Gelişen Medya Düzeninde Pazarlama Konseptleri ve Fenomenlerin Gençler Üzerindeki Etkileri

Bilgiye ulaştıkça insanlardaki merak duygusu da yıllar içerisinde daha da gelişmiştir. Ve bu da kişileri hep araştırmaya ve bireyleri incelemeye yönlendirmiştir. Özellikle bilgisayar ve internetin icadı ile yeni bir devir başlamış, teknolojik alt yapının gelişmesiyle bilginin dağılımı ve ulaşımı kolaylaşmış, insanlar ilgi alanlarına göre daha yoğun ya da daha farklı perspektiflerden araştırma yapmaya bağlamışlardır. Web 2.0 sonrasında gelişen teknoloji ile insanlar sadece okumakla kalmamış, ‘dahil olmaya’ başlamışlardır. İnsanoğlu sosyal bir varlık olduğundan paylaşma, öğrenme, gelişme beğenilme ve beğenme ihtiyacı duyar. Bazen bu yaşam tarzı olsa da oldukça gelişen yeni bir iş alanı noktasında gelmiştir. Her yıl onlarca insan ‘insanları etkilemek ya da takipçisi olan bir birey’ haline gelmiş, içerik ürettikçe yeni deneyimlerini paylaştıkça da takip edilen bazen de taklit edilen kişiler olmuşlardır. Bu nicel araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin satın alma öncesinde sosyal medya fenomenlerine olan güvenlerini ve satın alma kararlarında sosyal medya fenomenlerinin etkisini ölçmektir. Odak noktası olan üniversite öğrencilerinin büyük bir çoğunluğunun düzenli olarak sosyal medya fenomenlerini takip ettiği gözlemlenmiştir.

The Marketing Concepts in The Developing Media and The Effects of Influencers on Youth

As people reach information, a sense of curiosity in people has also developed over the years. Furthermore, this has always directed people to research and to examine individuals. A new era has begun, especially with the invention of the computer and the Internet. The distribution and access of information have become more comfortable with the development of the technological infrastructure, and people have connected them to research from more intensive or different perspectives according to their interests. With the technology developed after Web 2.0, people have not only read but have started to "get involved." In this way, they started to take steps about consumption by learning quickly the experiences of other people from all over the world in the product/service area from where they are located. Since human beings are social assets, they need to share, learn, develop, and appreciate. Sometimes this lifestyle has come to a newly developing area of business, in any case. Every year, tens of people have become "individuals who have influenced people or followers" and have been followed and sometimes imitated as they produced new content and shared their new experiences. In this study, 'influencer marketing,' which is the subject of psychological, economic, and scientific fields, has been taken on university students' effects. This research aims to measure university students' trust in social media influencers before purchasing, and social media influencers impact their purchasing decisions.

Kaynakça

Akar, E. (2011). Sosyal medya pazarlaması: Sosyal web’te pazarlama stratejileri. Ankara: Efil Yayınevi. Akyazı, E. and Ateş, D. (2012). Kültürel kimlik farkındalığı yaratmada sosyal ağların rolü: Manav Türkleri üzerine bir araştırma. Sosyal Medya/Akademi, (Ed. T. Kara ve E. Özgen), İstanbul: Beta Yayınları.

Alemdar, A. G. D. M. Y. (2012). Duygusal pazarlamada değer yildizi modeli beyaz eşya tv reklam mesajlari üzerine bir inceleme. Global Media Journal: Turkish Edition, 3(5).

Amblee, N., and Tung, B. (2007). The ımpact of additional electronic word-ofmouth on sales of digital micro- products over time: A longitudinal analysis of amazon shorts. HICSS, 40th Annual Hawaii International Conference on System Sciences.

Armağan, E., and Doğaner, M. C. (2018). Fenomen pazarlamasi: Youtube güzellik vloggerlari üzerine bir araştirma.

Askeroğlu, E. D., and Karakulakoğlu, S. E. (2019). Geleneksel medyadan yeni medyaya geçiş sürecinde değişen gazetecilik ‘yurttaş gazeteciliği: Kuşaklar üzerine bir araştırma. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 7(1), 508-536.

