İlköğretim Okullarında Kriz Yönetimi Hakkında Okul Müdürlerinin Görüşleri/ The View Of School Managers' About Crisis Management At Primary Schools

Öz Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okullarında olası kriz nedenlerini, kriz yönetiminin nasıl olması gerektiğini araştırmak ve elde edilen veriler ışığında okullardaki kriz yönetimi hakkında öneriler getirebilmektir. Araştırma nitel bir çalışmadır. Araştırma, 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı ikinci döneminde Kahramanmaraş Merkez İlköğretim okullarında çalışan 8 okul müdürüyle görüşülerek gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın verileri, görüşme yoluyla açık uçlu sorulardan oluşan bir form ile elde edilmiştir. Formda beş temel soru yer almıştır. Veri toplama aracı oluştururken; krize neden olan okul içi ve çevresel etmenler, kriz durumundan çıkılmasında okul müdürünün rolleri, krize müdahale etme yöntemleri, kriz planı ve krizin olumlu yönlerini ortaya koymak hedeflenmiştir. Verilerin analizinde, nitel veri analiz yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. Çalışma sonunda, ilköğretim okullarındaki krize neden olan içsel ve çevresel faktörlerin neler olduğu ortaya konulmuş, kriz durumundan çıkılmasında müdürün rolleri belirlenmiş, kriz durumunda uygulanacak yöntemler ve kriz planlarının içeriği ile krizlerin olumlu yönlerinin neler olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Kriz yönetimi, ilköğretim okulu ve kriz, okul müdürü ve kriz yönetimi. Abstract The aim of this study is that investigate the potential causes of crisis at primary schools, how to manage the crisis and to find some solutions about crisis management with in the light obtained data. This study is quantitative. This study is carried out with eight school managers working in the schools located in Kahramanmaras city center  at 2011-2012 educational year and second term. The data were gathered with an open-ended questionnaire consist of five questions.While comprising data collection issues;  were aimed  causes of crisis internal and environmental functions of schools, the roles of school principals in recovering from crisis, the methods of intervening to the crisis, crisis plan and the benefits of crisis.The data was analyzed with content analysis from qualitative data analysis methods.At the end of the study, being introduced what the internal and external factors causing the crisis in schools, were considered the roles of principals from removal crisis, were determined crisis removal methods and finally were identified what the benefits of crisis. Key Words: Crisis management, primary school and crisis, principal and crisis management.

Kaynakça

Aksoy, H.H. ve Aksoy, N. (2003). “Okullarda krize müdahale planlaması”. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 36(1-2).

Altunya, N. (1997). Eğitim Sorunumuza Kuşbakışı: Görüş ve Öneriler (3. baskı). Ankara: Ürün Yayınları.

Aydın, M. (1994). Eğitim Yönetimi (4. baskı). Ankara: Hatipoğlu Yayınevi.

Balcı, A. (2000). “ İkibinli Yıllarda Türk Milli Eğitim Sisteminin Örgütlenmesi ve Yönetimi”. Eğitim Yönetimi, Yıl:6, Sayı:24,Bahar, s. 495-508.

Baydaş, A., Bakan, İ. ve Özyılmaz, A. (2011). “Kriz ve Kriz Yönetimi”. (Ed.: İ. Bakan).Çağdaş Yönetim Yaklaşımları İlkeler, Kavramlar ve Yaklaşımlar. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.

Boin, A. (2004). “Lesson from crisis research”. International Studies Review, 6(1), 165-194.

Bozgeyik, A. (2004). Krizleri Fırsata Dönüştürmek. İstanbul: Hayat Yayıncılık.

Bursalıoğlu, Z. (1994). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Can, H. (1999). Organizasyon ve Yönetim. Ankara:Siyasal Kitabevi.

Demirtaş, H. (2000). “ Kriz Yönetimi”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Yıl:6 Sayı:23, s. 353-373.

