MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERDE YEŞİLİ KORUMA BİLİNCİNİN YEŞİL MUHASEBE ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Bu araştırmada, muhasebe eğitimi alan öğrencilerde yeşili/doğayı koruma bilinçlerinin yeşil muhasebeye olan olumlu yaklaşımları üzerindeki etkisinin tespiti amaçlanmıştır. Gerçekleştirilen araştırmada muhasebe eğitimi alan öğrenciler üzerinde yeşili/doğayı koruma bilinçlerinin yeşil muhasebe üzerindeki etkileri bir ana hipotez on dört alt hipotez olmak üzere toplam on beş hipotez üzerinden ortaya konulmaya çalışılmıştır. Anket yöntemi ile gerçekleştirilen veri toplama işleminde Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde bulunan Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda altı farklı bölümün 1 ve 2. Sınıf öğrencilerinden toplam 138 öğrencinin araştırma hipotezlerini test etmek amacıyla hazırlanan sorulara ait görüşleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler yüzde ve frekans, güvenirlilik ve regresyon analizlerine tabii tutulmuştur. Araştırmada, yeşili/doğayı koruma bilincinin yeşil muhasebe kavramına olan yaklaşım üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF GREEN CONSERVATION CONSCIOUSNESS ON GREEN ACCOUNTING IN STUDENTS RECEIVING ACCOUNTING EDUCATION

In this study, it is aimed to determine the effect of green / nature conservation consciousness on positive approaches to green accounting in students receiving accounting education. In the research, it was tried to reveal the effects of green/nature conservation consciousness in students receiving accounting education on green accounting through a total of fifteen hypotheses (one main and fourteen subhypotheses). In the data collection process carried out by the survey method, it was tried to determine the opinions of 138 students from the 1st and 2nd grades of six different departments of Bucak Hikmet Tolunay Vocational School and Social Sciences Vocational School within Burdur Mehmet Akif Ersoy University, with questions prepared to test the research hypotheses of them. The data obtained in the study were subjected to percentage and frequency, reliability and regression analyses. In the research, it was concluded that the awareness of green / nature conservation has a positive effect on the approach to green accounting concept

___

 • Aydın, S. (2012) Konaklama İşletmelerinde Çevre Muhasebesi Uygulamaları ve Çevresel Maliyetlerin Yaşam Döngüsü Değerlemesi. World of Accounting Science 14(4); 99-120.
 • Bilen, A. ve Seyitoğlu O. (2016), İş Örgütlerinde Çevre Muhasebesi Algısına Yönelik Bir Araştırma: Diyarbakır İli Örneği, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 5(7); 1743-1756.
 • Ceyhan S. ve Serkan A. (2015), İşletme Fonksiyonları Açısından Çevreye Duyarlı İşletmecilik, Uluslar arası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi. 11(26); 115-137.
 • Coşkun A. ve Karaca N. (2008), KOBİ’lerde Çevresel Maliyetlerin Sınıflandırılmasına Yönelik Bir Öneri: Metal İşleme Sektöründen Bir Uygulama, Ekoloji Dergisi, 18(69); 59-65.
 • Otlu, F. ve Kaya, G. A. (2010), Çevre muhasebesi ile ilgili muhasebe meslek mensupları üzerine bir araştırma. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 1(1); 43-56.
 • Haftacı, V. ve Kamuran S. (2007) Çevre kirlenmesi ve çevre koruma bağlamında çevre muhasebesinin önemi. Muhasebe ve Finansman Dergisi. S 33; 102-120.
 • Kalaycı, Ş. (2008), Spss Uygulamaları Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara: Asil Yayın Dağıtım.
 • Kızıl, C., Akman, V., Tasmacıoglu, A. ve Taşkıran, H. (2010, Çevre Muhasebesinin Önemi Üzerine Bir Araştırma. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2) ; 20-34
 • Korukoglu, A. (2014) An Analysis of the Approaches of Enterprises Towards Environmental Accounting Subjects." Ege Akademik Bakis, 14(3); 481.
 • KORUKOĞLU, A. (2015). İşletmelerde Çevre Muhasebesi ve Diğer Çevresel Faaliyetlerin Gerçekleşme Durumunun Araştırılması. Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 6(1); 83-111.
 • Lazol, İ., Muğal, E. ve Yücel, Y. (2008) Sürdürülebilir Bir Çevre İçin Çevre Muhasebesi ve KOBİ’lere Yönelik Bir Araştırma. Muhasebe ve Finansman Dergisi. S. 38; 56-69
 • Sevilengül, Orhan. (1996) Genel Muhasebe-Tekdüzen Muhasebe Sistemi İle Uyumlu (5. Baskı): Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Türküm, A. S. (1998) Çağdaş toplumda çevre sorunları ve yeşili/doğayı koruma bilinci." Çağdaş Yaşam Çağdaş İnsan. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İlköğretim Öğretmenliği Lisans Tamamlama Programı, Eskişehir : 165-181.
 • Yılmaz, Z. ve Şahin, Z. (2017) Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Yeşil Muhasebe Konusundaki Algıları ve Farkındalıkları. Balkan ve Yakın Doğu Sosyal Bilimler Dergisi 3(1); 110-122.