SİNEMA SEKTÖRÜNDE EMEK SÜRECİ: YÖNETMENLER ÖRNEĞİ

Bir sanat dalı ve kültürel bir olgu olarak görülen sinema günümüzde bir endüstri haline dönüşmüştür. Sinema sektörü içinde bulunduğu toplumun dinamiklerine, kültürüne ve ekonomisine bağlı olarak gelişmektedir. Özellikle Amerikan sineması, bu endüstrinin oluşumunda ve sektörün dönüşümünde büyük rol oynamıştır. İlk yıllarında sendikasız olarak işgörme faaliyetlerini sürdüren sinema sektörü çalışanları daha sonra bir dizi örgütlenme faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Sinemanın bir endüstri haline dönüşmesi ile birlikte sinema sektöründe emek süreci de akademik araştırmalara konu haline gelmiştir. Bu bağlamda bu çalışmada sinema emekçilerinin emek süreçleri, çalışma süreleri, sinema emekçilerinin çalışmaya ve boş zamana yönelik bakış açıları bu sektörün “altın yakalıları” olarak tanımlanabilecek yönetmenler gözünden değerlendirilmiştir. Çalışmada nitel araştırma yöntemine yer verilmiştir. Nitel veri analiz tekniklerinden içerik analizi uygulanmıştır

LABOR PROCESS IN THE CINEMA INDUSTRY: THE CASE OF DIRECTORS

As a cultural event and a branch of art, the cinema has turned to an industry. The movie sector has been developing depending on dynamics, culture and the economy according to the society it belongs .Especially American cinemas took an important role while this industry was developing and becoming a sector. . In the first years of the cinema, people without being members of a union started to organize themselves under unions later. With the turning to the cinema industry the working periods have also become a surching point for the searchers in this sector. From this point of view in this study labour periods of cinema workers, working times, view points of cinema workers on working and leasure times have been appreciated by the directors who can be described as “the Golden Collars” of this sector. In the work qualitative analysing methods have been used. Content analysis of qualitative data analysing techniques has been practised

Kaynak Göster

APA İyem, C , Yalçın, T , Yıldız, Z . (2016). SİNEMA SEKTÖRÜNDE EMEK SÜRECİ: YÖNETMENLER ÖRNEĞİ . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 6 (15) , 120-142 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27575/290199