Enginol, İ. (2000). Doğal Afetler ve Sağlık Kurumlarında Kriz Yönetimi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Erdoğan, İ. (2005). Yeni bin yıla doğru Türk eğitim sistemi: Sorunlar ve çözümler (4. baskı). İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Ilgar, L. (1996). Eğitim Yönetimi, Okul Yönetimi, Sınıf Yönetimi. İstanbul: Bata Basım Yayım

Millî Eğitim Bakanlığı. (2005). İktisadî işbirliği ve gelişme teşkilatı (OECD) Türkiye temel eğitim politikası incelemesi ön rapor. Ankara.

Lunenburg, F. C. (2010). “The crisis management plan:promoting school safety”. National forum of educational administration and supervision journal, 27(4).

Ocak, Y. (2006). Ortaöğretim Okullarında Kriz Yönetimi (Edirne İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.

Okumuş, F. (2003). “İşletmelerde kriz yönetimi ve krizlerin işletmeler üzerine olası etkileri”. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 203-212. http://edergi.atauni.edu.tr/index.php/IIBD/article/viewFile/3579/3408 (Erişim Tarihi: 22.08.2012)

Ritchie, B. W. (2004). “Chaos, crises and disaster: a strategic approach to crisis management in the tourism industr”. Tourism Management, 25(6), 669-683.

Sayın, N. (2008). Ortaöğretim Kurumlarında Kriz Yönetimi Stratejisinin İncelenmesi (İstanbul İli Örneği). Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sezgin, F. (2003). “Kriz Yönetimi”. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. (Erişim Tarihi:10.05.2012)

Türkünlü, A. (2006). Sınıf Ve Okul Disiplinine Çağdaş Bir Yaklaşım: Onarıcı Disiplin. Ankara: Ekinos Basım Yayım.

Tüz, M. V. (2004). Kriz Yönetimi: İşletmelerde Uygulama İçin Temel Adımlar (3.baskı). İstanbul: Alfa Basım Yayım.

Uslanmaz, A. (2004). Kriz Yönetimi Ve Doğal Afetlere Hazırlık: Düzce Deneyimi Ve Yeni Bir Model Önerisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Seçkin yayıncılık.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (8. Tıpkı Basım). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Kaynak Göster

Bibtex @ { mkusbed208415, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {}, publisher = {Mustafa Kemal Üniversitesi}, year = {2013}, volume = {9}, pages = {329 - 346}, doi = {}, title = {İlköğretim Okullarında Kriz Yönetimi Hakkında Okul Müdürlerinin Görüşleri/ The View Of School Managers' About Crisis Management At Primary Schools}, key = {cite}, author = {Döş, İzzet and Cömert, Muhammed} }
APA Döş, İ , Cömert, M . (2013). İlköğretim Okullarında Kriz Yönetimi Hakkında Okul Müdürlerinin Görüşleri/ The View Of School Managers' About Crisis Management At Primary Schools . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 9 (20) , 329-346 .
MLA Döş, İ , Cömert, M . "İlköğretim Okullarında Kriz Yönetimi Hakkında Okul Müdürlerinin Görüşleri/ The View Of School Managers' About Crisis Management At Primary Schools" . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2013 ): 329-346 <
Chicago Döş, İ , Cömert, M . "İlköğretim Okullarında Kriz Yönetimi Hakkında Okul Müdürlerinin Görüşleri/ The View Of School Managers' About Crisis Management At Primary Schools". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 (2013 ): 329-346
RIS TY - JOUR T1 - İlköğretim Okullarında Kriz Yönetimi Hakkında Okul Müdürlerinin Görüşleri/ The View Of School Managers' About Crisis Management At Primary Schools AU - İzzet Döş , Muhammed Cömert Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 329 EP - 346 VL - 9 IS - 20 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İlköğretim Okullarında Kriz Yönetimi Hakkında Okul Müdürlerinin Görüşleri/ The View Of School Managers' About Crisis Management At Primary Schools %A İzzet Döş , Muhammed Cömert %T İlköğretim Okullarında Kriz Yönetimi Hakkında Okul Müdürlerinin Görüşleri/ The View Of School Managers' About Crisis Management At Primary Schools %D 2013 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 9 %N 20 %R %U
ISNAD Döş, İzzet , Cömert, Muhammed . "İlköğretim Okullarında Kriz Yönetimi Hakkında Okul Müdürlerinin Görüşleri/ The View Of School Managers' About Crisis Management At Primary Schools". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9 / 20 (Aralık 2013): 329-346 .
AMA Döş İ , Cömert M . İlköğretim Okullarında Kriz Yönetimi Hakkında Okul Müdürlerinin Görüşleri/ The View Of School Managers' About Crisis Management At Primary Schools. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2013; 9(20): 329-346.
Vancouver Döş İ , Cömert M . İlköğretim Okullarında Kriz Yönetimi Hakkında Okul Müdürlerinin Görüşleri/ The View Of School Managers' About Crisis Management At Primary Schools. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2013; 9(20): 329-346.
IEEE İ. Döş ve M. Cömert , "İlköğretim Okullarında Kriz Yönetimi Hakkında Okul Müdürlerinin Görüşleri/ The View Of School Managers' About Crisis Management At Primary Schools", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 9, sayı. 20, ss. 329-346, Ara. 2013
  • ISSN: 1304-429X
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Mustafa Kemal Üniversitesi