Aslan, P. (2011). Halkla ilişkilerde yeni eğilimler: Sosyal medya. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Baudrillard, J. (2004). Tam ekran. (Çev. Bahadır Gülmez), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Bayuk, N., and Aslan, M. (2018). Influencer marketing: hatırlı pazarlama. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 75, 173-185.

Brown, D., and Hayes, N. (2008). Influencer marketing. Burlington MA: Butterworth-Heinemann.

Can, S., and Koz, K. A. (2018). Sosyal medyada tüketici onaylı pazarlama: Instagram örneği. E-Kurgu Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Uluslararası Hakemli Dergisi, 26(3), 444-457.

Cormode, G. and Krishnamurthy, B. (2008). Key differences between web 1.0 and web 2.0. First Monday,13(6), 1-30.

Coşar H. (2018). Geleneksel medyadan dı̇jı̇tal medyaya geçı̇ş sürecı̇nde türkı̇ye’de medya ve reklam yatırımlarının değı̇şen yapısı. Masters Thesis, Marmara Ünı̇versı̇tesı̇ Sosyal Bı̇lı̇mler Enstı̇tüsü Gazetecı̇lı̇k Anabı̇lı̇m Dalı Medya Ekonomı̇sı̇ Ve İşletmecı̇lı̇ğı̇ Bı̇lı̇m Dalı.

Çepni, B. (2011). Ağızdan ağıza pazarlama kapsamında demografik ve sosyal faktörlerin üniversite öğrencilerinin sinema filmi tercihleri üzerindeki etkilerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Dağdaş, G. (2013). İşletmelerde retro pazarlama uygulamalarının müşteri bağlılığına etkileri üzerine bir araştırma. Doctoral dissertation, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Durukal, E. (2019). Pazarlama 1.0'dan pazarlama 4.0'a doğru değişim. Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches, 8(3).

Erciş, A., Sevtap, Ü. N. A. L., and Polat, C. A. N. (2007). Yaşam tarzlarinin satin alma karar süreci üzerindeki rolü. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(2), 281-311.

Erdal, M. (2001)Yaşam tarzı analizi ve psikografik. Pazarlama Dünyası, 5, 36-42.

Ergin, E. E. (2015). Sosyal medyada reklam kullanımı örneği olarak yerli reklamların incelenmesi. Doctoral dissertation, İstanbul Kültür Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Sanatları Anabilim Dalı, İletişim Sanatları Bilim Dalı.

Erragcha, N. and Romdhane, R. (2014). New faces of marketing ın the era of the web: From marketing 1.0 to marketing 3.0. Journal of Research in Marketing, 2 (2), 137-142.

Gülmez, M. (2010). Ağızdan ağıza iletişim ve pazarlama. Varinli, İ., Çatı, K. (Ed.). Güncel Pazarlama Yaklaşımlarından Seçmeler. (s.315-334). Ankara: Detay Yayıncılık.

Gürcan, H. İ., and Kumcuoğlu, İ. (2017). Gelenekselden yeniye medya işletmeciliği kavramının tarihsel gelişimi ve yaşanan dönüşümler üzerine bir değerlendirme. Akdeniz Iletisim, 27.

İşlek, M. S. (2012). Sosyal medyanın tüketici davranışlarına etkileri Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları üzerine bir araştırma. Master's thesis, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kaplan, Andreas M. and Haenlein M. (2010). Users of the world, unite! the challenges and opportunities of social media. Business Horizons. 53, 59– 68.

Karavelli, U. (2019) Markaların halkla ilişkiler stratejisi olarak sosyal medya kullanımları. Masters thesis, Istanbul Unıversıty, Institiute of Socıal Scıences Publıc Relatıons And Introductıon.

Kotler, P., Kartajaya, H. and Setiawan,I (2012). Marketing 3.0: Produits, clients, facteurs humains. Fransa: De Boeck.

Libert, K., and Tynski, K. (2013). The emotions that make marketing campaigns go viral. Harvard Business Review, 1(1).

Lister, M., Dovey, J., Giddings, S., Grant, I., and Keiran, K. (2009). New media: A critical ıntroduction. Newyork: Routledge Publishing.

