Görsel Marka Kimliğinin Instagram’daki Yansıması

Görsel kimlik, bir kurumun ya da markanın kim olduğunu ifade eden tüm görsel bileşenleri kapsar. Planlı iletişim çabalarıyla oluşturulan ve markayı doğru tanımlayan görsel kimlik, sembolik anlamlar yoluyla markanın duygusal ve işlevsel niteliklerini çekici ve farklı kılar, böylece hedef kitlenin markayla bağ kurmasına yardım eder. Günümüzün en yaygın iletişim ortamlarından Instagram, sosyal medya kullanıcısına, görsel hikayeler yoluyla kendini ifade edebilme fırsatı tanır. Bu durum markalar açısından değerlendirildiğinde; Instagram, markanın görsel kimliğinin yansıtılması, benimsetilmesi ve görsel öğeler yoluyla hedef kitlesiyle iletişim kurmasına yardım eder. Bir markanın Instagram’da görsel iletişimini başarılı yürütmesi; görsel marka kimliği unsurları ile Instagram’ın kendine özgü iletişim dilini bütünleştiren bir yaklaşımı hedef almasıyla mümkündür. Bu bakış açısından hareketle, çalışmada Instagram’da görsel kimliğin yansıtılması ve sürdürülmesi bağlamında markaların iletişim yaklaşımlarını belirlemek amaçlanmıştır. Buna göre, BoomSocial Ocak 2021 istatistikleri kapsamında yer alan, Instagram’da teknoloji alanında en yüksek takipçi-etkileşim performans ölçümüne sahip ilk 5 işletmenin sayfası örneklem olarak belirlenmiştir. Bu şirketler şunlardır: NVIDIA GeForce Türkiye, Deezer, Xiaomi Türkiye, Baykar Savunma ve Vodafone Türkiye. Söz konusu işletmelerin Instagram sayfaları, görsel marka kimliği bileşenleri ve Instagram’ın görsel iletişim unsurlarından oluşan kriterler odak alınarak, içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırma, incelenen işletmelerin renk, logo, isim, tipografi ve slogandan oluşan görsel marka kimliği bileşenlerini; kompozisyon, tema, kılavuz ve görsel tutarlılık olarak belirlenen Instagram’ın görsel iletişim unsurlarına entegre etme yaklaşımında bulunduklarını ortaya koymuştur.

Reflections of Visual Brand Identity on Instagram

Visual identity refers to all visual components that depict what an institution or brand looks like. Visual identity, which is created with planned efforts of communication and defines the brand accurately, renders the emotional and functional qualities of the brand attractive and different by means of symbolic meanings and therefore helps the target audience to establish bonds with the brand. One of the most common ways of communication today, Instagram provides the users of social media with the opportunity to express themselves through visual stories. From the viewpoint of the brands; Instagram helps the brand to communicate with its target audience through the reflection and recognition of visual identity and with the visual elements of the brand. It is possible only when the brand embraces an approach that integrates the visual identity components and the specific communication language of Instagram that the brand can fulfill its visual communication on Instagram. Based on this point of view, the study is intended determine the communication approaches of brands in the context of reflecting and maintaining the visual identity on their Instagram pages. The samples in the study comprise the Instagram pages of the top 5 companies with the highest number of followers and interactivity performance in the field of technology, according to BoomSocial January 2021 Statistics. These companies are NVIDIA GeForce Türkiye, Deezer, Xiaomi Türkiye, Baykar Savunma and Vodafone Türkiye. The Instagram pages of these companies are analyzed using the content analysis method, with a focus on the criteria consisting of visual brand identity components and visual communication elements of Instagram. The study reveals that the companies addressed adopt an approach to integrate the visual brand identity components, e.g. the color, logo, name, typography and slogan, with Instagram’s visual communication elements, which are defined as composition, theme, guideline and visual consistency.

Kaynakça

Baker, M. J., ve Balmer, J. M. (1997). Visual identity: trappings or substance?. European Journal of Marketing, 31(5/6), 366-38.

