Yabancı Dil Motivasyonu ve Başarı Yönelimi Arasındaki İlişki

Öz Yabancı dil motivasyonu ve başarı yönelimi arasındaki ilişkinin incelendiği mevcut araştırma 280 üniversite İngilizce hazırlık sınıfı öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Kişisel Bilgiler Anketi, Başarı Yönelimleri Ölçeği ve Motivasyon ve Tutum Ölçeğinin (AMTB) kullanıldığı araştırmada elde edilen verilere göre, öğrencilerin öğrenme-yönelimi boyutunda yüksek, performans-yaklaşma boyutunda orta ve performans-kaçınma boyutunda düşük düzeyde oldukları; başarı yönelimi gruplarına dağılımı ile hazırlık eğitiminin zorunlu veya isteğe bağlı olma ve cinsiyet dağılımı arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı belirlenmiştir. Araştırmada, öğrencilerin yabancı dil motivasyon düzeylerinin ölçeğin tüm alt boyutlarında ve ölçek toplamında yüksek olduğu; kadın ve erkek öğrencilerin ve hazırlık eğitimini zorunlu veya isteğe bağlı olan öğrencilerin yabancı dil motivasyon düzeylerinin eşit olduğu ve grupların ortalamaları arasındaki farkın anlamlı olmadığı belirlenmiştir. Araştırmada, yabancı dil motivasyon ölçeği toplam puanı ile öğrenme-yönelimi alt boyut puanları arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu; yabancı dil motivasyon ölçeği toplam puanı ile performans-yaklaşma yönelimi alt boyut puanları arasında düşük düzeyde, negatif ve anlamlı bir ilişki olduğu ve yabancı dil motivasyon ölçeği toplam puanı ile performans-kaçınma alt boyut puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmiştir. Araştırmada, yabancı dil motivasyon ölçeği toplam puanı ile öğrenme yönelimi puanları arasında kadın ve erkek öğrenciler ve hazırlığı zorunlu ve isteğe bağlı alan öğrenciler için elde edilen korelasyonlar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı; yabancı dil motivasyon ölçeği toplam puanı ile performans-kaçınma yönelimi boyutu arasındaki korelasyonların cinsiyet ve hazırlığı zorunlu veya isteğe bağlı alma durumuna göre düşük düzeyde, negatif olduğu ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmadığı belirlenmiştir.

___

Akın, A. (2006a). Başarı amaç oryantasyonları ile üst biliş farkındalık, ebeveyn tutumları ve akademik başarı arasındaki ilişkiler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

_______(2006b). 2X2 Başarı yönelimleri ölçeği: geçerlilik ve güvenilirlik çalışması. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 1-13.

_______(2008). Öz-duyarlılık ve başarı yönelimleri: yapısal eşitlik modeliyle bir inceleme. Eurasian Journal of Educational Research, 31, 1-15.

Akın, A., & Çetin, B. (2007). Başarı Yönelimleri Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Eurasian Journal of Educational Research, (7) 26, 1-12.

Al-Tamimi, A. & Shuib, M. (2009). Motivation and attitudes towards learning English: a study of petroleum engineering undergraduates at Hadhramout University of sciences and technology. GEMA: Online Journal of Language Studies, 9 (2). 29-55.

Altan, M. Z. (1994). Relationships between foreign language aptitude, attitudes, motivations and the attained English language. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Altıparmak, M. E. (2015). Akademik kontrol odağı ve başarı hedef yönelimleri: beden eğitimi öğretmenliği öğrencileri üzerinde bir çalışma. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 6 (2), 73-78.

Ames, C. (1984). Achievement attribution and self-instructions under competitive and individualistic goal structures. Journal of Educational Psychology, 76 (3), 478-487.

_______(1992). Classrooms: goals, structures, and student motivation. Joumal of Educational Psychology, 84(3), 261-271.

Ames, C. & Archer, J. (1988). Achievement goals in the classroom students’ learning strategies and motivation processes. Journal of Educational Psychology, 80, 260-267.

Arslan, A. (2011). Öğretmen Adaylarının Amaç Yönelimleri ile Yapılandırmacılığa Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi. OMÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 30 (1), 107-122.

