MISIR MESELESİNİN ÇÖZÜMÜNDE MUSTAFA REŞİT PAŞA’NIN TANZİMAT FİKRİNİN ANLAŞILMASI - UNDERSTANDING THE TANZIMAT FACILITY OF MUSTAFA REŞİT PASA IN THE SOLUTION OF THE EGYPT ISSUE

Osmanlı devlet adamları uzun yıllardan beri devleti eski ihtişamına kavuşturmak için çeşitli ıslahat girişimlerinde bulunmuştur. Öncelikle askeri sahada ıslahat yapılmış ve Avrupa’nın bilim ve tekniği askeri araçlara tatbik edilmiştir. Fakat askeri yenilgilerin önüne geçmek yine de mümkün olmamıştır. Ordu, Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’nın isyanını bastırmakta bile başarısız olmuştur. Mısır meselesi Osmanlı Devleti’ni en çok meşgul eden konulardan birisidir. Mustafa Reşit Paşa orta elçi göreviyle gittiği Fransa’da ilk günden itibaren Mısır meselesinin çözümü ve Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu durumu düzeltebilmek için çareler aramış ve çözüm olarak Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesi gerektiğine inanmıştır. Bu bağlamda Tanzimat’ın şekillenmesinde etkisi olan Mustafa Reşit Paşa’nın Mısır meselesine bakışı ve bu meseleyi çözmek için Tanzimat’a yüklediği anlam incelenerek Tanzimat Fermanı’nın Avrupa’yı taklit etmek ya da memnun etmekten daha fazla anlamının olduğuna ışık tutulmaya çalışılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden olan doküman analiziyle elde edilen bulguların değerlendirilmesiyle oluşturulan bu çalışmada literatür taranmış ve çeşitli görüşler karşılaştırılmış ve yorumlanmıştır. Bu çalışma ile belirtilmek istenen Mustafa Reşit Paşa’nın Tanzimat’ın ilanındaki asıl beklentisinin, Mısır meselesini çözüme kavuşturmak olduğu ve Tanzimat’ın Avrupa’nın emellerine hizmet eden bir dönem olmadığıdır. Tanzimat’ı Mısır meselesi ile ele alan kaynakların yetersiz olması nedeniyle, bu alandaki boşluğun doldurulması amaçlanmıştır.

UNDERSTANDING THE TANZIMAT FACILITY OF MUSTAFA REŞİT PASA IN THE SOLUTION OF THE EGYPT ISSUE - MISIR MESELESİNİN ÇÖZÜMÜNDE MUSTAFA REŞİT PAŞA’NIN TANZİMAT FİKRİNİN ANLAŞILMASI

For many years, Ottoman statesmen have been involved in various reform attempts to restore the state to its former glory. First of all, the military field was reformed and Europe's science and technique was applied to military vehicles. But it was not possible to prevent military defeats. The army has failed even to suppress the rebellion of the Governor of Egypt, Mehmet Ali Pasha. The Egyptian issue is one of the most intense issues of the Ottoman Empire. Mustafa Reşit Pasha went to France as a middle ambassador for the solution of the Egyptian problem from the first day. In this context, the view of Mustafa Reşit Pasha who had an influence on the formation of the Tanzimat and his view on the Egyptian issue and the meaning he had placed on the Tanzimat to try to solve this problem were tried to shed light on the meaning of the Tanzimat Edifice more than imitating or pleasing Europe. In this study, which was formed by the evaluation of the findings obtained from qualitative research methods, the literature was reviewed and various opinions were compared and interpreted. The main expectation of Mustafa Reşit Pasha in the declaration of the Tanzimat is to solve the Egyptian problem and the Tanzimat is not a period serving the aspirations of Europe. Due to the insufficiency of the resources dealing with the Egyptian issue, it was aimed to fill the gap in this area.

