TÜRKİYE’DE ALTIN FİYATLARINININ BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA

Altın fiyatları bir ekonomik gösterge niteliği taşıması bakımından ekonomik karar alıcılar açısından büyük öneme sahiptir. Geleneksel ve uluslararası bir yatırım aracı olarak altın fiyatlarının finansal ve reel piyasalar üzerinde etkileri bulunmaktadır. Diğer taraftan altın fiyatlarının seviyesini belirleme özelliğine sahip küresel ve ulusal ölçekte çok sayıda değişken bulunmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de altın fiyatlarının belirleyicileri incelenmiştir. Bu kapsamda 1996:1-2015:6 dönemine ait aylık veriler kullanılarak döviz kuru, ham petrol ithalatı, faiz oranları ve BIST 100 Endeksinin altın fiyatları üzerindeki belirleyiciliğine ilişkin nedensellik analizi yapılmıştır. Analizler sonucunda altın fiyatlarının döviz kuru, faiz oranı, petrol ithalatı, BIST 100 Endeksi değişkenlerinden etkilendiği tespit edilmiştir

AN EMPIRICAL APPLICATION ON THE DETERMINANTS OF GOLD PRICES IN TURKEY

Since gold prices hold a quality of economic indicator, they have a great importance in terms of decision makers. As a traditional and international investment instrument, gold prices have an effect on the financial and real markets. On the other hand, there are a number of variables in global and national scale, which have feature to determine gold prices. In this study, the determinants of gold prices in Turkey was examined. In this scope, utilizing the data belonging to the period of 1996:1-2015:6, a causality analysis was carried out regarding the determinedness of the exchange rate, crude oil import, interest rates, and BIST 100 index on gold prices. As a result of analyses, it was identified that gold prices are affected from the variables of exchange rate, interest rate, oil import, and BIST 100 index

Kaynak Göster

APA Doğanalp, N , Konya, S , Kabaloğlu, G . (2016). TÜRKİYE’DE ALTIN FİYATLARINININ BELİRLEYİCİLERİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR UYGULAMA . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 6 (15) , 412-424 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27575/290214