Sınıf Öğretmeni Adaylarının Müziksel Bilgilerinin, Blokflüt Çalma ve Müziksel Okuma Düzeyleri ile Karşılaştırılması

Sınıf öğretmeni adaylarının müzik derslerinde gereken donanıma sahip olmaları, nitelikli müzik dersleri işlemeleri ile doğrudan ilgilidir. Bu çalışmada Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Anabilim dalında öğenim gören sınıf öğretmeni adaylarının müzik dersi temel bilgilerini ve müzik eğitimi derslerinde sınıf ortamında çalışılan eğitsel müzik dağarcığına ilişkin örneklerde blokflüt çalma ve müziksel okuma beceri düzeylerinin belirlenerek karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada eğitsel müzik dağarındaki şarkılarda geçen müziksel bilgilere yönelik sınıf öğretmeni adaylarının bilgi düzeylerini ölçmek için Afacan (2010) tarafından geliştirilen 37 maddeden oluşan başarı testi kullanılmıştır. Geliştirilen başarı testinin KR-20 güvenirlik katsayısı 0.81’dir. Çalışma müzik eğitimi dersi almış 3.sınıfta öğrenim gören 50 sınıf öğretmeni adayı ile yapılmıştır. Başarı testinden en yüksek ve en düşük puan alan toplam 28 öğretmen adayının müzik dersinde çalıştıkları şarkılarda blokflüt çalma ve müziksel okuma beceri düzeyleri araştırmacılar tarafından hazırlanan dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda sınıf öğretmeni adaylarının Öğretmen adaylarının okul şarkılarında geçen temel müzik bilgilerini ölçen başarı testine göre yetersiz oldukları, çalışma kapsamında belirlenen okul şarkılarında blokflüt çalma ve müziksel okuma düzeylerinin orta ve zayıf düzeyde olduğu saptanmıştır.

Comparison of Musical Knowledge of Pre-Service Teachers with Block flute Playing and Musical Reading Levels

It is directly related to the fact that the prospective classroom teachers have the necessary equipment in music lessons. In this study, it is aimed to compare the basic knowledge of music teacher and music reading skill levels of class teacher candidates studying at Ege University Faculty of Education Class Education Department by identifying block flute playing and musical reading skill levels. In the study, 37-item achievement test developed by Afacan (2010) was used to measure the level of knowledge of prospective classroom teachers for musical information in songs in educational music repertoire. The KR-20 reliability coefficient of the developed achievement test was 0.81. The study was carried out with 50 prospective classroom teachers who took music education course. A total of 28 prospective teachers with the highest and lowest scores in the achievement test were evaluated using the graded scoring key prepared by the researchers. As a result of the research, it was determined that prospective classroom teachers were inadequate according to the achievement test which measured basic music knowledge of school songs and it was found that block flute playing and musical reading levels were moderate and weak.

Kaynakça

Acay, S. (1990). Ezgi yumağı. Ankara: Ezgi Yayıncılık.

Afacan, Ş. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının müzik öğretimine yönelik öz-yeterlilik düzeylerinin tespiti. XVI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 5-7 Eylül, Tokat

Afacan, Ş. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının çocuk şarkılarını bilişsel çözümleme ve uygulama düzeyleri. Ege Eğitim Dergisi, 11(2), 89–106.

Arapgirlioğlu, H. ve Karagöz, B. (2010). Sınıf öğretmenliğinde müzik eğitimi sürecinin durumu ve değerlendirilmesi. 9. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 20-22 Mayıs, Elazığ.

Barış, D. A., Özata, E. (2009). Sınıf öğretmenliği anabilim dalında alınan müzik-müzik öğretimi derslerinin öğretmenlik uygulamalarındaki yansımaları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 27-42.

Creswell, J. W. (2017). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yaklaşımları (Çev. Ed. Selçuk Beşir Demir). Ankara: Eğiten Kitap.

Çevik, D.B. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının müzik öğretimi özyeterlik düzeylerinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(1), 145-168.

Çelik, B., (2001). Sınıf öğretmeni adaylarının müzik eğitimi ve öğretimi konusundaki donanımları üzerine bir araştırma. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi) Gazi Üniversite Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Demirbatır, E. ve Helvacı, A. (2006). Uludağ üniversitesi̇ eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği anabilim dalı öğrencilerinin müzik derslerine ilişkin görüş ve beklentilerinin değerlendirilmesi̇. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli.

Dinç Altun, Z. ve Uzuner, F. G. (2018). Sınıf öğretmenlerinin müzik öğretimine yönelik görüşlerinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (3), 1416-1432.

Egüz, S. (1981). Çocuklarımıza yeni şarkılar. Ankara: Ayyıldız Matbaası.

Göğüş, G. (2008). Müziksel ve matematiksel öğrenme başarısı arasındaki ilişki. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 79-89.

Kalyoncu N. ve Öztürk, Ö. (2009). Sınıf öğretmenliği anabilim dallarında verilen müzik ve müzik öğretimi derslerinin içerikleri. 8. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, 23–25 Eylül 2009.

Kocabaş, A. (1995). İşbirlikli öğrenmenin blokflüt öğretimi ve öğrenme stratejileri üzerindeki etkileri. (Yayımlanmamış doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Kocabaş, A. (2000). İlköğretim okulları beşinci sınıf müzik derslerinde uygulanan işbirlikli öğretmenin müzikte benlik kavramı üzerine etkileri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(7), 13-17.

Kocabaş, A. ve Selçioğlu, E. (2006). İlköğretim okulları 4. ve 5. sınıflarında müzik dersinin gerçeleşme düzeyi ve öğrencilerin beklentilerine ilişkin görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 56-66.

