GIDA SEKTÖRÜ İŞLETMELERİNİN 2017-2021 YILLARI ARASI KİLİT DENETİM KONULARININ İNCELENMESİ: BİST’TE BİR ARAŞTIRMA

Kilit denetim konuları, bağımsız denetçinin azami dikkat göstermesi gereken konular arasından mesleki muhakemesine göre seçerek üst yönetime bildirmiş olduğu ve finansal tablolara ilişkin denetçi görüşü oluşturulmasında ele alınır. Çalışmada gıda sektörü açısından önem arz eden denetim konularının tespit edilmesi amacıyla hisseleri 2021 yılında BİST’te işlem gören 24 işletmenin 2017-2021 yılları arası bağımsız denetim raporları içerik analizine tabi tutulmuştur. Bu kapsamda 120 bağımsız denetim raporu incelenmiş olup toplam 244 kilit denetim konusu tespit edilmiştir. Yapılan araştırma kapsamında gıda sektöründe hangi kilit konularda yoğunlaşma olduğu, KDK sayıları ve denetim kuruluşları bakımından oluşan farklılıklar analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda gıda sektöründe yer alan en fazla sayıda ilk dört sıradaki kilit denetim konusunun sırasıyla hasılatın muhasebeleştirilmesi, maddi duran varlıklar, stoklar ve ticari alacaklar olduğu tespit edilmiştir. İnceleme döneminde bağımsız denetim firması değişikliğine giden şirketlerin önemli bir kısmında bu değişikliklerin, bildirilen KDK’ları sayı ve içerik bakımından önemli ölçüde etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır.

___

 • Akdoğan, N. ve Bülbül, S. (2019). Bağımsız Denetçi Raporlarında Kilit Denetim Konularının Bildirilmesinde BİST 100 Şirketlerindeki İlk Uygulama Sonuçlarının Değerlendirmesine Yönelik Bir Araştırma, Muhasebe ve Denetime Bakış, 56, 1-24.
 • Aktaş, R. ve Acar, M. (2020). Bağımsız Denetimde Önemlilik Perspektifinden Kilit Denetim Konuları: BİST 100 Uygulaması, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 38(2), 185-214.
 • Atay, M. S. ve Polat Çeltikçi, N. (2021). Kilit Denetim Konuları (KDK) Bildirimlerinin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi: Borsa İstanbul (BİST -100) Şirketleri Üzerine Bir Araştırma, Mali Çözüm, 31(164). 113-142.
 • BDS 701 Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi. https://kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/Duyurular/v2/TDS/TDS_20 21_Seti/BDS%20701.pdf.
 • Ciğer, A., Çopur Vardar, G. ve Kınay, B. (2019). Key Audit Matters: A Research On Listed Firms İn CEE Countries And Turkey, Business and Economic Horizons, 15(3), 393-422.
 • Çakalı, K. R. (2021). Bağımsız Denetim Raporlarında Yeni Uygulama: Kilit Denetim Konularının Raporlanması ve BİST 100 Analizi, Denetişim, 12(23), 60-77
 • Doğan, A. (2018). Bağımsız Denetimde Yeni Bir Yaklaşım: Kilit Denetim Konuları, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20(1), 65-89.
 • Ertan, Y. ve Kızık, E. (2019). Kilit Denetim Konuları: BİST İmalat Sektöründe Faaliyette Bulunan İşletmelerin 2017 Yılı Denetim Raporlarının İncelenmesi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Özel Sayı, 263-278.
 • Gökgöz, A. (2018). Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi Ve Borsa İstanbul’da İşlem Gören İşletmeler Üzerine Bir Araştırma, Journal Of Accounting, Finance and Auditing Studies, 4(2), 126-138.
 • Güçlü, F. (2022). Bağımsız Denetim Raporlarında Kilit Denetim Konularının Bildirilmesi: Katılım 50 Endeksi Örneği. Vergi Sorunları Dergisi, 401, 110-121.
 • Kalıpçı Çağıran, F. ve Varıcı, İ. (2019). BDS 701 Çerçevesinde Kilit Denetim Konuları: Borsa İstanbul İmalat Sanayi Sektöründeki İşletmelerin Denetim Raporu Üzerine Bir Analiz. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 22, 193-208.
 • Karacan, S. ve Uygun, R. (2018). Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi – BDS 701, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(57), 632-649.
 • Karapınar, A., Dölen, T. (2020). Bağımsız Denetim Raporlarında Kilit Denetim Konusu Açıklamaları: Türkiye Örneği, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 22(4), 763-780.
 • Kavut, F. L. ve Güngör, N. (2018). Bağımsız Denetimde Kilit Denetim Konuları: BİST-100 Şirketlerinin 2017 Yılı Analizi, Muhasebe Enstitüsü Dergisi, 16(59), 59-70.
 • Keleş, D. (2022). Denetçi Raporlarında Kilit Denetim Konularının Bildirilmesi: Borsa İstanbul (BİST) İnşaat Endeksi İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma, Muhasebe ve Denetime Bakış, 67, 241-252.
 • Özbay, D. (2022). COVID-19 Pandemi Döneminde Artan Belirsizlik Ortamı ve Kilit Denetim Konuları Açıklamaları Üzerindeki Etkisi: BİST 100 Şirketleri İncelemesi, Muhasebe Enstitüsü Dergisi, 66, 49-63.
 • Özcan, M. ve Günlük, M. (2021). Borsa İstanbul İmalat Sektöründeki Kilit Denetim Konularının Belirlenmesi: Gıda, İçecek Ve Tütün Alt Sektöründe Bir İnceleme, Denetim ve Güvence Hizmetleri Dergisi, 1(1), 22-35.
 • Özşahin Koç, F. (2021). Kilit Denetim Konuları: BİST’te İşlem Gören Turizm Şirketlerinin Covid-19 Öncesi Ve Sonrası Denetim Raporlarının İncelenmesi, Uşak Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(1), 36- 45.
 • Pinto, I. ve Morais, A. I. (2018). What Matters İn Disclosures Of Key Audit Matters: Evidence From Europe, Journal of International Financial Management & Accounting, 30, 145-162.
 • Sarısoy, Ö. (2021). Kritik/Kilit Denetim Konularının BIST 30 ve Dow Jones 30 Endekslerindeki İşletmelerin Denetçi Raporları Üzerinden Karşılaştırılması, Muhasebe ve Denetime Bakış, 63, 159-182.
 • Sayar, A., ve Ergüden, A. (2016). Son Düzenleme ve Gelişmeler Kapsamında Değişecek ve Yenilenecek Bağımsız Denetçi Raporları. Muhasebe ve Denetime Bakış, 48, 85-98.
 • Teraman, Ö. ve Çelik, B. (2019). Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetim Raporuna Yansıtılması: Bağımsız Denetçileri Etkilemesi Üzerine Bir Araştırma, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 23(1), 49-61.
 • Tez, B. ve Gücenme Gençoğlu, Ü. (2022). Kilit Denetim Konuları ve COSO İlkeleri: Sektörel Karşılaştırma, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 15(1), 85-116.
 • Türel, A. ve Türel, A. (2019). Bağımsız Denetim Ve Kilit Denetim Konuları: BİST Şirketleri 2017- 2018 Analizi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(68), 1267-1272.
 • Uludağ, S. (2022). Raporlama Süreçlerinde Değer Yaratımı Açısından Kilit Denetim Konuları: BIST-30 Şirketleri Üzerine Bir Araştırma, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(3), 885-910.
 • Uzay, Ş. ve Köylü, Ç. (2018). Kilit Denetim Konuları: Borsa İstanbul Üzerine Bir Araştırma, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari