklerine dair yapılan araştırmaların yoğun olarak sitelerin içeriğine yöneldiği; fonksiyona yönelik incelemelerin çoğu zaman yüzeysel olarak gerçekleştiği görülmektedir. Oysa bir web sitesinin etkinliğinin tam anlamıyla ortaya konulabilmesi için sitenin her bir unsurunun kendi alt bileşenleriyle birlikte ayrı ayrı denetlenmesi gerekmektedir. Çalışmada, web sitelerinin etkinliğinin belirlenmesinde algı ve tepki itibarıyla önemli roller oynayan görsel tasarıma dair kriterler buluşsal değerlendirme yöntemi ışığında mercek altına alınmakta ve örneklemde yer alan web siteleri analiz edilmektedir. Bu bağlamda kamusal destinasyon web sitelerinin sayfa tasarımlarının buluşsal değerlendirmesi, çalışmanın araştırma odağı olarak belirlenmiştir. Çalışma ile ulaşılan bulgular paralelinde ülke ekonomisinin önemli bir girdisi olan Türk turizm sektörüne, evrensel açılım alanları olarak değerlendirilebilecek web sayfalarının tasarımının iyileştirilmesi suretiyle katkı sağlanması hedeflenmiştir

THE IMPORTANCE OF WEB DESIGN: VISUAL DESIGN EVALUATION OF DESTINATION WEB SITES

As in the literature, the researchs about web site efficiency are mostly about site context. The analysis about function are mostly superficial. Whereas, controlling every little part of a web site respective is a necessity to show its efficiency. Here in this context in the study of perception and response event web sites that play an important role in visual design criteria are below the lens as featured and the web sites evaulated by heuristic evaluation method.The research focus of this study is public destinations web site’s heuristic evaluation. By the diagnosis of this study, Turkish tourism sector’s web sites design will be better; also Turkish tourism sector which is an important input of the country will be more successful

Kaynak Göster

APA Fırlar, B , Okat Özdem, Ö . (2013). WEB TASARIMININ ÖNEMİ: DESTİNASYON WEB SİTELERİNİN GÖRSEL TASARIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 4 (7) , 5-16 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27571/290113