Kaynakça

KaynakçaAbadan, Y. (1940). Tanzimat Ferman'nın Tahlili. Tanzimat- Yüzüncü Yıl Münasebetiyle (s. 31-58). İstanbul: Maarif Matbaası.Akşin, S. (1985). 1839'da Osmanlı Ülkesinde İdeolojik Ortam ve Osmanlı Devleti'nin Uluslararası Durumu. Mustafa Reşid Paşa ve Dönemi Semineri (s. 5-12). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.Armaoğlu, F. (1997). 19. yüzyıl Siyasi Tarihi. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.Ata, R. (2014). Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat. Mütefekkir- Aksaray Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi(1), 159-192.Avcıoğlu, D. (1968). Türkiye'nin Düzeni. Ankara.Baysun, C. (1940). Mustafa Reşit Paşa. Tanzimat- Yüzüncü Yıldönümü Münasebetiyle (s. 723-746). İstanbul: Maarif Matbaası.Birsel, C. (1940). Tanzimat'ın Harici Siyaseti. Tanizimat- Yüzüncü Yıldönümü Münasebetiyle (s. 661-701). İstanbul: Maarif Matbaası.Dönmez, A. (2011). MUSTAFA REŞİD PAŞA’NIN İKİNCİ LONDRA ELÇİLİĞİ VE TANZİMAT REFORMLARINA DAİR MEMORANDUMU. TARİHİN PEŞİNDE-ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ(6), 1-20.Gündüz, A. (2010). XIX. YÜZYILDA OSMANLI DEVLET HAYATINDA ROL OYNAYAN ÜÇ BÜYÜK DEVLET ADAMI: MUSTAFA REŞİT, ALİ VE FUAT PAŞALAR. Türk Dünyası Araştırmaları, 65-93.Karlangıç, O. (2017). Ahmet Cevdet Paşa’ya Göre Tanzimat Dönemi Osmanlı Devlet Ricali. Tarih ve Gelecek Dergisi, 266-297.Kaynar, R. (1991). Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat . Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.Kodaman, B. (1985). Mustafa Reşid Paşa'nın Paris Sefirlikleri Esnasında Takip Ettiği Genel Politikası. Mustafa Reşit Paşa ve Dönemi Semineri (s. 71-75). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.Kuran, E. (1970). İslam Ansiklopedisi. Mustafa Reşid Paşa Maddesi, IX. Eskişehir: MEB Yayınları.Kuran, E. (2000). Türk İslam Kültürüne Dair. Ankara: Ocak Yayınları.Küçük, C. (1985). Osmanlı İmparatorluğu'nda "Millet Sistemi" ve Tanzimat. Mustafa Reşid Paşa ve Dönemi Semineri 1985 (s. 13-23). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.Mardin, Ş. (2014). Tanzimat Fermanı'nın Manası: Yeni Bir İzah Denemesi. H. İnalcık, & M. Seyitdanlıoğlu içinde, Tanzimat- Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu (s. 147-165). Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.Mumcu, A. (1985). Hukukçu Gözüyle Mustafa Reşid Paşa ve Tanzimat. Mustafa Reşid Paşa ve Dönemi Semineri 1985 (s. 39-47). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.Okumuş, E. (2003). Tanzimat Hareketi ve Tanzimatçıların Psikolojisi. SBArD, 25-43.Ortaylı, İ. (2014). Tanzimatçılar ve Tanzimat. H. İnalcık, & M. Seyitdanlıoğlu içinde, Tanzimat- Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu (s. 423-461). Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.Özdemir, Y., Çiydem, E., & Aktaş, E. (2014). Tanzimat Fermanı'nın Arka Planı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22, 321-338.Paşa, A. C. (1980). Ma’ruzat. İstanbul: Çağrı Yayınları.Paşa, C. (1953). Tezâkir 1-12. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.Sağlık, Ş. (tarih yok). BİR TANZİMATÇININ TANZİMAT'I TENKİDİ. 213-242.Süha, A. (1999, Kış). Mustafa Reşid Paşa. Haziran 2018 tarihinde Köprü Üç Aylık Fikir Dergisi: http://www.koprudergisi.com adresinden alındı.