Aydın, S., Yalmancı, S. G. ve Yel, M. (2014). Fen bilgisi öğretmen adaylarının başarı amaç yönelimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. e–Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 31-39.

Ayhan, Y. Z. (1999). Orta ve yükseköğretimde yabancı dil öğretimindeki başarısızlığın nedenleri (Afyon Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.

Baştürkmen H. (1990). Motivation and attitudes towards learning English: a profile of Bilkent University freshmen students. Unpublished MA Thesis. Ankara: ODTÜ Social Sciences Institute.

Brown, H. D. (1994). Principles of language learning and teaching. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Butler, R. (1992). What young people want to know when: effects of mastery and ability goals on interest in different kinds of social comparisons. Journal of Personality and Social Psychology, 62 (6), 934-943.

Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.

Büyükyazı, M., (1995). The Relationships amony the communicativeness of classroom activities, student motivation, communication in the classroom and achievement in language learning. Unpublished Master of Science Thesis. Bilkent University Social Sciences Institute, Ankara.

Campbell, E. & Storch, N. (2011). The changing face of motivation: a study of second language learners’ motivation over time. Australian Review of Applied Linguistics, 34 (2), 166-192.

Cengiz, R. & Kabakçı, A. C. (2014). Üniversiteler arası futsal müsabakalarına katılan sporcuların başarı yönelim ve motivasyon davranışlarının incelenmesi. Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi. 13 (4), Sonbahar Kış, 59-71.

Chang, H-H. (2005). The relationship between extrinsic / intrinsic motivation and language learning strategies among college students of English in Taiwan. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ming Chuan Üniversitesi, Taiwan.

Cronbach, L. J., Schonemann, P., & McKie, D. (1965). Alpha coefficients for stratified-paralel tests. Educational and Psychological Measurement, 25, 291-312.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik: SPSS ve LISREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.

Doğan, Ö. (2009). İngilizce hazırlık okuyan öğrencilerin motivasyon düzeyleri. Yayımlamamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Dörnyei, Z. (1994). Motivation and motivating in foreign language classroom. The Modern Language Journal, 78 (3), Autumn, 273-284.

______(2001). Teaching and researching motivation. UK: Pearson Education Limited.

______(2006). Individual differences in second language acquisition. AILA Review, 19, 42-68.

Dörnyei, Z. & Ushioda, E. (2001). Teaching and researching motivation. UK: Pearson Education Limited.

Dweck, C. S. (1986). Motivational processes affecting learning. American Psychologist, 41(10), 1040-1048.

Dweck, C. S. & Leggett, E. L. (1988). A Social-Cognitive Approach to Motivation and Personality. Psychological Review, 95 (2), 256-273.

Elliot, A. J. (1999). Approach and avoidance motivation and achievement goals. Educational Psychologist, 34 (3), 169-189.

Elliot, A. J.& Church, M. (1997). A hierarchical model of approach and avoidance achievement motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 72, 218-232.

Elliot, A. J. & Harackiewicz, J. (1996). Approach and avoidance achievement goals and intrinsic motivation: a mediational analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 70, 461-475.

Elliot, J. A. & McGregor, H.A. (2001). A 2x2 achievement goal framework. Journal of personality and social psychology. 80 (3) 501-519.

Elliot, E. S. & Dweck, C. S. (1988). Goals: an approach to motivation and achievement. Journal of Personality and Social Psychology, 54 (1), 5-12.

Ely, C. (1986). An analysis of discomfort, risk-taking, sociability and motivation in the second language classroom. Language Learning, 36, 1-25.

Emeksiz, B. (2006). Yabancı dil (İngilizce) öğretiminde güdülenme (motivasyon) ölçümü. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Erman, A. K., Şahan, A. & Can, S. (2004). Sporcu Bayan ve Erkeklerin Spora Özgü Başarı Motivasyonlarının Karşılaştırılması. 10th ICHPER Sd European Congress & TSSA 8th International Sport Science Congress, 17-20 Kasım, Antalya.

