Unsur-tabanlı modellemede kullanılan çeşitli unsur tanıma teknikleri

Unsurlar; "BDT'da kullanılan parça kısım veya elemanlarının yüksek düzeyli temsilleri" olarak tanımlanabilir. Bu makale, unsur-tabanlı modelleme konusunda yapılan bir kaynak araştırma çalışmasını tanıtmaktadır. Çeşitli araştırmacılar tarafından önerilen unsur çeşitleri (veya unsur çeşit tasnifleri); genel, geometrik (biçim), üretim ve kavramsal tasarım olarak dört grupta sınıflandırılmıştır. Unsur teknolojisini önemli bir parçasını oluşturan unsur tanıma teknikleri; yüzey, hacim ve 2B temsillerden olmak üzere üçe ayrılmıştır. Yüzey temsillerden unsur tanıma ise; kural-tabanlı, graf-tabanlı, dışbükey-kabuk, hücre-tabanlı, tam-tabanlı, yapay sinir ağları kullanımına dayalı ve diğer karışım çeşitleri içermektedir. Bu konular hakkında yapılan çalışmaların, öz bir incelenme ve değerlendirilmesi verilmektedir.

Features can be defined as "high level representation of regions or primitives of parts used in CAD". This paper describes a literature survey conducted on the feature-based modelling. Feature types (or feature type classifications) suggested by various researchers are classified into four groups that are: general, geometrical (shape), manufacturing and conceptual design. Feature recognition techniques that, are an essential part of feature technology, are divided into three groups based upon boundary, volumetric and two dimensional representations. Feature recognition techniques from the boundary representation include the types of: rule-based, graph-based, convex-hull, cell-based, evidence-based, based on the use of neural network and the other hybrid methods. A brief examination and evaluation of these techniques is also given in the paper.

Kaynak Göster