OY VERME DAVRANIŞI MODELLERİ

Oy kullanma hakkının yaygınlaşmasına paralel olarak oy verme davranışı literatürü de zenginleşmiş ve farklı yaklaşımlar sunan teoriler geliştirilmiştir. Bu alandaki çalışmalar, ilk başlarda sadece oy verme davranışının sandalye dağılımına etkisini incelerken, daha sonraları seçmenlerin siyasi eyleme dönüşen kararları için karar verme süreçlerini ve bu süreçlerde etkili olan unsurları analiz etmeye odaklanmıştır. Ayrıca, araştırma yöntemleri ve bilgisayar teknolojilerinde meydana gelen ilerlemeler sayesinde birden fazla unsurun etkili olduğu bu sürecin derinlemesine analizinin yapılabilmesi mümkün olmuştur. Bu çalışmada oy verme davranışı modelleri karşılaştırmalı bir şekilde ele alınarak modellerin nasıl doğduğu, temel varsayımları, öngörüleri ve zayıf noktaları belirtilecektir

VOTİNG BEHAVİOR MODELS

In parallel with the extension of the suffrage, voting behaviour literature has been enriched by theories with different approaches. In the first place, studies in this realm were focused on the effect of voting behavior on allocation of seats and they have become more focused on decision making processes and factors affecting on decisions that will become political behavior later on. Besides, improvements in research methods and developments in computer technologies have made deeper analyses of the effects of multiple factors possible. In this study, basic assumptions, predictions and weaknesses of the models of voting behavior will be discussed comparatively

Kaynak Göster

APA Aydoğan Ünal, B . (2016). OY VERME DAVRANIŞI MODELLERİ . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 6 (15) , 95-119 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27575/290198