6.2b 3.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Osmanlı Medreselerinde İktisat Eğitimi/ Educatıon of Economıcs in Ottoman Madrasas

Harun ŞAHİN

Tablet Bilgisayarların Fen Ve Teknoloji Derslerinde Kullanılmasıyla İlgili Fen Ve Teknoloji Öğretmenlerinin Görüşlerinin İncelenmesi/ Examınatıon Of Scıence Teachers' Opınıons Related To Tablet Pcs Usıng In Scıence And Technology Courses

İkramettin DAŞDEMİR, Ekrem CENGİZ, Mustafa UZOĞLU, Aykut BOZDOĞAN

BİBER GAZININ İNSAN ÜZERİNDE ETKİLERİ VE İNSAN HAKLARI YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: HATAY POLİS MESLEK YÜKSEKOKULUNDA BİR UYGULAMA

Yakup Bulut, Mehmet Kara

Türkiye'de Çevre Sorunlarinin Çözümünde Yerel Yönetimlerin Rolü ve Önemi/ The Roles And Importance of Local Governments In The Solution Of Environmental Problems In Turkey

Rüveyda KIZILBOĞA, Salih BATAL

Bir Roman, Bir Ağıtla Haçin'de Ermeni Olayları/ Wıth A Novel And A Lament Armenıan Incıdents İn Haçın

Bülent ARI

ÂŞIK EDEBİYATINDA ELEŞTİRİ/ ÇUKUROVALI İKİ AŞIĞIN (ÂŞIK FEYMANÎ VE ÂŞIK İMAMÎ) SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI YASASINA CEVABI

Münir CERRAHOĞLU

DUYGUSAL ZEKÂ AÇISINDAN TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI (6, 7, 8. SINIFLAR)

Özay KARADAĞ

ARNAVUTLUK, YUNANİSTAN ve TÜRKİYE YEREL YÖNETİMLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Hüseyin KARA, Tan BAYKAL

Hazırlık Sınıflarında Öğretilen Sözcük Bilgisi ve Bu Sözcük Bilgisinin Öğrencilerin Sonraki Akademik Yaşamlarındaki Kullanılabilirliği

Banu İNAN, Doğan YÜKSEL

Zorunlu Rotasyon Uygulamaları Konusunda Okul Yöneticilerinin Görüşleri/ Headmasters' Opinion about Obligatory Rotation Applications

İ. Bakır Arabacı, Hakan Sağlam