MARGARET THATCHER VE TURGUT ÖZAL'IN YENİ SAĞINDA YENİ TARZ SİYASAL İLETİŞİM

Öz Birden fazla aday ya da siyasi partinin ülke yönetiminde söz sahibi olmak için seçimlerde özgürce yarışabildiği demokratik ülkelerde seçmen kitlesiyle nasıl bir iletişimin kurulduğu ve bu iletişim esnasında ne tür mesajların hangi iletişim yöntem ve araçlarıyla iletildiği oldukça önemlidir. Birleşik Krallık örneğinde Margaret Thatcher liderliğindeki Muhafazakâr Parti ve Türkiye örneğinde ise Turgut Özal liderliğindeki Anavatan Partisi siyasal iletişim konusunda ülkelerinin öncüleri olmuşlardır. Farklı politik iklimlerden ve tarihi süreçlerden gelen ve oldukça farklı siyasi kültürden insanlara hitap eden bu iki partinin benzer politik görüşleri hedef kitlesine aktarmak maksadıyla oluşturulmuş siyasal iletişim stratejisi; bu stratejide inşa ettiği lider ve parti söylemi, medya ilişkileri, seçim sloganları ve seçim beyannameleri üzerinden kalitatif araştırma yöntemlerinden faydalanılarak incelenmiştir. Bu inceleme neticesinde her iki siyasi partinin de söylem inşa etme, siyasal iletişimi profesyonelleştirme, lider imajını parti imajının önüne geçirme, medya üzerinde hâkimiyet kurma ve medyada özel girişimlerin önünü açma, seçim beyannamelerinde parti ve lider görüşlerini ifade etme gibi alanlarda benzerlik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Diğer yandan, gerek seçim sloganlarında gerekse seçim beyannamelerinde her iki partinin yer aldığı seçim yarışlarının kendine özgülüklerinin ve politik tartışmalarının etkileri görülmektedir.

Kaynakça

Ahmad, F. (2019). Bir Kimlik Peşinde Türkiye (Çev.: S. C. Karadeli) (6. Baskı). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Akgün, B. (2006). Türkiye’de Merkez Sağ Siyaset Geleneği ve Ak Parti. Muhafazakâr Düşünce. 3(9-10). 23-37.

Anavatan Partisi. (1983). Anavatan Partisi 6 Kasım 1983 Seçim Beyannamesi. Ankara: TBMM Kütüphanesi. http://hdl.handle.net/11543/609

Anavatan Partisi. (1987). Anavatan Partisi 29 Kasım 1987 Seçim Beyannamesi. Ankara: TBMM Kütüphanesi. http://hdl.handle.net/11543/664

Armstrong, S. (2010, Mayıs 10). General Election 2010: The Best Election ad Campaigns. The Guardian. Erişim Tarihi: 15.10.2020 https://www.theguardian.com/media/2010/may/10/ general-election-2010-advertising

Audickas, L., Cracknell, R. & Loft, P. (2020). UK Election Statistics: 1918-2019: A Century of Elections. Briefing Paper Number CBP7529. London: House of Commons Library. Erişim Tarihi: 15.10.2020 https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp-7529/

Aziz, A. (2003). Siyasal İletişim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Balcı Ş. & Bekiroğlu, O. (2015). Türkiye’de Siyasal Kampanya Uygulamaları. (Ed.: İ. Çağlar & Y. Özkır) Türkiye’de Siyasal İletişim 2007-2015 içinde (11-18). İstanbul: SETA Yayınları.

Bale, T. (2012). The Conservatives Since 1945: The Drivers of Party Change, Oxford: Oxford University Press.

BBC. (1997). Politics 97. Erişim Tarihi: 15.10.2020 http://www.bbc.co.uk/news/special/politics97/background/pastelec/ge87.shtml

Berlinski, C. (2008). There is No Alternative: Why Margaret Thatcher Matters. New York: Basic Books.

Butler, D. & Butler G. (2000). Twentieth-Century British Political Facts, 1900-2000 (8. Baskı). Basingstoke: Palgrave MacMillan.

Butler, D. & Butler G. (2006). British Political Facts Since 1979. Basingstoke: Palgrave MacMillan.

Çavuşoğlu, H. (2009). Türk Merkez Sağ Tarihinde Merkez Sağ Çizgisinin Tarihi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 19(2). 265-278.

Demir, M. İ. (2018). Siyasal İletişim: Kavramsal Bir Derleme. Uluslararası Sana, Kültür ve iletişim Dergisi. 1(1). 79-104.

Douglas, J. (1983) The Conservative Party: From Pragmatism to Ideology ‐and Back?. West European Politics. 6(4). 56-74.

Douglas, T. (14.04.2013). How Margaret Thatcher Helped Change Media Landscape. BBC. Erişim Tarihi: 13.11.2020. https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-22120480

Dündar, L. (2016). Özal Dönemi Türk Dış Politikasında Turgut Özal’ın Kişisel Özelliklerinin Rolü. Atatürk Yolu Dergisi. 15(58). 1-20.

Gamble, A. (1994). The Free Economy and the Strong State (2. Baskı). London: Palgrave Macmillan.

Gibson, J. (1999, Ekim 16) Tory advert rated poster of the century. The Guardian. Erişim Tarihi: 21.09.2020 https://www.theguardian.com/media/1999/oct/16/advertising. mondaymediasection

Gregory, J. R. (2013, Nisan 08). Margaret Thatcher, ‘Iron Lady’ Who Set Britain on New Course, Dies at 87. The New York Times. Erişim Tarihi: 21.09.2020 https://www.nytimes. com/2013/04/09/world/europe/former-prime-minister-margaret-thatcher-of-britainhas-died.html

Hague, R. & Harrop, M. (2013). Comparative Government and Politics: An Introduction (9. Baskı). Basingstoke. Hampshire: Palgrave MacMillan.

