Dil Öğretmenleri İçin Avrupa Profil Tablosu

Öz Eğitim hizmetlerinin kalitesini arttırmak için günümüzde eğiticilerin eğitimi giderek önem kazanmaktadır. Bu neden ile öğretmenlerin sahip oldukları vasıfların geliştirmesi ve böylece öğretim sürecinin daha etkin hale getirilmesi gerekmektedir. Bunun sağlamanın yollarından birisi öğretmenlerin kendi deneyimleri üzerinde düşünmelerini sağlayarak farkındalıklarını artırmak ve kendi yetkinliklerini değerlendirerek kişisel gelişimleri için yeni hedefler belirlemeleridir. Bu tür özdeğerlendirmenin kolay ve sistematik bir şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla geliştirilen Dil Öğretmenleri için Avrupa Profil Tablosu, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen bir projenin ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Avrupa Profil Tablosu dil öğretmenlerinin temel yeterliliklerini Eğitim ve Vasıflar; Ana Öğretim Yeterliklerini; Destekleyici Yeterlilikler; Profesyonellik ana başlıkları altında değerlendirme aracıdır. Kriterler, yapabilirlik tanımları şeklinde ifade edilmiştir. Böylece özneliğin ve taraflılığın azaltılması sağlanmıştır. Hedef öğretmenlerin güçlü ve zayıf yanlarını görebilmelerini sağlayarak kişisel gelişimlerini katkıda bulunmaktır. Bu değerlendirme öğretmenin kendisi, eğitmenler ve akademik yöneticiler tarafından yapılabilmektedir. Amaç, hizmet öncesi ve hizmet içi süresince öğretmenlerin profesyonel gelişimlerini desteklemektir. Elde edilen veriler doğrultusunda hem bireysel hem de aynı kurumda çalışan dil öğretmenlerinin grup profili oluşturulur. Deneyimlerini, fikirlerini ve uygulamalarını paylaşacakları platformlar aracılığı ile gelişmelerini destekleyecek ortamlar oluşturulur. Bu çalışmanın amacı özellikle dil öğretmenleri için geliştirilmiş ve standartlaşmayı sağlayan Avrupa Profil Tablosunu uygulamalı bir şekilde tanıtmak; aynı zamanda kullanılan ölçek kriterlerini örnekler ile açıklamak; ve böylece öğretmen özerkliğine destekleyeceğine inanılan yeni bir aracın kullanmasını yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktır.

European Profiling Grid

Kaynakça

Ende, K./ Mohr, I. (2019). Lehrerprofile, Lehreraus-, Fort- und Weiterbildung. In Vosicki, B.F./ gick, C./ Studer, T. IDT 2017 Bd 3 Sprachenpolitik: Expertenberichte und Freiburger Resolution (S. 166-183). Berlin: Erich Schmidt Verlag.

Früh, W. (1998). Inhaltsanalyse. Theorie und Praxis. 4., überarbeitete Auflage. Konstanz: UVK.

König, F.G. (2014). Der Fremdsprachenlehrer im Fokus. Zur Einführung in den Themenschwerpunkt. In: Fremdsprachen Lehren und Lernen, 43/1, 3-6.

North, B./ Mateva, G:/ Rossner, R. (2013). EPR. Das Europäische Profilraster für Sprachlehrende. https//www.goethe.de/resources/files/pdf22/EPR_Vereffentlichung_Deutsch-pdf. Zugriff: 02.06.2020

Roche, J. (2005). Fremdsprachenerwerb – Fremdsprachendidaktik. Tübingen und Basel: A. Francke Verlag.

Schiffler, L. (2012). Effektiver Fremdsprachenunterricht. Bewegung – Visualisierung – Entspannung. Tübingen: narr Verlag.

Kaynak Göster

APA Kırca, Ç , Akman, D . (2020). European Profiling Grid . Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , Cilt: 39 Sayı: 3 100. Yıl Eğitim Sempozyumu Özel Sayı , 35-43 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/omuefd/issue/53756/749791

16171 8894

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

6. Sınıf Öğrencilerinin Verilen Cebirsel İfadeleri Uygun Sözel İfadelere Dönüştürebilme Becerilerinin İncelenmesi

Sevilay TAVŞAN

Mezunlarının Görüşlerine Göre Sınıf Öğretmenliği Programlarının Değerlendirilmesi (OMÜ Örneği)

Yaşar ÇELİK

ÇOCUKLARIN KÜLTÜRLERARASI GÖRSEL SÖYLEMİ KARİKATÜRLER ARACILIĞIYLA ALGISI

Emine Özlem KILIÇASLAN, Nalan KIZILTAN, İbrahim KAYACAN

8. Sınıf Öğrencilerinin İdeal Okula İlişkin Algılarının Çiz ve Yaz Yöntemi İle Hayal Gücü Tipolojisi Bağlamında İncelenmesi

Yahya HİÇYİLMAZ

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Pi Sayısı Bağlamındaki Kavram Tanımlarının İncelenmesi

Sevilay TAVŞAN, Alaattin PUSMAZ

TÜBİTAK Destekli “Dili Doğada Yaşıyorum” Projesinin İngilizce Eğitimi Üzerindeki Etkileri

Evşen AYMEN PEKER, Süleyman ÇİFTLİ, Elif Omca ÇOBANOĞLU

Yaşam Temelli Öğrenme Yaklaşımına Göre Hazırlanan Kalp Diseksiyonu Etkinliğine Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Belirlenmesi

Mehmet YAKIŞAN, Gönül GÖRMÜŞ

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Tarımla İlgili Alanları Seçen Öğrencilerin Profili ve Alan Seçimlerini Belirleyen Faktörler

Cevahir KAYNAKÇI, İsmet BOZ

Türkiye ve Türkmenistan Kimya Dersi Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

Gökhan DEMİRCİOĞLU, Elif KARDEŞ

Çocukların Bilişsel İşlevlerini Uygulama Performanslarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi

Ezgi AKŞİN YAVUZ, Rengin ZEMBAT