Loudon, D. and Bitta, A. J. (1994). Personal ınfluence and diffusion of ınnovations. Consumer Behavior, New York: McGraw-Hill.

Manovich, L. (2001). The language of new media. Cambridge: Massachusetts Institute Of Technology.

Mcphillips, S. and Merlo, O. (2008). Media convergence and the evolving media business model: An overview and strategic opportunities. The Marketing Review, 8 (3).

Onat, Y. D. D. F., and Alikiliç, Ö. A. (2008). Sosyal ağ sitelerinin reklam ve halkla ılişkiler ortamlari olarak değerlendirilmesi. Journal Of Yaşar University, 3(9).

Özer, K. (2009). WOMM (ağızdan ağıza pazarlama) iletişimi ve MSN (messenger) reklamları. Doctoral Dissertation, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü.

Öztürk, D. (2019). Viral pazarlamanin tüketici davranişlarina etkisi üzerine bir araştirma. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 23-34.

Öztürk, G. (2013). Dijital Reklamcılık ve Gençlik, İstanbul: Beta Yayıncılık.

Pempek, T.A., Yermolayeva, YA. and Calvert, SL. (2009). College students social networking experiences on facebook. Journal of Applied Developmental Psychology, 30(3), 227-238.

Kotler, P., Kartaya, H. and Setiawan, I. (2010) Pazarlama 3.0. Çev. K.Dündar, İstanbul: Optimist

Pine, J. and Gilmore, J. (1999). The Experience economy. Cambridge: Harvard Business Review Press.

Poster, M. (1995). The second media age. Canada: Wiley Publications.

Qualman, E. (2011). Socialnomics. New Jersey: Wiley.

Roberts R.R., and Kraynak, J. (2008). Walk like a Giant, Sell like a Madman. (Second Edition). New Jersey: John Wiley&Sons, Inc.

Romele, A. (2013). Narrative ıdentity and social networking sites. Ricoeur Studies/Etudes Ricoeuriennes, 4(2).

Rosen, E. (2000). The anatomy of buzz: How to create word-of-mouth marketing. Marketing Management, 9(4), 62.

Sathish, S., and Rajamohan, A. (2012). Consumer behaviour and lifestyle marketing. International Journal of Marketing, Financial Services & Management Research, 1(10), 152-166.

Schmitt, B. H. (1999). Experiential marketing: How to get companies to sense, feel, think, act, and relate to your company and brands.

Shaw, C. and Ivens, J. (2002). Building great customer experiences. NY: Pagrave MacMillen.

Silverman, G. (2001). The secrets of word of mouth marketing. New York: American Management Assocation.

Sun, T., Seounmi, Y., Guohua W., and Mana, K. (2006). Online word-of-mouth (or mouse): An exploration of ıtsantecedents and consequences. Journal of Computer-Mediated Communication, 11(4), 1104–1127.

Tocci, J., Widmer Neal, S. and Moss Gregory, L. (2007). Digital systems: Principles and applications. New Jersey: Pearson Education Ltd.

Toros, N. N. (2016). Pazarlama iletişimi açısından internet ortamında kullanılan ağızdan ağıza pazarlama tekniklerinin marka tercihine etkisi. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 157-182.

Whittaker, J. (2009). Producing for web 2.0 a student guide. (Third Edition). New York: Routledge, Taylor & Francis.

Yağmurlu A (2011) Kamu Yönetiminde halkla ilişkiler ve sosyal medya. Selçuk İletişim Dergisi, 7 (1), 5-15.

Yazıcı, G. (2014). Pazarlamada yeni bir boyut: Sosyal medyanın tüketicilerin marka tercihlerine etkisi üzerine bir araştırma. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Zinderen, İ. E. (2020). Yeni medyada kimlik inşası: YouTuber kimliğine ilişkin bir inceleme. Erciyes İletişim Dergisi, 7(1), 415-434.

Kaynak Göster

APA Toros Ntapıapıs, N . (2021). The Marketing Concepts in The Developing Media and The Effects of Influencers on Youth . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 17 (35) , 1580-1606 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/opus/issue/60422/810726