Acil servis kullanımının değerlendirilmesi: kesitsel bir çalışma

Amaç: Araştırmanın amacı, acil servislerin kullanım amaçları ve yoğunluğunu belirlemektir. Bu amaçla acil servise başvuran hastaların demografik özellikleri, tanıları (başvuru nedenleri), aciliyet düzeyleri (triaj grupları), taburcu durumları ve acile ulaşım şekilleri araştırılmıştır. Yöntem: Araştırma geriye dönük, kesitsel ve tanımlayıcı bir kayıt araştırmasıdır. Araştırma, İzmir’de faaliyet gösteren, Sağlık Bakanlığına bağlı bir B2 grubu bir hastanenin ikinci basamak acil servisinde yapılmıştır. Veriler hastane bilgi sisteminden alınmıştır. Araştırma verileri, 2021 yılı içerisinde gerçekleşen, 206393 başvuruyu içermektedir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerden yararlanılmıştır. Bulgular: Başvuruların %51.952’i erkeklere aittir. Ortalama yaş 32.22’dir. Günlük acile başvuru sayısı, ortalama 565.46’dır. Başvuru sayıları yaz aylarında daha yüksektir. Acil servisten yatış oranı %1.34, sevk oranı %1.27, ölüm oranı %0.06 ve tedavi olmadan acilden ayrılma oranı ise %0.14’tür. Acil başvurularının %0.87’si kırmızı, %87.99’u sarı ve %11.15’i yeşil triaj grubunda değerlendirilmiştir. En yüksek başvuru sayısı ve hastane yatışı solunum sistemi hastalıkları nedeniyle gerçekleşmiştir. Yaş gruplarına göre, acile başvuru tanıları farklılık göstermektedir. Başvuruların yaklaşık %94’ü kendi imkanları ile acil servise ulaşmıştır. Başvuruların %2.23’ü 112 acil servis ve %3.67’si asayiş ekiplerince acil servise ulaştırılmıştır. Sonuç: Araştırmanın yapıldığı acil serviste, başvuru sayılarının yüksek, hastaneye yatış, sevk ve ölüm oranlarının düşük olduğu sonucuna varılmıştır.

Evaluation of emergency department usage: a cross-sectional study

Objective: The aim of the study is to determine the purpose and intensity of usage of the emergency department. For this purpose, the demographic characteristics, diagnoses, triage groups, discharge status, and the transportation method of the patients were investigated. Method: The research is a retrospective, cross-sectional and descriptive registry study. The research was conducted in the secondary level emergency department of a B2 hospital affiliated with the Ministry of Health in İzmir. The data were provided from the hospital information system. Research data includes 206393 visits, which were in 2021. Descriptive statistics were employed in the analysis. Results: 51.952% of the patients are men. The average age is 32.22 years. The average number of visits is 565.46 patients per day. The numbers of visits are higher in the summer. The hospitalization rate was 1.34%, the referral rate was 1.27%, the mortality rate was 0.06%, and the leaving without treatment was 0.14%. 0.87% of the visits were in the red, 87.99% in the yellow, and 11.15% in the green triage groups. The highest number of visits and hospitalizations were due to respiratory diseases. The diagnosis of the patient varies according to age group. Approximately 94% of the patients came to the emergency department by their own vehicle. 2.23% of the patients were delivered by the 112 emergency services and 3.67% by the public security teams. Conclusion: It was concluded that the number of admissions to the emergency department was high, but the rates of hospitalization, referral, and death were low.