ÖĞRENME KURAMLARI VE FLANET FLE VE ENGLİSH PAGE ADLI YABANCI DİL EĞİTİMİ SİTELERİNDE BECERİ GELİŞTİRME ETKİNLİKLERİ

Yabancı dil eğitimi uzun soluklu bir süreçtir. Bu süreç yabancı dil eğitmenlerine ve öğrenenlerine bir takım görev ve sorumluluklar yüklemektedir. Eğitmenler açısından bakacak olursak, temel dil becerilerinin gelişimine yönelik, öğretim yöntemleri ve kuramlarının ölçütlerine uygun olarak materyal seçimi ve kullanımına özen gösterilmelidir. Bilişsel süreçleri içeren, uygulama, hatırlama, ölçme ve değerlendirme aşamalarına yönelik pek çok etkinlik temel dil becerilerinin geliştirilmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmamızda, yabancı dil olarak Fransızca ve İngilizcenin öğrenimine yönelik tasarlanan Flanet FLE ve English Page siteleri detaylı bir incelemeyle ele alınacak, bu sitelerin Fransızca ve İngilizce öğrenimine ne tür katkılar sağladığı araştırılacaktır

Foreign language education is a long-term process. This process imposes a number of duties and responsibilities on the learners and teachers. If we look from the viewpoint of teachers, it should be paid attention to material selection and use of materials, which are related to the development of basic language skills and are appropriate for teaching methods and theories. Many activities including cognitive processes and concerning application, memorization, assessment and evaluation stages play an important role in the development of basic language skills. In this study, Flanet FLE and English Page websites designed for learning French and English as foreign languages will be discussed elaborately and also what kind of contributions these sites make to French and English learning process

Kaynak Göster

APA Günday, R , Aycan, A . (2016). ÖĞRENME KURAMLARI VE FLANET FLE VE ENGLİSH PAGE ADLI YABANCI DİL EĞİTİMİ SİTELERİNDE BECERİ GELİŞTİRME ETKİNLİKLERİ . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 6 (15) , 443-462 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27575/290216