İslâmî Çocuk Edebiyatı

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı çağın gereklerine göre eğitmek, bizlerin en önemli görevlerinden biridir. Bu görev, sadece çocukların bilim ve teknikle ilgili bilgileri edinmeleri ile değil, aynı zamanda kültür, sanat ve edebiyat alanlarında da bilgilenmeleri ve eğitilmeleri ile gerçekleştirilebilir. Bunun için, genel anlamda ‘Çocuk Edebiyatı’, özel anlamda ise ‘İslâmî Çocuk Edebiyatı’ ürünlerine, bunların geliştirilmesine ve sunulmasına büyük bir gereksinim vardır. Ancak bu iş, ‘çocukça bir iş’ değildir. Bu nedenle, İslâmî Çocuk Edebiyatı’nın teorik temellerinin tesisi ve pratikte buna uygun eserler verme konusunda aşırı derecede bir titizlik göstermek gerekir. İşte bu makale, böyle bir teşebbüs sonucunda ortaya çıkmıştır. ‘İslâmî Çocuk Edebiyatı’ adlı bu makale, ‘Giriş’, ‘a.Tarihçe’, ‘b.Kaynakları’ (‘ba.Kur’an’da Çocuk’, ‘bb.Sünnet’te Çocuk’), ‘c.Çocuk ve Edebiyat / Çocuk Kitapları’, ‘ç.İslâmî Çocuk Edebiyatı Üzerine Çalışmalar’ (‘ça.İslâm Ülkelerindeki Çalışmalar’, ‘çb.Bizdeki Çalışmalar’), d.’İslâmî Çocuk Edebiyatı Ürünleri’ (‘da.Çeviri Ürünler’, ‘db.Telif Ürünler’, ‘dba.Diğer İslâm Ülkelerindekiler’, ‘dbb.Bizdekiler’) adlı bölümleri içerir. Makale, ‘Sonuç’ kısmı ile sona erdirilmiş ve sonunda da geniş bir ‘Bibliyografya’ya yer verilmiştir. İslâmî Edebiyat ya da İslâmî Edebiyat Teorisi bağlamında ele alınan İslâmî Çocuk Edebiyatı’nın aynı temele dayandığını, yani Kur’an-ı Kerim ve Sünnet’te dayanaklarının olduğunu söylemeye bile gerek yoktur. Ülkemizdeki çalışmalar açısından bakıldığında, bu alanın henüz keşfedilmekte olduğunu söylemek gerekir. Bu yeni alana yönelik teorik ve pratik çalışmalar yapılmaktadır. Sonuç olarak, makalemiz de aynı amaçla kaleme alınmıştır.

Islamıc Chıld Lıterature

To train according to the necessities of age, our children that is the guaranty of our future is one of the most important our duties. This duty can not be realized only to inquire about science and technics of children, but it also can be realized to inquire and educate in culture, art and literature fields. For this reason, it is a big necessity to the produces of ‘Child Literature’ in general meaning, to ‘Islamic Child Literature’ in special meaning; so it is devoloped and presented. But this work isn’t ‘a childish work’. For this reason, it is necessary to get to irritable extremely about the foundation of the theoric bases of ‘Islamic Child Literature’ and in practice, the producting works that are suitable this. Such this article have arose in result of that kind of attemption. This article, Islamic Child Literature includes ‘Introduction’, ‘a.History’, ‘b.Sources’ (‘ba.Child in Qur’an’, ‘bb.Child in Hadith’), ‘c.Child and Literature / Child Books’, ‘ç.The Works on the Islamic Child Literature’ (‘ça.The Works in Islamic Countries’, ‘çb.The Works in Our Country), ‘d.The Produces of Islamic Child Literature’ (‘da.Translations’, ‘db.Compositions’, ‘dba.In Order Islamic Countries’, ‘dbb.In Our Country’. The Article was ended with the section of ‘Result’, and has a large ‘Bibliography’. It isn’t necessary to say that the Islamic Child Literature, that is discussed in the context of Islamic Literature or the Theory of Islamic Literature, has, as well as Islamic Literature, two bases ie. Qur’an and Hadith. In a looking at the perspective of the studies in our country, it is necessary to say that this field is yet discovered. Theorical and pratical works are made to this new one. As a result, our article, Islamic Child Literature is written with the same aim, too.

Kaynak Göster

ISNAD Çalışkan, Adem . "İslâmî Çocuk Edebiyatı". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 12 / 12-13 (Nisan 2001): 409-436 .