MÜZİKTE BATILILAŞMA KAPSAMINDA 3. SELİM VE 2. MAHMUD

Bu makalede, öncelikle, yenilik ve batılılaşma kavramları ortaya konularak, makalenin ana eksenini oluşturan sosyolojik yaklaşımlar tanımlanmış, ardından, bu iki padişahın ortaya koyduğu yenilikler bazındaki yaklaşımları ve toplumu yönlendirmeleri, sözüne edilen sosyolojik yaklaşımlarla açıklanmaya çalışılarak, sonuca doğru gidilmiştir

3. SELIM AND 2. MAHMUD IN THE CONTEX OF WESTERNIZATION IN MUSIC

In the article, first of all, the main axes forming the sociological approach was defined by putting in the innovation and westernization consept and then is gone to a conclusion, being explained by working on the sociological approach of these two sultans and redirecting the community

Kaynak Göster

APA Aydar, D . (2012). MÜZİKTE BATILILAŞMA KAPSAMINDA 3. SELİM VE 2. MAHMUD . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 3 (5) , 38-44 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27569/290080