GELECEĞİN RAPORLAMA SİSTEMİ: ENTEGRE RAPORLAMA

Entegre raporlama işletmelerin etkilediği/etkilendiği tüm paydaşlar için bir değer yaratma olgusu ile oluşan;sadece finansal veriler ile sürdürülebilirlik verilerini bütünleştiren değil aynı zamanda çevresel, ekonomik vesosyal etkileri de barındıran bir raporlama sistemi olarak karşımıza çıkmaktadır. 1930’larda yaşanan BüyükBuhran sonrasında işletmeler için önemli olan finansal bilgilerin raporlanması idi. Ancak günümüzde, gelecekteyaratılabilecek olası değerlerin tahmin edilmesi ve paydaşlara iletilmesi gerekmektedir. Gelecekte yaratılacakdeğer için karar vericiler, finansal veriler ile finansal olmayan verilerin birleştirilmesi sonucunda oluşacak kriterlere göre karar verme eğilimindedirler. Bu çalışmada yeni bir raporlama sistemi olan entegre raporlamanın içeriğive uygulamaları hakkında bilgi sunulmakta ve Türkiye içinde entegre raporlama uygulaması önerilmektedir

REPORTING SYSTEM OF FUTURE: INTEGRATED REPORTING

Integrated reporting came into existence as a result of creating a set of values for all of the partners, shareholders,etc. who affect and be affected by the enterprises. And it is not only the unifying factor for sustainability with financial data but, it also possesses the environmental, economic and social effects. After the Great Depression in1930s, it was vital for the enterprises to report their financial data. But today, it’s a necessity that likely futureasset should be predicted and partners and the others should be notified. In order to create future assets, decisionmakers tend to make their decisions based on the criteria comprised of financial and nonfinancial data. In thisstudy, the content of integrated reporting and its practices as a new system are presented and integrated reportingpractice in Turkey is suggested

___

 • BM (2008), Kalkınma Programı: Türkiye’de KSS Değerlendirme Raporu.
 • Dahms, D. (2012), Investigating The Relevance of Selected Aspects Of Integrated Reporting in The Banking Industry.
 • Deloitte (2012), Integrated Reporting – Navigating Your Way To A Truly Integrated Report. Second Edition.
 • Eccles, R.G. ve Krzus M.P. (2010), One Report: Integrated Reporting For A Sustainable Strategy, Hoboken, NJ: Wiley.
 • International Integrated Reporting Committee (IIRC) (2011), Towards Entegrated Reporting: Communicating Value in the 21st Century, http://theiirc.org/wp-content/uploads/2011/09/IR-Discussion-Paper-2011_spreads.pdf.
 • International Integrated Reporting Committee (IIRC) (2013), Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi.
 • Integrated Reporting Committee of South Africa (IRCSA) (2011), Framework For Integrated Reporting And The Integrated Report. Discussion Paper.
 • Kağnıcıoğlu, D. (2007), Endüstri İlişkileri Boyutuyla Sosyal Sorumluluk, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.
 • Kanzer, A.M. (2010), Towards a Model for Sustainable Capital Allocation: 45-57; Edited by: Eccles, R.G., B. Cheng ve D. Saltzman. The Landscape of Integrated Reporting Reflections and Next Steps, Harvard Business School
 • Kargın, S., Aracı, H. ve Aktaş, H. (2013), “Entegre Raporlama: Yeni Bir Raporlama Perspektifi”, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi, 6 (1), 27-46.
 • Krzus, M. P. (2011), Integrated Reporting, https://www.mikekrzus.com/downloads /files/IRZ-Integratedreporting.pdf.
 • Kuşat, N. (2013), “Yeşil Sürdürülebilirlik İçin Yeşil Ekonomi: Avantaj Ve Dezavantajları-Türkiye İncelemesi”, Journal of Yasar University, 29 (8): 4896-491.
 • OECD (2015), Kurumsal Yönetim İlkeleri, OECD’nin G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanlarına Raporu.
 • Onat, O. K. (2015), “Arakazanç Ticareti İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi”, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt-Sayı: 8 (4), 149-157.
 • TÜSİAD (2015), Kurumsal Raporlamada Yeni Dönem: Entegre Raporlama, İstanbul. TOBB (2015), Birleşmiş Milletler Sorumluluk Bildirimi Raporu, 2015.
 • Turgut, E. ve Begenirbaş, M. (2014), “İlişkisel Sosyal Sermayenin Yenilikçi Davranışa Etkisinde Örtülü Bilgi Paylaşımı Davranışının Aracılık Rolü”, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, 146-160.
 • White, A. L. (2010), The Five Capitals of Integrated Reporting: Toward a Holistic Architecture for Corporate Disclosure: 29-32; Edited by: Eccles, R.G., B. Cheng ve D. Saltzman. 2010. The Landscape of Integrated Reporting Reflections and Next Steps, Harvard Business School.
 • www.atonet.org.tr
 • www.globalreporting.org/resourcelibrary/Turkish-G3-Reporting-Guidelines.pdf
 • www.iso.org
 • www.joomag.com/magazine/inmagazine-say%C4%B1-1-ocak-%C5%9Eubat-mart/0930821001441205920? page=54
 • www.kurumsalsurdurulebilirlik.com/tr-tr/anasayfa.aspx
 • http://www.kgk.gov.tr/contents/files/Pdf/muhasebe_direktifi.pdf (2013/34 sayılı AB direktifi)
 • www.toplumsalanaliz.net/2012/08/greenpeace-nedir-kurulusu-ve.html