Örgütsel Yenilikçilik ve Yaratıcılığın Dönüştürücü Liderlik Algısına Etkisi

Bu çalışma ile dönüştürücü liderlik, örgütsel yenilikçilik ve örgütsel yaratıcılık arasındaki ilişkilerin ortaya konması amaçlanmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiler, gıda sektöründe faaliyet gösteren özel bir şirketin 204 çalışanıyla anket yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Anketler, 3 Şubat 2020 itibariyle toplanmış olup veriler, 16 Şubat 2020’de değerlendirilmeye başlanmıştır. Araştırmada, değişkenler arasındaki ilişkiler korelasyon analizi ve hiyerarşik regresyon analizi yöntemiyle incelenmiştir. Yapılan analizler sonucunda, örgütsel yenilikçilik ve örgütsel yaratıcılığın dönüştürücü liderlik algısı üzerinde olumlu ve anlamlı etkisi olduğu sonucu elde edilmiştir. Çalışmanın daha iyi sonuç verebilmesi amacıyla değişkenleri oluşturan alt boyutlar (dönüştürücü liderlik için; karizmatiklik, entelektüel teşvik, bireysel ilgi, ilham verme, örgütsel yenilikçilik için; davranışsal yenilikçilik, ürün/hizmet yenilikçiliği, pazar yenilikçiliği, süreç yenilikçiliği, stratejik yenilikçilik, örgütsel yaratıcılık için; bireysel yaratıcılık, yönetsel yaratıcılık ve toplumsal yaratıcılık) da analizlere dâhil edilmiş ve bu şekilde değerlendirilip yorumlanmıştır. Bu çalışmada örgütsel yenilikçilik ve örgütsel yaratıcılık faaliyetleri ile dönüştürücü liderlik davranışlarının birbirleriyle paralel ilişki içerisinde oldukları sonucu elde edilmiştir. Bununla birlikte bu çalışma farklı sektörlerde, farklı coğrafyalarda ve benzer konularda araştırma yapacak olan uygulayıcılara ışık tutması açısından önemli görülmektedir.

The Effects of Organizational Innovation and Creativity on Transformative Leadership Perception

In this study, it is aimed to reveal the relationships between transformational leadership, organizational innovativeness and organizational creativity. Relationships between variables were carried out using a questionnaire with 204 employees of a private company operating in the energy sector. The surveys were collected as of February 3, 2020 and the data began to be evaluated on February 16, 2020. In the study, the relationships between variables were examined using correlation and hierarchical regression analysis. As a result of the analysis, organizational innovativeness and organizational creativity have a positive and significant effect on the perception of transformative leadership. In order fort he study give better outcome, the sub-dimensions (for transformational leadership; charismaticism, intellectual incentive, individual attention, inspiration, for organizational innovation; behavioral innovativeness, product/service innovation, market innovaiton, process innovaiton, strategic innovativeness, for organizational creativitiy; individual creativitiy, executive creativitiy and social creativitiy) that make up variables were also incorporate in analysis and evaluated and construe with in this way.In this study, it was understood that organizational innovation and creativity activity and transformative leadership behaviors are in a parallel relationship with each other. Moreover, this study sheds light on both practitioners and researchers who will conduct research in different sectors and on similar subjects.

Kaynakça

Aksay, K. (2011). Yenilikçilik kültürünün örgütsel yenilikçilik üzerine etkisi: konya ilinde faaliyet gösteren özel hastanelerde bir uygulama. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Konya.

Amabile, T. M. ve Conti, R. (1999). Changes in the work environment for creativity during downsizing. Academy of Management Journal, 42(6), 626-641.

Avolio, B. J. (1999). Full leadership development: Building the vital forces in organizations. London, Sage.

Balay, R. (2010). Öğretim elemanlarının örgütsel yaratıcılık algıları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 43(19), 41-78.

Bass, B. M. (1985). Leadership and performance beyond expectations. The Free Press.

Bass, B. M. (1997). Personal selling and transactional/transformational leadership. The Journal of Personal Selling & Sales Management, 17 (3), 19-28.

Birch, P. ve Clegg, B. (1997), İş hayatında yaratıcılık. Rota Yayınları.

Blomberg, A. (2016). Organizational creativity: Hegemonic and alternative discourses. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, University of Turku, Turku School of Economics, Turku.

Büyüköztürk Ş. (2006). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (6.Baskı). Ankara, Pagem Yayınları.

Cho, J. ve Dansereau, F. (2010). Are transformational leaders fair? a multi-level study of transformational leadership, justice perceptions, and organizational citizenship behaviors. The Leadership Quarterly, 21(3), 409-421.

Coade, N. (2002). Her koşulda yaratıcı olmak. İstanbul, Epsilon Yayıncılık.

Doğan, S.,ve Oğuzhan, Y. S. (2020). Algılanan örgütsel desteğin iş stresi üzerindeki etkisinde kendilik algısının düzenleyicilik rolü. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 16(1), 219-232.

Dorum, A. ve Vollen, P. (2016). Creativity in smaller organizations. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Norwegian University of Science and Technology, Department of Industrial Economics and Technology Management, Gjovik.

Drake, G. (2003). This place gives me space: place and creativity in the creative industries. Geoforum, 34(4), 511-524.

Harrington, D. M. (1990). the ecology of human creativity: a psychological perspective. ın based on a colloquium," toward a psychology of creative environments: an ecological perspective," presented at the ınstitute of personality assessment and research, CA, University of California Sage Publications, Inc.

Heye, D. (2006). Creativity and innovation. Business Information Review, 23(4), 251-267.

Karip, E. (1998). Eğitimde dönüşümcü liderlik. kuram ve uygulamada eğitim yönetimi, 4(16), Güz, Ankara: Pegem Yayıncılık.

Keegan, A. E. ve Den Hartog, D. N. (2004). Transformational leadership ın a project- based environment: a comparative study of the leadership styles of project managers and line managers. International Journal of Project Management, 22(8), 609-617.

Kuczmarski, T. D. (1996). Innovation leadership strategies for the competitive edge. Chicago, NTC Business Books.

Kuhnert, K. W. ve Lewis, P. (1987). Transactional and transformational leadership: a constructive/developmental analysis. Academy of Management Review, 12(4), 648-657.

Kwasniewska, J. ve Necka, E. (2004). Perception of the climate for creativity in the workplace: the role of the level in the organization and gender. Creativity and Innovation Management, 13(3), 187-196.

Mcfadzean, E. (1998). Enhancing creative thinking within organisations. Management Decision, 36(5), 304- 323.

Nicholls, J. (1994). The paradox of managerial leadership. Journal of General Management, 18(4), 1-14.

Nonaka, I. (1994), A Dynamic theory of organizational knowledge Creation. Organization Science, 5(1), 14-37.

Northouse, P. G. (1997). Leadership: Theory and Practice. USA, California: Sage Publications.

Oğuzhan, Y. S. (2020). Çalışanlardaki öz yeterlilik algısının örgütsel sinizm ve örgütsel güvene etkisi üzerine bir araştırma. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 48, 425-441.

Wang, C. L. ve Ahmed, S. (2004). The development and validation of the organisational innovativeness construct using confirmatory factor analysis, European Journal of Innovation Management, 7(4), 303-313.

Kaynak Göster

APA Oğuzhan, Y . (2021). Örgütsel Yenilikçilik ve Yaratıcılığın Dönüştürücü Liderlik Algısına Etkisi . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 17 (35) , 2155-2178 . DOI: 10.26466/opus.824110