KEFE LİMANI VE KARADENİZ TİCARETİ (18. YÜZYILIN İLK YARISI)

Kefe, Kırım sahillerindeki liman kentlerinin en eskilerinden biridir. Burası tarih boyunca hep ticarî yönüyle dikkati çekmiştir. Osmanlı idaresine girmesinden sonra da bu durum değişmemiştir. Osmanlılar burada, iktisadî yönü ağır basan bir idare kurmuşlardır. Kefe Nezareti Mukataası adıyla teşkil edilen yapı vasıtasıyla, bölgedeki tüm ekonomik aktivite kontrol altında tutulmuştur. Bu araştırmada, Kefe Limanı’nın Karadeniz ticaretinde oynadığı köklü rolün, 18. yüzyılın ilk yarısında, ne durumda bulunduğuna dair genel bir değerlendirme yapılması denenmiştir. Çalışmanın ana kaynak malzemesini, Kefe Nezareti Mukataası’na ait defter ve belge serileri oluşturmuştur. Ayrıca diğer arşiv vesikaları ve ikincil kaynaklardan da yararlanılmıştır. Bu çalışmadan beklenen yarar, ele alınan dönem itibariyle, Kefe merkezli Karadeniz ticaretinin seyrine dair genel bir perspektif sunmaktan ibarettir

CAFFA PORT AND BLACK SEA TRADE (THE FIRST HALF OF THE 18th CENTURY)

Caffa is one of the oldest coastal towns in Crimea. The city has always attracted attention with its commercial aspects throughout the history. The condition remained same under the Ottoman rule as well. The Ottomans have established a predominantly economic administration in Caffa. The unit called Kefe Nezareti Mukataası was controlling the entire economic activity in the region. In this study, we will examine the condition of Caffa harbor’s condition in the first half of the 18. century which played a substantial role in Black Sea trade. The main source material of the study consists of some registers and documents belonging to the Kefe Nezareti Mukataası. Also,in our study we used other archival documents and secondary sources. The expected benefits of this study is to provide an overall perspective about the Caffabased Black Sea trade for this period

Kaynak Göster

APA Köse, E . (2015). KEFE LİMANI VE KARADENİZ TİCARETİ (18. YÜZYILIN İLK YARISI) . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 5 (12) , 24-56 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27574/290158