Balta Peltekoğlu, F. (2018). Halkla ilişkiler nedir?. İstanbul: Beta Yayınları.

Balta Peltekoğlu, F. ve Akbayır, Z. (2020). The Perception of Istanbul’s Chromatic Identity through Urban Furniture: A Study on College of Communication Students, F. Ayhan (Der.), Local Governance and Regional Development: Current Perspectives içinde (s.45-60). Berlin: Peter Lang.

Baykar Savunma Instagram Sayfası (2021). Instagram. https://www.instagram.com/baykarsavunma/ adresinden erişildi.

Baykar Savunma Web Sayfası (2021). Baykar Savunma. 11 Şubat 2021 tarihinde https://www.baykarsavunma.com/ adresinden erişildi.

BoomSocial, (2021, Ocak). Social Brands. 2 Şubat 2021 tarihinde https://www.boomsocial.com/Social- Brands/2021/Ocak/Instagram/teknoloji adresinden erişildi.

BoomSonar (2021, Mart). Boom Sonar 22 Mart 2021 tarihinde https://www.boomsonar.com/tr/sosyal-medya- olcumleme-analiz/ adresinden erişildi.

Brand Watch (2019). Brand Watch. 20 Ocak 2021 tarihinde https://www.brandwatch.com/blog/instagram- stats/#:~:text=Engagement%20with%20brands%20on%20Instagram,do%20so%20than%20non%2Dusers adresinden erişildi.

Childers, T. L. ve Jass, J. (2002). All dressed up with something to say: Effects of typeface semantic associations on brand perceptions and consumer memory. Journal of consumer psychology, 12(2), 93-106.

Dahlén, M., ve Rosengren, S. (2005). Brands affect slogans affect brands? Competitive interference, brand equity and the brand-slogan link. Journal of Brand Management, 12(3), 151-164.

Deezer Instagram Sayfası (2021). Instagram. https://www.instagram.com/deezer/ adresinden erişildi.

Deezer Web Sayfası (2021). Deezer. 5 Şubat 2021 tarihinde https://www.deezer.com/tr/ adresinden erişildi.

Digital Age, (2017, 5 Ekim). Vodafone’un yeni marka stratejisi ve sloganı. 12 Ocak 2021 tarihinde https://digitalage.com.tr/vodafoneun-yeni-marka-stratejisi-ve-slogani/ adresinden erişildi.

Dowling, G. (1994). Corporate reputations: Strategies for developing the corporate brand. London: Kogan Page

Elden, M. (2009). Reklam ve reklamcılık. İstanbul: Say Yayınları.

Elden, M. ve Özdem, Ö. O. (2015). Reklamda görsel tasarım taratıcılık ve sanat. İstanbul: Say Yayınları.

Escalas, J.E. (2004), Narrative Processing: Building consumer connections to brands. Journal of Consumer Psychology, 14(1/2), 168-180.

Glynn, M.A. ve Abzug, R. (2002). Institutionalizing identity: symbolic isomorphism and organizational names. Academy of Management Journal, 45(1), 267-280.

Goodwin, M. (2016). Instagram marketing for business: How to get more targeted followers and build a brand on Instagram. Philipp Klinkner, e-book.

Instagram Business Ekibi (2019). Instagram. 3 Ocak 2021 tarihinde https://business.instagram.com/blog/a- step-by-step-guide-planning-and-creating-content-consistently?locale=tr_TR adresinden erişildi.

Jenkins, N. (1991). The business of image. London: Kogan Page.

Jin, C., Yoon, M. ve Lee, J. (2019). The influence of brand color identity on brand association and loyalty. Journal of Product & Brand Management, 28(1), 50-62. https://doi.org/10.1108/JPBM-09-2017-1587

Jurišová, V. (2020, Haziran). Building brand identity on instagram. Proceedings 7th European Conference on Social Media ECSM 2020, 119-126.

