Vladimir PUTIN’in Valdai Konuşmasının Politik Söylem-Psikoloji Bağlamında İrdelenmesi

 Bu çalışmada, Rusya Federasyonu’nun Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 24 Ekim 2014 tarihinde Soçi’de, Valdai Kulübü toplantısı çerçevesinde gerçekleştirdiği; dünyada, özellikle de Batı’da büyük yankılar uyandıran ve tepki toplayan konuşmasından öne çıkan kesitler ele alınacak; söylem analizine tabi tutulacaktır. Söylem tanımlandıktan sonra söylem analizinde başvurulan yaklaşımlara dair açıklamalar yapılacak ve uluslararası ilişki öğretileri bağlamında söylem analizine değinilecektir. Bu açıklamaların ışığında yorumlama (hermeneutik) yaklaşımı ve konstrüktivist öğreti aracılığıyla söz konusu söylem analiz edilecek ve bu doğrultuda Putin’in bireysel ve sosyal hayatına, psikolojik yapısına ve ardına düştüğü ideolojilere ilişkin ipuçları yakalanmaya çalışılacaktır. Düşünsel ve ruhsal bir örüntü olan birey, içinde var olduğu toplumsal ve tarihsel bağlamdan kopuk değerlendirilemez. Bu nedenden ötürü, çalışmada zaman zaman Rus toplumunun geçirdiği tarihsel sürece ve bu süreçle şekillenen ruhuna değinilecek buradan yola çıkarak bahsedilen hususların Putin’deki yansımaları analiz edilmeye çalışılacaktır. Putin’in psikolojik açmazlarının söylem analiziyle irdeleneceği bu çalışma; bilinçaltının söylemi ne derecede etkisi altına aldığını ortaya çıkarma ve ulusal psikoz ve nevrozların bireyin ruhunda hapsoluşunun söylemin alt metinlerine nasıl yerleştiğini bu güncel konuşmayla örneklendirme hedefini taşımaktadır.  

Evaluation of Valdai Speech of Vladimir Putin In the Context of Political Discourse and Psychology

In this study, some particular sections from the enormously reacted and inspiring speech in the world especially West  which the President of the Russian Federation Vladimir Putin made within the framework of the Valdai Club meeting in Sochi on 24 October 2014 and It will be subjected to discourse analysis. After the discourse is defined, explanations about the approaches referred in the discourse analysis will be done. Discourse analysis will be discussed in the context of the teachings of International relations. In the light of these explanations, this statement will be analyzed through hermeneutical approach and constructivist teaching and in this respect, some clues will be tried to be captured about Putin's personal and social life, the psychological structure and the ideology he followed. Individuals with intellectual and mental pattern can not be considered detached from the social and historical context and for this reason in this study, the historical process that the Russian society spent and spirit shaped by this process will be discussed from time to time. Also, the reflections of them on Putin will be analyzed.This study in which Putin's psychological dilemma will be examined with discourse analysis carries the aim of illustrating to what extent the subconscious influences the discourse, how the imprisonment of national psychosis and neurosis in the individual's spirit settles at the bottom texts of the discourse with this actual speech.

Kaynakça

Adler, A. (2004). İnsan Doğasını Anlamak, (Başkaya, Deniz, Çev.) İzmir: İlya İzmir Yayınevi.

Arkonaç, S.A. (2014). Eleştirel Psikoloji Bülteni, Sayı: 5, Nisan 2014, ss:39-54.

Bal, H. (2013). Nitel Araştırma Yöntemi- Gözlem,-Görüşme,-Odak Grup,-Sözlü Tarih,-İçerik Analizi,-Söylem Analizi, Isparta: Fakülte Kitabevi Yayınları.

Baude, J.-M. (2008). Psychopédagogie et Relations Humaines DEES, Paris : Librairie Vuibert.

Çelebi, O. B. (2011). Rusya'nın Putin'inden, Putin'in Rusyasına: Parçalanmış bir imparatorluğun bir lider ile yeniden hayat bulmasının akademik derlemesi (Google e-Kitap).

De Saussure, F. (2001). Genel Dilbilim Dersleri, Çev. Berke Vardar, İstanbul: Multilingual

Demir Güneş, C. (2013). Michel Foucault’da Söylem ve İktidar, Kaygı Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, Sayı: 21, Güz 2013, ss:55-70.

Kaynak Göster

APA Çakır, F , Günday, R . (2017). Vladimir PUTIN’in Valdai Konuşmasının Politik Söylem-Psikoloji Bağlamında İrdelenmesi . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 7 (2) , 175-184 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/30252/327128