TÜRKİYE’DE FARKLI KESİMLER İÇİN OLUŞTURULAN GÜVEN ENDEKSLERİ ARASINDAKİ UYUM VE ETKİLEŞİMİN İNCELENMESİ

Finansal piyasalarda yatırımcı duyarlılık göstergelerinden biri de güven endeksleridir. Güven endeksleri, ekonomik birimlerin gelecekle ilgili tutum ve beklentilerini yansıtan önemli göstergelerdir. Bu çalışmada Türkiye’de ekonominin tüketim kesimini oluşturanların gelecekle ilgili beklentilerini yansıtan tüketici güven endeksi ile ekonominin üretim kesimini oluşturanların gelecekle ilgili beklentilerini oluşturan reel kesim güven endeksi arasındaki uyum yani uzun dönemdeki ortak hareketi ve bu iki endeks arasındaki etkileşim araştırılmaktadır. Çalışmada, endeksler arasındaki uyumun araştırılması için kullanılan Phillips-Ouliaris (1990) eşbütünleşme test sonuçlarına göre, güven endeksleri arasında eşbütünleşme ilişkisi bulunmakta yani endeksler uzun dönemde birlikte hareket etmektedirler. Ayrıca söz konusu iki endeks arasındaki etkileşimi araştırmak için kullanılan Granger (1969) nedensellik test sonuçlarına göre ise, tüketici ve reel kesim güven endeksleri arasında çift yönlü Granger nedensellik ilişkisi bulunmaktadır.