Kennedy, G. (2015). Social media: Master social media marketing – Facebook, Twitter, YouTube & Instagram. United Kingdom: CreateSpace Independent Publishing Platform, e-book.

Kılıç Taran, B. (2014). Plastik sanatlarda tipografi. Saarbrücken: Türkiye Alim Kitapları.

Kohli, C., Leuthesser, L., ve Suri, R. (2007). Got slogan? Guidelines for creating effective slogans. Business Horizons, 50(5), 415-422.

Kozak, M. (2014). Bilimsel araştırma: Tasarım, yazım ve yayım teknikleri. Ankara: Detay Yayıncılık.

Lelis, C., Leitão, S., Mealha, Ó., ve Dunning, B. (2020). Typography: the constant vector of dynamic logos. Visual Communication, 1-20, https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1470357220966775

Macarthy, A. (2013). 500 Social Media Marketing Tips: Essential Advice, Hints and Strategy for Business. UK: CreateSpace Independent Publishing Platform.

McCarthy, M. S. ve Mothersbaugh, D. L. (2002). Effects of typographic factors in advertising‐based persuasion: A general model and initial empirical tests. Psychology & Marketing, 19(7‐8), 663-691.

Nvidia GeForce Instagram Sayfası (2021). Nvidia. https://www.instagram.com/nvidiageforcetr/ adresinden erişildi.

Nvidia Web Sayfası (2021). Nvidia. 12 Şubat 2021 tarihinde https://www.nvidia.com/tr-tr adresinden erişildi.

Page, T. ve Thorsteinsson, G. (2009). Brand power through effective design. i-Manager's Journal on Management, 4(1), 11-25.

Park, C. W., Eisingerich, A. B., Pol, G. ve Park, J. W. (2013). The role of brand logos in firm performance. Journal of Business Research, 66(2), 180-187.

Pira, A., Kocabaş, F., ve Yeniçeri, M. (2005). Küresel pazarda marka yönetimi ve halkla ilişkiler. İstanbul: Dönence Basım ve Yayın Hizmetleri.

Sing, S. ve Diamo, S. (2017). Sosyal medya pazarlaması. (Başdaş, A.V. Çev.). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Singh, S. (2006). Impact of color on marketing. Management Decision, 44(6), 783-789.

Ural, T. (2009). Markalamada yol haritası. Ankara: Nobel Yayınları.

Van den Bosch, A.L.M., De Jong, M.D.T. ve Elving, W.J.L. (2005). How corporate visual identity supports reputation. Corporate Communications: An International Journal, 10( 2), 108-116. https://doi.org/10.1108/13563280510596925

Vodafone Türkiye Instagram Sayfası (2021). Instagtam. https://www.instagram.com/vodafonetr/ adresinden erişildi.

Vodafone Web Sayfası (2021). Vodafone. 9 Şubat 2021 https://www.vodafone.com.tr/ adresinden erişildi.

Wänke, M., Herrmann, A., ve Schaffner, D. (2007). Brand name influence on brand perception. Psychology & Marketing, 24(1), 1-24.

Xiaomi Türkiye Instagram Sayfası (2021). Instagram. https://www.instagram.com/xiaomi.turkiye/ adresinden erişildi.

Xiaomi Web Sayfası (2021). Xiaomi. 12 Şubat 2021 tarihinde https://www.mi.com/tr/ adresinden erişildi.

Zuliana, N., Tanjung, F., ve Ardi, H. (2013). An analysis of language style used in the slogan of advertisement that found in the internet. Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Humanities, Bung Hatta University, 2(2). 20 Ocak 2021 tarihinde https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php? journal=JFIB&page=article&op=view&p adresinden erişildi.

Kaynak Göster

APA Akbayır, Z , Kılıç Taran, B . (2021). Görsel Marka Kimliğinin Instagram’daki Yansıması . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 17 (37) , 4581-4618 . DOI: 10.26466/opus.891515