ŞEYH LATÎFÎ VE ESRÂR-NÂME ADLI RİSALESİ

İranlı mutasavvıf Feridüddin Attar’ın yazmış olduğu Esrâr-nâme adlı mesnevi tasavvuf çevrelerinde çok beğenilmiş ve birçok şair tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiştir. En çok bilinen manzum “Esrâr-nâme”ler Tebrizli Ahmedî ve Huzûrî’ye ait olanlardır

ŞEYH LATÎFÎ AND HIS RISALE “ESRÂR-NÂME”

The masnavi called as “Esrâr-nâme” written by Persian sufi Feridüddin Attar was admired by those in sufism environment and was translated into Turkish by numerous poets. The most known poetical “Esrâr-nâme”s are of Tebrizli Ahmedî and Huzûrî

Kaynak Göster

APA Çelebioğlu, A . (2014). ŞEYH LATÎFÎ VE ESRÂR-NÂME ADLI RİSALESİ . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 4 (8) , 5-14 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27572/290134