Kocamanoğlu, K. (2019). Sınıf öğretmenlerinin müzik eğitimi yeterliği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Denizli.

Kutluk, Ö. (2010). Sınıf öğretmeni adaylarının müzik eğitimleri ve üniversitede aldıkları müzik eğitimine ilişkin görüşleri. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 275-288.

Kurtaslan, H. ve Koca, Ş. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının müzik dersleri kapsamında aldıkları blokflüt eğitimine yönelik bakış açıları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi (JRET), 2(4), 145-151.

Küçüküncü, Y. (2000). Sınıf öğretmenliğinde müzik eğitimi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(7), 8-12.

Kılıç, I. (2011). Sınıf Öğretmeni adaylarının müzik eğitimine yönelik görüşleri. E-journal of New World Sciences Academy, 6(4), Article Number: D0070

MEB. (2007b). İlköğretim müzik 2 öğretmen kılavuz kitabı. İstanbul:Tavaslı Matbaacılık.

M.E.B. (2008). Sınıf öğretmeni özel alan yeterlikleri, Ankara: Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Miles, M. B. ve Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis (2nd edition). Thousand Oaks, California: SAGE Publications.

Milli, S. M. (1999). İlköğretim okullarında piano ve klavyeli çalgıların müzik öğretmenleri tarafından kullanımı ve eğitime katkıları. Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.

Nacakcı, Z. (2006, Nisan). ilköğretim öğrencilerinin müzik dersine ilişkin tutumları. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Denizli.

Nart, S. (2014). Sınıf öğretmenliği eğitiminde müzik dersleri. Trakya Üniversitesi, 9. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, Edirne.

Otacıoğlu, S. (2007). İlköğretim 5., 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin müzik dersine ilişkin tutumlarının incelenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 134-139.

Özdemir, G. ve Yıldız, G. (2010). Genel gelişim sürecinde müziksel gelişim. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(2), 77-90.

Öztürk, G. ve Öztürk, Ö. (2007). İlköğretim I. kademe müzik dersinin etkin yürütülmesinde sınıf öğretmeninin rolü (Bolu İli Örneği). 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Tokat, Gaziosmanpaşa Üniversitesi.

Sun, M. (2000). Kır çiçekleri. Ankara: Yurtrenkleri Yayınevi.

Şahin, K. ve Aksüt, M. (2002). I. kademede müzik derslerine ilişkin öğretmen görüşleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 105-118.

Şaktanlı, C. (2004). Son sınıf öğrencilerinin lisans programlarında verilen müzik eğitimi derslerine ilişkin görüşleri. 1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öğretmeni Yetiştirme Sempozyumu. Isparta, Süleyman Demirel Üniversitesi, 271-283.

Şendurur, Y. ve Barış, D. A. (2002). Müzik eğitimi ve çocuklarda bilişsel başarı. G. Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (1), 165-174.

Topoğlu, O. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının müzik eğitimine ilişkin görüşleri. International Journal of Human Sciences, 12(2), 654-673.

Uçan, A. (1999). İlköğretimde müzik eğitimi. Burdur: Millî Eğitim Bakanlığı.

Uçan, A. (2005). Müzik eğitimi temel kavramlar-ilkeler-yaklaşımlar ve Türkiye’deki durum (3. Basım). Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.

Umuzdaş, M. S. (2017). Müzik öğretmenliği öğrencilerinin elektronik org eğitimi dersindeki deşifre becerileri. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 8 (28), CCXLIV- CCLIII.

Ustaoğlu B. ve Barış Dolunay A. (2017). Özel okullardaki öğrencilerin, öğretmenlerin ve yöneticilerin müzik dersine ilişkin görüşleri. Journal of Human Sciences, 14(4), 4701- 4710.

Umuzdaş, S. ve Işıldak, K. C. (2019). İlköğretim müzik dersine ilişkin mevcut durumun sınıf öğretmeni adaylarının görüşlerine göre değerlendirilmesi. Kalem Eğitim ve insan Bilimleri Dergisi, 9(1), 117-133.

Yünlü, F. ve Sağlam, M. (2004). Sınıf öğretmenlerinin müzik dersine ilişkin görüşleri, içerikle ilgili güçlükleri ve eğitim gereksinimleri. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 3(6), 211-226.

Yazıcı, T. (2012). İlköğretim müzik dersinin uygulanmasında karşılaşılan sorunların öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi Trabzon ili örneği. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(1), 185-200.

Yazıcı, T. (2016). İlkokul 4. sınıf öğrencilerin müzik dersi öğretimi kazanım boyutları ile ilgili sınıf öğretmenleri görüşler. The Journal of Academic Social Science Studies, 46, 233- 246.

Yıldırım, S. ve Akkuş, B. (1987). Halk ezgileriyle blokflüt metodu okul türkü dağarcığı 1. Ankara:Ezgi yayıncılık,.

Yılmaz, M.S. ve Orhan, Ş. (2018). Sınıf öğretmenliği bölümlerinin müzik dersi öğretim programı ve ders içeriklerinin incelenmesi. Online Journal of Music Sciences, 3 (2), 170- 189.

Yüksek Öğretim Kurulu. Erişim adresi: http://www.yok.gov.tr/documents/10279/49665/sinif_ogretmenligi.pdf/32dd 5579-2e4d-454e-8c91-5e0594ebdf48

Kaynak Göster

APA Menti̇ş Köksoy, A , Afacan, Ş . (2020). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Müziksel Bilgilerinin, Blokflüt Çalma ve Müziksel Okuma Düzeyleri ile Karşılaştırılması . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 15 (25) , 3779-3799 . DOI: 10.26466/opus.653521