Harcup, T. (2014). Wapping Dispute. Oxford Dictionary of Journalism içinde (324-325). Oxford: Oxford University Press.

Hayton, R. (2012). Reconstructing Conservatism?: The Conservative Party in Opposition. 1997-2010. Manchester: Manchester University Press.

Independent. (2017, Eylül 17). Saatchi & Saatchi: The agency that made Tory history. Erişim Tarihi: 15.10.2020 https://www.independent.co.uk/news/media/saatchi-saatchi-theagency-that-made-tory-history-744791.html

Kaluç, Ş. (2009). Osmanlı Ahrar Fırkasının Kuruluşu, Faaliyetleri ve Sonu. Liberal Düşünce Dergisi. (54). 191-227.

Karpat, K. (2020). Türk Siyasi Tarihi: Siyasal Sistemin Evrimi (9. Baskı). İstanbul: Timaş Yayınları.

Köksal, T. (2006). 1980 Sonrası Yeni Sağ Politikalar ve İcraatın İçinden Programlarının (1984-1989) Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

McNair, B. (2018). An Introduction to Political Communication. Oxon: Routledge.

Milliyet. (1983, Ekim 23). Sokaktan Korkmamak Güzel Şey. s.7. Erişim Tarihi: 11.09.2020 http://gazetearsivi.milliyet.com.tr/GununYayinlari/o3_x2F_B_x2F_B2g4nOw2ee7AoNoNQ_x3D__x3D_ Erişim: 28.10.2020.

Muhafazakâr Parti (1979). Conservative General Election Manifesto 1979. Thatcher Archive. Erişim Tarihi: 11.09.2020 https://www.margaretthatcher.org/document/110858

Muhafazakâr Parti (1983). Conservative General Election Manifesto 1983. Thatcher Archive. Erişim Tarihi: 11.09.2020 https://www.margaretthatcher.org/document/110859

Muhafazakâr Parti (1987). 1987 Conservative Party General Election Manifesto. Thatcher Archive. Erişim Tarihi: 11.09.2020 http://www.conservativemanifesto.com/1987/1987- conservative-manifesto.shtml

Musson, C. (2016, Nisan 25). Nat’s the way to blue it: Nicola Sturgeon poster just like Maggie Thatcher. The Scottish Sun. Erişim Tarihi: 13.11.2020 https://www.thescottishsun.co.uk/archives/news/155821/nats-the-way-to-blue-it-nicola-sturgeon-poster-just-likemaggie-thatcher/

Önder, T. (2019). Türkiye’de Parti Sistemi: Tarihsel Bir Analiz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(3), 511-534.

Özçağlayan, M. (2014). Türkiye’de Televizyon Yayıncılığının Gelişimi. Selçuk İletişim. 1(2). 41-52.

Özkan, N. (2007) Türkiye’den ve Dünyadan Örneklerle Seçim Kazandıran Kampanyalar (3. Baskı). İstanbul: Mediacat Kitapları.

Perloff, R. M. (2014). The Dynamics of Political Communication: Media and Politics in a Digital Age, London: Routledge.

Rentoul J. (2017, Mayıs 19). The Top 10: Election Posters. Independent. Erişim Tarihi: 17.09.2020 https://www.independent.co.uk/voices/top-10-election-posters-a7719441.html

Resmi Gazete. (1983a). Milli Güvenlik Konseyi Bildirisi. Sayı:18100, 7 Temmuz. Erişim Tarihi: 15.10.2020 https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/18100.pdf

Resmi Gazete. (1983b). Yüksek Seçim Kurulu Kararı. Sayı:18221, 14 Kasım. Erişim Tarihi: 14.10.2020 https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/18221_1.pdf

Resmi Gazete. (1987). Yüksek Seçim Kurulu Kararı. Sayı:19659, 9 Aralık. Erişim Tarihi: 18.10.2020 https://www.resmigazete.gov.tr/arsiv/19659.pdf

Rose R. (1974). The Structure of Party Organization. In: The Problem of Party Government. Palgrave Macmillan, London. https://doi.org/10.1007/978-1-349-01854-3_6 Safire, W. (2008). Safire’s Political Dictionary, Oxford: Oxford University Press.

Scammell, M. (1995). Designer Politics How Elections are Won, London: Palgrave.

Seawright, D. (2010). The British Conservative Party and One Nation Politics, London: Continuum.

Şimşek, S. (2013). Medya-Siyaset-İktidar Üçgeninde Medya Gerçeği. Selçuk İletişim, 6(1), 124- 143.

Toye, R. (2013). From “Consensus” to “Common Ground”: The Rhetoric of the Postwar Settlement and its Collapse. Journal of Contemporary History. 48(1). 3-23.

Wheeler, B. (2015, Nisan 15). Election 2015: The death of the campaign poster. BBC. Erişim Tarihi: 15.10.2020 https://www.bbc.com/news/election-2015-32221076

Kaynak Göster

APA Başkan, B . (2021). MARGARET THATCHER VE TURGUT ÖZAL'IN YENİ SAĞINDA YENİ TARZ SİYASAL İLETİŞİM . Muhafazakar Düşünce Dergisi , Sağ Siyaset , 60-85 .