BÂKÎ’NİN ME’ÂLİMÜ’L-YAKÎN ADLI MENSUR ESERİ

Klâsik Türk edebiyatının en önemli şairlerinden biri olan Bâkî’nin muhteşem kasideleri ve rindâne söylediği lirik gazellerinin yanında bazı mensur eserleri de vardır. Bâkî’nin mensur eserlerindeki dili şiirlerine göre çok daha sadedir. Bâkî’nin Divanı dışındaki eserleri hep dînî konulardadır ve genellikle tercüme niteliğindedir. Bunlardan en önemlisi ve en hacimlisi Me'âlimü'l-Yakîn adlı eseri Arapça’dan çeviri niteliğinde olsa da, bizde siyer alanında, Hz. Muhammed’in hayatını anlatan temel başvuru kaynaklarından biridir. Bugün bu eserin yurtiçi ve yurtdışı kütüphanelerde birçok yazma ve matbu nüshası bulunmaktadır.

BAKI’S WORK OF PROSE CALLED ME’ALIMU’L-YAKIN

Baki, one of the most important poets of the classical Turkish poetry, has couple of prose works besides his magnificent odes (kaside) and lyrical poems (gazel) in an Epicurean spirit. Baki’s language in his prose pieces is simpler than in his poems. Baki’s outputs apart from his divan are focused on religious subjects and these works can be considered as translation studies. The most important and also the biggest volumed one of the mentioned studies is Me'alimu'l-Yakin. However it is seen as an Arabic translation, it is thought be one of the fundamental reference books of the Prophet Muhammed’s life in our resources of Prophet’s biography (siyer). Today there are lots of copies of this work either manuscripts or printed formats in Turkey and abroad libraries.

Kaynak Göster

APA Poyraz, Y , Tergip, A . (2010). BÂKÎ’NİN ME’ÂLİMÜ’L-YAKÎN ADLI MENSUR ESERİ . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 1 (1) , 135-143 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27565/290027