Ertan, A. B. (2008). İngilizce hazırlık sınıfı öğrencilerinin İngilizce dersindeki güdülenmelerinin ve inançlarının incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Eryenen, G. (2008). Öğretmen adaylarının hedef yönelimleri akademik ve öğretmenlik özyeterlikleri arasındaki ilişkiler ile bu değişkenlerin akademik başarının yordanmasındaki rolü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Gardner, R. C. (1985). Social psychology and second language learning: the role of attitudes and motivation. London: Edward Arnold.

_______(2000). Correlation, causation, motivation, and second language acquisition. Canadian Psychology Journal, 41, 1-24.

Gardner, R.C. & Lambert, W.E. (1972). Attitudes and motivation in second language learning. Rowley, MA: Newbury House.

Ghanea, M., Pisheh, H. R. Z. & Ghanea, M. H. (2011). The relationship between learners’ motivation (integrative and instrumental) and English proficiency among Iranian EFL learners. World Academy of Science, Engineering and Technology, 59, 458-464.

Gonzales, R. (2010). Motivational orientation in foreign language learning: the case of Filipino foreign language learners. TESOL Quarterly, 3, 3-28.

Guilloteaux, M. J. (2007). Motivating language learners: a classroom-oriented investigation of teachers’ motivational practices and students’ motivation. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Nottingham Üniversitesi, UK.

Gültekin Talayhan, Ö. (2018). Tthe relationship among motivation, metacognition and academic achievement of preparatory school students. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.

Hashimoto, Y. (2002). Motivation and willingness to communicate as predictors of reported L2 use: the Japanese ESL context. Second Language Studies, 20 (2), Spring, 29-70.

Hayamızu, T. (1991). A test of Dweck's model of achievement goals as related to perceptions of ability. The Journal of Experimental Education, (59) 3, 226-234.

Hernández, T. A. (2008). Integrative motivation as a predictor of achievement in the foreign language classroom. Applied Language Learning, 18 (1 & 2), 1-15.

Hiromori, T. (2009). A process model of L2 learners’ motivation: from the perspectives of general tendency and individual differences. System, 37 (2), June, 313-321.

Hsieh, P-H. P. (2008). Why are college foreign language students’ self efficacy, attitude,and motivation so different?. International Education, 38 (1), 75-90.

İzci, E. & Koç, S. (2012). Pedogojik formasyon eğitimi alan öğrencilerin başarı yönelim düzeylerinin incelenmesi. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8, 31-43.

Kaliski, P. K., Finney, S. J. & Horst J. (2006). Does socioeconomic status influence achievement goal adoption? An investigation of group diffirence using structured means modeling. http://www.jmu.edu/assessment/research/students/Kalisk. (Erişim tarihi: 30.09.2019.www.scirus.com)

Kaplan, A. & Maehr, M. L. (2007). The contributions and Prospects of goal orientation theory. Educational Psychology Review, 19, 141-184.

Karakış, Ö. (2014). Lise öğrencilerinin İngilizce dersine yönelik kaygıları, motivasyonları, öz-yeterlik algıları ve İngilizce ders başarıları arasındaki ilişki. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.

Karagül, O. (2019). Extrinsic motivational resources for second/foreign language learning: a study on exploring motivators and de-motivators of engineering students. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Karasar, N. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemi (25. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kato, F., Yasumoto, S. & Aacken, S.V. (2007). A Comparative study: motivation of learners of Japanese. Electronic Journal of ForeignLanguage Teaching, 4 (1), 41-57.

Kaya, F. (2016). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin başarı yönelimi, kendini engelleme davranışları ve demografik özelliklerinin okula yabancılaşmayı yordama düzeylerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Kayiş, A. R. (2013). Üniversite öğrencilerinin başarı yönelimlerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Kesin, M. (2008). The effect of classroom learning environment on intrinsic motivation of students learning English as a foreign language in freshman class at Atılım University. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Kirk, R. (2008). Statistics: an introduction (Fifth edition). USA: Nelson Education.

Krashen, S. D. (1981). The theoretical and practical relevance of simple codes in second language acquisition. R. Scarcella & Krashen S.D. (Ed.), Research in second language acquisition: selected papers of the Los Angeles second language acquisition research forum (s. 7-18). Rowley, MA: Newbury House.

