Algılama Açısından Kur’an Mealleri

Bir ifade okunur okunmaz anlaşılır olmalıdır. Anlaşılamayan ifadeler, algılayanda maddi ve manevi hasarlara sebeb olmaktadır. Anlaşılamayan Kur’an tercümeleri samimi müslümanları derinden etkilemektedir. Meselenin temeline inildiğinde mütercimin Arapça’dan ziyade, Türkçe bilmediği anlaşılmaktadır. Türkçe çeviriler, Arapça dil mantiğına göre değil, Türkçe dil mantığına göre yapılmalıdır. Tercümelerde bilimsel yanlışlıklar da var. Mütercimlerin hem Türkçe hem Arapça açısından kendilerini yenilemeleri gereklidir.

Qur’anic Translations in Terms Perceptions

Text must be understood when it is read. Unundestood expressions cansive conclete and spiritual damages to those who try to perceive them. Ambiguous Qur’anic translations can affect sincere muslims deeply. Essantially, in this kind of situations, it is obvious that the translator does not know enough Turkish rather than Arabic. Turkish translations of the Qur’an must be done according to not the Arabic mentality, but Turkish mentality. There are scientific mistakes in the translations. Those who want to translate the Qur’an into Turkish must renew themselves in both Arabic and Turkish.

Kaynak Göster

ISNAD Çakır, Mehmet . "Algılama Açısından Kur’an Mealleri". Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 12 / 12-13 (Nisan 2001): 25-42 .