KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE ‘AR VE NAMUS’ KAVRAMI

Klasik Türk şiirinde birçok kavram, has kılındığı tiplere göre değerlendirilir ve böylece genel kabulde olumlu olan bir kavram olumsuz, olumsuz görülen ise olumlu bir hâl alır. Şeref, haysiyet ve dürüstlük gibi anlamlara gelen ‘ar ve namus’ bu kavramlardan biridir ve genellikle melâmet anlayışı ve zâhid tipine dayalı telakkiler münasebetiylebu anlamlarının zıddı yönde kullanılmıştır. Bu çalışma, bu kullanımın örnek metinlerden hareketle sergilenmesine ve anlam özelliklerinin incelenmesine yöneliktir

CONCEPT OF ‘SHAME AND CHASTITY’ İN THE CLASSICAL TURKISH POETRY

Many concepts in The Classical Turkish poetry is assessed according to the human types and thus a concept that positive in public acceptance becomes negative and vice versa. One of those concepts is “shame and chastity” that means honor, dignity and honesty and is usually used opposite meanings because of condemnation uderstanding and thoughts about ascetic type. This study is based on the stated usage in the example texts and examines the meaning features of it

Kaynak Göster

APA Eren, A . (2016). KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE ‘AR VE NAMUS’ KAVRAMI . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 6 (15) , 8-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27575/290194