Küçükoğlu, A., Kaya, H. İ. & Turan, A. (2010). Sınıf öğretmenliği ABD öğrencilerinin başarı yönelimi algılarının farklı değişkenler açısından incelenmesi (Atatürk Üniversitesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Örneği). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20 (2), 121-135.

Li, P. & Pan, G. (2009). The relationship between motivation and achievement - a survey of the study motivation of English majors in Qingdao Agricultural University. English Language Teaching Quarterly, 2 (1), 123-128.

Linnerbrink, E.A. & Pitrich, P.R. (2002). Motivation as an enabler for academic success. School Psychology Review, 31 (3), 13-327.

Lochbahum, M., Podlog, L., Litchfield, K., Surles, J. & Hilliard, S. (2013). Stage of physical activity and approach-avoidance achievement goals in university students. Psychology of Sport and Exercise, 14, 161-168.

Maehr, M. L. (1983). On doing well in science: Why Johnny no longer excels; why Sarah never did. In S. G. Paris, G. M. Olson, & H. W. Stevenson (Eds.), Learning and motivation in the classroom (pp. 179-210). Hillsdale, NJ: Erlbaum McDonough, S.H. (1986). Psychology in foreign language teaching. London: Unwin-Hyman.

Mentiş Köksoy, A. (2015). Müzik öğretmeni adaylarının başarı yönelimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Midgley, C. & Urdan, T. (2001). Academic self-handicapping and achievement goals: a further examination. Contemporary Educational Psychology, 26, 61-75.

Miller, B. J. (2004). Examining the avoidance subscales of the achievement goal questionnaire. Unpublished thesis, James Madison University, Harrisonburg, VA. (Erişim tarihi: 18.02.2008).

Mori, S. & Gobel, P. (2006). Motivation and gender in the Japanese EFL classroom. System, 34, 194-210.

Moriam, Q. (2008). A study on motivation and strategy use of Bangladeshi University students to learn spoken English. Journal of International Development and Cooperation, 14 (2), 51-66.

Nicholls, J. G. (1984). Achievement Motivation: Conceptions of Ability, Subjective Experience, Task Choice, and Performance. Psychological Review, 91 (3), 328-346.

Nikitina, F. & Furuoka, F. (2005). Integrative motivation in a foreign language class-room: a study on the nature of motivation of the Russian language learners in University Malaysia Sabah. Jurnal Kinabalu, Jurnal Perniagaan & Sains Sosial, 11, 23-34.

Odacı, H., Berber Çelik, Ç. & Çikrıkci, Ö. (2013). Psikolojik danışman adaylarının başarı yönelimlerinin bazı değişkenlere göre yordanması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (39), 95-105.

Peacock, M. (1997).The effect of authentic materials on the motivation of EFL learners. ELT Journal Volume, 51 (2), April, 144-156.

Petrides, J. R. (2006). Attitudes and motivation and their impact on the performance of young English as a foreign language learners. Journal of Language and Learning, 5 (1), 1-20.

Pintrich, P. R. (2000). Multiple goals, multiple pathways: The role of goal orientation in learning and achievement. Journal of Educational Psychology, 92 (3), 544-555.

Pintrich, P. R., Conley, A. M., & Kempler, T. M. (2003). Current issues in achievement goal theory and research. International Journal of Educational Research, 39, 319-337.

Pulat, B. (2010). Z.K.Ü. İngilizce hazırlık sınıfı öğrencilerinin güdülenme düzeylerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.

Rastegar, M., Akbarzadeh, M. & Heidari, N. (2012). The darker side of motivation: demotivation and its relation with two variables of anxiety among Iranian EFL Learners. International Scholarly Research Network ISRN Education, 2012 ( 215605), 8 sayfa, DOI:10.5402/2012/215605.

Robitzsch, A., (2017). Package ‘sirt’. http://r.meteo.uni.wroc.pl/web/packages/sirt/sirt.pdf

Sadighi, F. & Zarafshan, M. (2006). Effects of attitude and motivation on the use of language learning strategies by Iranian EFL university students. Journal of Social Sciences & Humanities of Shiraz University, 23 (1), Spring, 71-80.

Salem, N. M. (2006). The role of motivation, gender, and language learning strategies in EFL proficiency. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Beyrut Amerikan Üniversitesi, Lübnan.