___

  • Altunöz, U. ve Altunöz, H. (2017). Davranışsal Ekonomi (Nörofinans): Kavram Teori Uygulama, Seçkin Yayıncılık, Ankara. Altuntaş, S. T., Sarıkovanlık, V. ve Mera, N. (2017). Effects of Expectations and Confidence Indices on Financial Markets, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Özel Sayı, 142-151.Altuwaijri, B. M. (2016). Investors’ Sentiment and Stock Market Return in the Saudi Stock Market, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2889213 (Erişim Tarihi, 20.09.2018). Arısoy, İ. (2012). Türkiye Ekonomisinde İktisadi Güven Endeksleri ve Seçilmiş Makro Değişkenler Arasındaki İlişkilerin VAR Analizi, Maliye Dergisi, Sayı 162, 304-315.Asteriou, D. ve Hall, S. G. (2016). Applied Econometrics, Third Edition, Palgrave Macmillan, Londra. Ayuningtyas, R. ve Koesrindartoto, D. P. (2014). The Relationship between Business Confidence, Consumer Confidence, and Indexes Return: Empirical Evidence in Indonesia Stock Exchange, International Conference on Trends in Economics, Humanities and Management (ICTEHM'14), 13-14 Aug. 2014, Pattaya (Thailand).Baker, M. ve Wurgler, J. (2007). Investor Sentiment in the Stock Market, The Journal of Economic Perspectives, Sayı 21(2), 129-151. Beşel, F. ve Yardımcıoğlu, F. (2016). Tüketici Güven Endeksi ile Makro Değişkenler Arasındaki İlişki, Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi, 24-26 Ağustos, İstanbul, 475-487.Canöz, İ. (2017). An Analysis of Macroeconomic Variables Affecting Real Sector Confidence Index: The Case of Turkey, International Journal of Commerce and Finance, Sayı 3(2), 37-47.Canöz, İ. (2018). Borsa İstanbul 100 Endeksi ile Tüketici Güven Endeksleri Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği, Fiscaoeconomia, Sayı 2(1), 136-153.Dees, S. ve Brinca, P. S. (2011). Consumer Confidence as A Predictor of Consumption Spending: Evidence for The United States and the Euro Area, European Centrel Bank Working Paper, Series No: 1349.Demirel, S. K. ve Artan, S. (2017). The Causality Relationships between Economic Confidence and Fundamental Macroeconomic Indicators: Empirical Evidence from Selected European Union Countries, International Journal of Economics and Financial Issues, Sayı 7(5), 417-424.Dickey, D. A. ve Fuller, W. A. (1981). Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series with A Unit Root, Econometrica, Sayı 49(4), 1057-1072.Fisher, K. ve Statman, M. (2003). Consumer Confidence and Stock Returns, Journal of Portfolio Management, Sayı 30, 115-128.Göçer, İ. (2015). Ekonometri, Aymir Yayınevi, İzmir. Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods, Econometrica, Sayı 37(3), 424-438.Gündüz, İ. O., Sönmezler, G. ve Akduğan, U. (2017). An Analysis of The Relationship Between Consumer Confidence Index and Credit Card Expenditures in Turkey, IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, Sayı 8(27), 1-16.Gürsoy, C. T. (2014). Finansal Yönetim İlkeleri, Beta Yayıncılık, İstanbul.Hsu, C. C., Lin, H. ve Wu, J. (2011). Consumer Confidence and Stock Markets: The Panel Causality Evidence, International Journal of Economics and Finance, Sayı 3(6), 91-98.İskenderoğlu, Ö. ve Akdağ, S. (2017). Finansal Hizmetler Güven Endeksinin Geçerliliğinin İncelenmesi: Türkiye Örneği, Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Sayı 3(4), 625-633.Jansen, W. J. ve Nahuis, N. J. (2003). The Stock Market and Consumer Confidence: European Evidence, Economics Letters, Sayı 79(1), 89-98.Kahneman, D. ve Tversky, A. (1979). Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk. Econometrica, Sayı 47(2), 263-291.Kalaycı, Ş (Ed.). (2009). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Asil Yayın Dağıtım, Ankara.Kale, S., Akkaya, M. (2016). The Relation between Confidence Climate and Stock Returns: The Case of Turkey, Procedia Economics and Finance, Sayı 38, 150-162.Karan, M. B. (2013). Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Gazi Kitabevi, Ankara.Korkmaz, T. ve Çevik, E. İ. (2009). Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi Arasındaki Dinamik Nedensellik İlişkisi, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Sayı 38(1), 24-37.Koy, A. ve Akkaya, M. (2017). The Role of Consumer Confidence as a Leading Indicator on Stock Returns: A Markov Switching Approach. Annals of the University Dunarea de Jos of Galati: Fascicle: I, Economics & Applied Informatics, Number 23(1), 36-47.Köse, A. ve Akkaya, M. (2016). Beklenti ve Güven Anketlerinin Finansal Piyasalara Etkisi: BIST 100 Üzerine Bir Uygulama, Bankacılar Dergisi, Sayı 99, 3-15.Kuzmanovic, M. ve Sanfey, P. (2012). Can Consumer Confidence Data Predict Real Variables? Evidence from Croatia, Croatian Economic Survey, Number 15(1), 5-24.MacKinnon, J. G. (1996). Numerical Distribution Functions for Unit Root and Cointegration Tests, Journal of Applied Econometrics, Number 11(6), 601-618.Nguyen, N. K., Nguyen, N. T. H. ve Nguyen, D. T. N. (2015). The Impact of Business and Consumer Confidence on Stock Market Risk Premiums: Evidence From Vietnam, Asian Journal of Management Sciences, Number 3(7), 10-13.Phillips P. C. B. ve Ouliaris S. (1990). Asymptotic Properties of Residual Based Tests for Cointegration, Econometrica, Number 58(1), 165-193.Phillips, P. C. B. ve Perron, P. (1988). Testing for a Unit Root in Time Series Regression. Econometrica, Number 75(2), 335-346.Rakotondramaro, H. (2016). Relationship between the Stock Market Index and Consumer Confidence after the 2007-2008 Financial Crisis, International Journal of Economics & Management Sciences, Number 5(6), 380.Rashid, M., Hassan, M. K. ve Yein, N. Y. (2014). Macroeconomics, Investor Sentiment, and Islamic Stock Price Index in Malaysia, Journal of Economic Cooperation and Development, Number 35(4), 219-234.Sum, V. (2014). Effects of Business and Consumer Confidence on Stock Market Returns: Cross-Sectional Evidence. Economics, Management and Financial Markets, Number 9(1), 21-25. Sum, V. ve Chorlian, J. (2013). Stock Market Risk Premiums, Business Confidence and Consumer Confidence: Dynamic Effects and Variance Decomposition, International Journal of Economics and Finance, Number 9(5), 45-49.Toda, H. Y. ve Yamamoto, T. (1995). Statistical Inference in Vector Autoregressions with Possibly Integrated Processes, Journal of Econometrics, Number 66(1-2), 225-250.Topuz, Y. V. (2011). Tüketici Güveni ve Hisse Senedi Fiyatları Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı 7(7), 53-65.Tuyon, J., Ahmad, Z. ve Matahir, H. (2016). The Roles of Investor Sentiment in Malaysian Stock Market, Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance, Sayı 12(1), 43-75.Usul, H., Küçüksille, E. ve Karaoğlan, S. (2017). Güven Endekslerindeki Değişimlerin Hisse Senedi Piyasalarına Etkileri: Borsa İstanbul Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi, Sayı 22(3), 685-695.www.tcmb.gov.tr.www.tuik.gov.tr.