Kaynak Göster

APA Yıldırım, Z . (2018). MISIR MESELESİNİN ÇÖZÜMÜNDE MUSTAFA REŞİT PAŞA’NIN TANZİMAT FİKRİNİN ANLAŞILMASI - UNDERSTANDING THE TANZIMAT FACILITY OF MUSTAFA REŞİT PASA IN THE SOLUTION OF THE EGYPT ISSUE . Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 10 (25) , 534-548 . DOI: 10.20875/makusobed.442343
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

10.8b6.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

TÜRKİYE’DE 6360 SAYILI BÜYÜKŞEHİR YASASI KAPSAMINDA BÜYÜKŞEHİRLER/ BÜTÜNŞEHİRLER: YÖNETSEL YAPI, MALİ/İKTİSADİ BOYUT ve GELECEK VİZYONU ÜZERİNE BİR TARTIŞMA

Gökhan KALAĞAN

İÇ KONTROL SİSTEMİNİN KURUMSAL YÖNETİM ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: BIST KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERDE UYGULAMA - THE EFFECTS OF INTERNAL CONTROL SYSTEM ON CORPORATE GOVERNANCE: APPLICATION IN COMPANIES WITHIN THE SCOPE OF BIST CORPORATE GOVERNANCE INDEX

Figen Canbay ÇİĞDEM, Recep GÜNEŞ, Yusuf Cahit ÇUKACI

MISIR MESELESİNİN ÇÖZÜMÜNDE MUSTAFA REŞİT PAŞA’NIN TANZİMAT FİKRİNİN ANLAŞILMASI - UNDERSTANDING THE TANZIMAT FACILITY OF MUSTAFA REŞİT PASA IN THE SOLUTION OF THE EGYPT ISSUE

Zeynep YILDIRIM

BÜYÜKŞEHİR SU VE ATIKSU İDARELERİNİN VERİMLİLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE ÖLÇÜMÜ - ATA ENVELOPMENT ANALYSIS MEASUREMENT OF PRODUCTIVITY OF MUNICIPALITIES WATER AND WASTE WATER ADMINISTRATIONS

Gürkan KOÇ, Durmuş ACAR

HEMŞİRELERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALGILARININ İNCELENMESİ - INVESTIGATION OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY PERCEPTIONS OF NURSES

Ertuğrul BAYER, Durkadın GÜNAL

AVRUPA BİRLİĞİ’NİN GERİ KABUL ANLAŞMALARININ AVRUPA BİRLİĞİ GÖÇ POLİTİKALARI VE İNSAN HAKLARI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ - THE EVALUATION OF THE EUROPEAN UNION’S READMISSION AGREEMENTS WITHIN THE SCOPE OF EUROPEAN UNION MIGRATION POLICIES AND HUMAN RIGHTS

Gülnihan ÖLMEZ KIYICI, Ummahan KAYGISIZ

1996-2017 DÖNEMİNDE SAYIŞTAY PERFORMANS DENETİMİNİN KAMU MALİ YÖNETİM SİSTEMİNDEKİ ROLÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ - EVALUATION OF THE ROLE OF THE COURT OF ACCOUNTS PERFORMANCE AUDIT IN THE PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT SYSTEMS IN PERIOD OF 1996-2017

Elif Ayşe ŞAHİN İPEK

AVRUPA PARLAMENTOSU VE YÜKSEK TEMSİLCİ BAĞLAMINDA AB’NİN ZEYTİN DALI HAREKÂTI’NA YAKLAŞIMI - EU’S APPROACH TO OPERATION OLIVE BRANCH AS PART OF EUROPEAN PARLIAMENT AND HIGH REPRESENTATIVE

Halis AYHAN

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI VE MUHASEBE DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN AHLAKİ GELİŞİM VE ETİK İLE İLGİLİ TUTUMLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ - A COMPARISON BETWEEN THE ACCOUNTING PROFESSIONS AND THE STUDENTS WHO TOOK ACCOUNTING COURSES IN TERMS OF MORAL DEVELOPMENT AND ATTITUDES ABOUT ETHICS

Şura ŞAHİN, Osman AKIN

TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLERİN VE SURİYELİ GİRİŞİMCİLERİN DİASPORA YAKLAŞIMLARI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ - EVALUATION OF SYRIANS AND SYRIAN ENTREPRENEURS IN TURKEY ON CONTEXT OF DIASPORA APPROACHES

Murat KAYALAR, Savaş YILDIZ