Samad, A. A., Etemadzadeh, A. & Far, H. R. (2012). Motivation and language proficiency: instrumental and integrative aspects. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 66, 432-440.

Sarıeyyüpoğlu, D. (2011). Öğrencilerin yabancı dil olarak İngilizceye karşı tutum ve güdülenmenin değerlendirilmesi (F.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.

Sayadian, S. & Lashkarian, A. (2010). Investigating attitude and motivation of Iranian university learners toward English as a foreign language. Contemporary Issues in Education Research, 3 (1), January, 137-148.

Scarcella R.C. ve Oxford R. (1992). The tapestry of language learning: the individual in communicative classroom. Boston: Heinle & Heinle.

Svinicki, M. D.(2005). Student goal orientation, motivation and learning. Idea Paper, 41. http://www.idea.ksu.edu/papers/Idea_Paper_41.pdf. (Erişim tarihi: 20.06.2019),

Toğluk, E. (2009). Hemşirelik öğrencilerinin başarı yönelimleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Tremblay, P. F. & Gardner, R. C. (1995). Expanding the motivation construct in language learning. Modern Language Journal, 7, 505-518.

Tutaş, S. (2011). Üniversite öğrencilerinin başarı hedef yönelimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Uçar, H. (2012). İngilizce öğretmen adaylarının özyeterlik inancı, başarı yönelimi ve çevrimiçi öğrenme ortamına katılım durumu: Uzaktan İÖLP Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Uludağ, G. (2001). Tekrara kalan ve ilk senesini okuyan hazırlık öğrencilerinin amaçları, beklentileri ve eğilimlerinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Osmangazi Üniversitesi eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Vahapoğlu, Z. (2013). Ön lisans öğrencilerinin umut düzeyleri ve başarı yönelimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Wei, M. (2007). The interrelatedness of affective factors in EFL learning: an examination of motivational patterns in relation to anxiety in China. Teaching English as a Second or Foreign Language, 11 (1), June, 1-23.

Williams, M. & Burden, R.L. (1997). Psychology for language teachers. New York: Cambridge University.

___

APA Karakış, Ö . (2020). Yabancı Dil Motivasyonu ve Başarı Yönelimi Arasındaki İlişki . Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 39 (1) , 240-266 .
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1300-302X
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

52b27.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

STEM Etkinliklerinin 8. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine, Bilimsel Epistemolojik İnançlarına ve Fen Başarılarına Etkisinin İncelenmesi

Alaattin BAHŞİ, Esra AÇIKGÜL FIRAT

Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitimi Alan Uluslararası Öğrencilerin Öğrenme Etkinliğini Geliştirme Amaçlı Sosyal Medya Kullanım-Doyum Motivasyonları

Mete Yusuf USTABULUT, Savaş KESKİN

Reading The Line Spaces of the Story Completion Tasks: An Evaluation of Gender Equality Course

Senem GÜRKAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ortak Derslerinde Kullanılan Kitaplardaki Kelimelerin Uluslararası Öğrenciler Gözüyle İncelenmesi

Dursun DEMİR

Yabancı Dil Motivasyonu ve Başarı Yönelimi Arasındaki İlişki

Özlem KARAKIŞ

Üniversite Birinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik ve Sosyal Uyumları: Öğrenci Kalıcılık Programı Üzerine Deneysel Bir Çalışma

Hasan Yücel ERTEM

Fransızcada Bakışımlı (Simetrik) Fiiller ve Öğretimdeki Yerleri: Adosphère 1 ve Saison 1 Kitaplarının İncelenmesi

Özge ÖZBEK, Ece KORKUT

Okul Müdürlerinin Soruşturma Görevlerini Yerine Getirirken Karşılaştıkları Sorunlar

Hüseyin EKİNCİ, Ali SABANCI

Examination of the Effectiveness of Post-traumatic Growth Psychoeducation Program

Nurdan DOĞRU ÇABUKER, Seher BALCI ÇELİK

Matematik Temelli Çeşitli Teknoloji Uygulamalarının Lise Öğrencilerinin Katı Cisim ve Boyut Konularındaki Algılarına Etkisinin İncelenmesi

Ekin ALTIKARDEŞ, Melike YİĞİT KOYUNKAYA