Sağlık İletişimi Çerçevesinde Çevrimiçi Destek Grubu İşlevi: ‘‘Böbrekle Hayat Bulanlar’’

İnternet fenomeni toplumun tüm alanlarında olduğu gibi sağlık sahasını da etkilemiştir. Günümüzde internet, hastaların ve hasta yakınlarının bilgi ve destek aramak için başvurduğu kaynakların başında gelmektedir. İnsanlar, internet sayesinde adını yeni duydukları bir hastalıkla ilgili hızlı ve doğrudan bilgi sahibi olabilmekte, hastalıkları ile ilgili uzmanlara çevrimiçi yollar ile danışabilmekte, onların tavsiyelerini okuyabilmekte veya izleyebilmektedir.  Eğer isterlerse aynı hastalığı yaşayan insanların bir arada bulunduğu, hastalıklarına ilişkin çeşitli sorulara cevap bulabileceği, diğer hasta ya da hasta yakınlarından destek alabileceği, karşılıklı bilgi alışverişinin ve yardımlaşmanın yoğun olduğu, empatik bir anlayışla işleyen, çevrimiçi destek gruplarına katılabilmektedir. Özellikle ortak sorunları yaşayan katılımcılar tarafından kurulmuş olan bu çevrimiçi platformlar; fiziksel, psikolojik ve sosyal sorunların paylaşılmasına ve bu sorunların çözümünde katılımcıların birbirlerine yardım etmesine olanak tanımaktadır. Bu araştırmada, ‘‘Böbrekle Hayat Bulunlar’’ Facebook çevrimiçi destek grubunda, grubun iyileştirici (terapötik) faktörlerinin kullanılması, katılımcıların fiziksel, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamakta mıdır?’’ sorusuna yanıt aranmaktadır. Örnek grubun zaman içerisinde çevrimiçi destek grubu olarak hizmet vermesi, katılımcıların yaşantılarında karşılık bulamadıkları çeşitli ihtiyaçlarının bu toplulukta karşılanmasını sağlamaktadır. Nakil olsalar bile hayatları kronik bir hastalıkla devam eden bu hastalar, yaşamlarını etkileyen bu rahatsızlıkla ilgili, günlük yaşamlarında zor yanıt buldukları birçok soruya bu topluluk sayesinde yanıt bulabilmekte ve benzer sağlık sorunlarını yaşamış ve çözümler bulmuş üyelerin tavsiyeleri ile yaşantılarını kolaylaştıracak ipuçları elde edebilmektedir. Çevrimiçi grupta yer alan yorumların blog ve forum analizi yöntemi ile ele alındığı bu araştırma için yapılan ön değerlendirme ile; grup üyesi böbrek hastalarının nakil öncesi, nakil ve nakil sonrası dönemde yaşamlarını olumsuz etkileyen, sürekli bir rejeksiyon riski, belirgin yan etkileri olan ilaç tedavisine alışabilme, düzenli kontrol zorunluluğu, enfeksiyon riski,  beden imajı ile ilgili kaygılar ve hastaların fiziksel, psikolojik ve sosyal güçlükler nedeniyle yaşam kalitelerinin bozulması gibi olumsuzluklarla mücadele başlıkları üzerinden grubun tedavi edici etmenleri tematik olarak derinlemesine incelenmiş ve grubun işlevleri çıkarılmıştır.

Online Support Group Function in Health Communication: ‘‘Böbrekle Hayat Bulanlar’’

Internet phenomenon  has affected the health area as all the areas of the community. Today, internet is the leading source that ill people and their families search information and support. People can easily and directly get information about disease which they newly heard, owing to internet, can get consultation from experts online about their illnesses, and can read or watch their advices. If they want to, they may attend to on the online support groups that people who has the same disease  are getting together, they can find answers to their questions about their illnesses, can get help from other ill people and their relatives, where is a dence information exchange and helping each other and  that works with a emphathetic notion. These online platforms (especially founded by the  participants who has the same problems ) give the opportunity of sharing the physical, psychological and social problems and letting the participants help each other in solving these kind of problems.In this research, the answer is being seeked to the question ‘‘ In the Böbrekle Hayat Bulanlar facebook online support group; does the usage of the therapeutical factors of the group fulfill the participants’ physical, social and  psychological needs ?’’ The example group’s serving gradually as an online support group provides the solution to the needs of the participants that they couldn’t ensure from their living. The patients who go on living with a chronic  disease even though they have had the transplantation, could find the answer of the questions about the disease that affect their lives owing to the group and they get useful clues with the advices of the members who lived these problems and have found solutions.With the pre-evoluation made about this research that was made by the blog and forum analysis of the online group’s comments, the group’s theraeutical effects deeply observed thematically and the group’s functions are identificated. . The topics that are observed are: the risk of rejection, getting used to the drugs that have side effects, the regular control obligation, the risk of infection, the anxieties about the body image and the deteriaration of the patient’s life quality due to the physical, psychological and social obstacles.

Kaynakça

Virzi, A., Signorelli, M.S., Veroux, M, Giammarresi, G., Maugeri, S., Nicoletti, A., Veroux, P. (2007) Depression and Quality of Life in Living Related Renal Transplantation. Transplantation Proceedings ; 39: 1791–1793.

Voepel-Lewis, T., vd. (1990). ‘Stress, Coping, and Quality of Life in Family Members of Kidney Transplant Recipients’ Anna Journal. , 17 (6): 427-431.

Yalom, I.D., (2015). Grup psikoterapisinin teori ve pratiği. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.

Yıldırım, A. & Şimşek, H., (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık

Yılmaz, M. ve Işıkdağ, Ü., (2011). "Reflections on the 2008 U.S. Presidential Election in the Turkish Blogosphere", International Journal of Interactive Communication Systems and Technologies , s. 56-67

Kaynak Göster

APA Yılmaz, M , Candan, F . (2016). Sağlık İletişimi Çerçevesinde Çevrimiçi Destek Grubu İşlevi: ‘‘Böbrekle Hayat Bulanlar’’ . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 6 (3) , 803-820 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/26332/280102