SAKİN KENTLERDE YAŞAM VE ÇALIŞMA YAŞAMI KALİTESİ

Sakin kentler kültürel, doğal ve tarihsel değerlerin korunduğu, gelecek nesillere bu değerlerin aktarıldığı; yüksek refah seviyeli şehirleri ifade etmektedir. Sakin kentler küreselleşmenin getirmiş olduğu standardizasyon ve hız akımına karşı alternatif bir şehirleşme ihtiyacından doğmuştur. Çalışma yaşamı kalitesi insani çalışma ve yaşama koşullarını yaratarak çalışanların genel mutluluk düzeylerinde artışı amaçlamaktadır. Bu anlamda mevcut çalışma sakin kentlerdeki yaşam deneyimlerinin çalışma yaşamı ile meydana getirdiği resmi araştırmayı hedeflemektedir. Araştırma kapsamında Türkiye’deki Akyaka, Seferihisar, Taraklı, Vize, Gökçeada, Yenipazar sakin kentlerinde ikamet eden 38 çalışanla derinlemesine görüşme gerçekleştirilmiştir. Analizler sonucunda sakin kentlerin çalışanlar için çalışma yaşam kalitesi yüksek, insanların mutlu yaşadığı şehirler olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

THE QUALITY OF LIFE AND QUALITY OF WORKING LIFE IN SLOW CITIES

Cittaslows refers cities, where cultural, natural and historical values are preserved and these values are passed on to future generations with high-prosperity. Cittaslow has emerged from the need for an alternative against the standardization and speed due to globalization and refers to high-prosperity cities where cultural, natural, historical values are preserved. Quality of working life aims to increase the happiness levels of employees by creating humanized working, living conditions. This study aims to investigate the life experiences in cittaslow with working life. In-depth interviews were conducted with 38 employees in Turkey. As a result it has been concluded that the cittaslows are the cities with high working life quality for the employees, where people live happily.

___

 • Ak, D.(2018). Kentsel Yaşam Kalitesinin İyileştirilmesinde Yavaş Kent Uygulamalarının Etkisi Üzerine Bir Analiz: Aydın: Yenipazar Örneği. Muğla.
 • Avan, A., D.,(2021). Tüketim Kültürü Bağlamında Yavaş Hareketi: Yabancılaşmadan Kaçış ve Bireysel Özgürleşme, İstanbul.
 • Bluestone, I. (1980). How Quality of Worklife Projects Work for the United Auto Worker. Monthly LaborReview, 103(7), 39–41.
 • Cherns, A. (1975), Perspectives on theQuality of Working Life. Journal of Occupational Psychology, 48(3): 155-167.
 • Cittaslow Hakkında. (2021,03, 05). Erişim adresi http://www.cittaslowturkiye.org
 • Clissett, P. (2008). Evaluating Qualitative Research, Journal of OrthopedicNursing. 12: 99-105.
 • Çınar, E., (2019). Küreselleşmenin Yarattığı Tektipleşen Kentlere Alternatif Bir Yaşanabilir Kent Yaklaşımı: Yavaş Kentler. İzmir.
 • Denzin, N. K., ve Lincoln, Y. (2005). The Sage Handbook of QualitativeResearch, 3rd Ed., California: Sage Publication.
 • Easton, S. ve Laar, D. V. (2013). QoWL (Quality of Working Life): What, How, and Why?”. Psychology Research, 3(10), 596-605.
 • Efraty, D. ve Sirgy, M. (1990). The Effects of Quality of Working Life (QWL) On Employee BehaviouralResponses. SocialIndicatorsResearch, 22, 1: 31–47.
 • Efraty, D., Sirgy, M.J., Claiborne, C.B., (1991). Th eeffects of personal alienation on organizational identification: A quality-of-work-life model. Journal of Business and Psychology 6, 57–78.
 • Ergüven, M. H. (2011). Cittaslow-Yaşamaya Değer Şehirlerin Uluslararası Birliği-Vize Örneği. Organizasyon ve Yöntem bilimleri Dergisi, 3(2), 201-210.
 • Faisal, Riamanda, I., Rachmatan, R., Aprillia, E.,D., (2022). The Relationship between Job Characteristics and the Quality of Work Life of the Gampong Government. IJIP Indonesian Journal of IslamicPsychology 4(2):67-79.
 • Giddens, A., (2012). Sosyoloji. İstanbul: Kırmızı Yayınları.
 • Gleaser, E., L., (2012). Triumph of the City: How OurGreatestInventionMakes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier, and Happier. London: PenguinBooks.
 • Grant, R. (2008). A phenomenological Case study of a Lecturer'sUnderstanding of Himself as an Assessor. The Indo-Pacific Journal of Phenomenology, 8(10): 1- 10.
 • Honore, C. (2008). Yavaş, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Huzzard, T. (2003). The Convergence of the Quality of Working Life and Competitiveness : A Current Swedish Literature Review. Stockholm: National Institute for Working Life.
 • Kalağan, G. (2010). Türkiye'de 1980 sonrası bürokratik dönüşüm. İstanbul: Beta Basım Yayım.
 • Karimi, R. ve Alipour, F. (2011). Reduce Job stress in Organizations: Role of Locus of Control. International Journal of Business andSocialScience, 2(18), 232-236.
 • Kırman, T. ve Atak, H. (2020). Yabancılaşma: Kavramsal ve Kuramsal Bir Değerlendirme. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 10(2), 279-295.
 • Knox, P. L. (2005). Creating Ordinary Places: Slow Cities in a Fast World. Journal of Urban Design,10:1, 1-11.
 • Köstem, K. B., Yüksel, H., (2020). Sakin Şehirlerde Mekân Kullanımı: Seferihisar Örneği, Ekin Yayınevi, Bursa.
 • Lyon, J., (1999). Manifestoes: Provocations of the Modern. Ithaca, NJ: Cornell UniversityPress.
 • Martel, J. P. ve Dupuis, G. (2006). Quality of Work Life: Theoretical and Methodological Problems, and Presentation of A New Model and Measuring Instrument. Social Indicators Research, 77(2), 333-368.
 • Mayer, H. ve Knox, P. (2009). Pace of Life and Quality of Life: TheSlow City Charter. New York: Springer Science and Business Media, 21–40.
 • Mayer, H., ve Knox, P.L. (2006). SlowCities: SustainablePlaces in a Fast World. Journal of Urban Affairs, 28 (4), 321-334.
 • Miele, M. (2008). CittaSlow: ProducingSlownessagainsttheFast Life. Space andPolity, 12(1), 135-156.
 • Naik, H. (2023). Quality of Work Life and Job Satisfaction among Employees in Insurance Sector. International Journal of ScientificResearch in Engineeringand Management (IJSREM), 6(11).
 • Netto, C. S. (2019). Quality of Work Life: DimensionsandCorrelates – A Review of Literature. International Journal of Reviews and Research in SocialSciences, 7(1), 131-138.
 • Nilsson, J. H., Svard, A., Widarsson, A., ve Wirell, T., (2010). Cittaslow' eco-gastronomic heritage as a tool for destination development. Current Issues in Tourism, 14:4, 373- 386.
 • Parkins W. (2004). Out of Time: Fast Subjects and SlowLiving. Time and Society, 13 (2/3), 363-382.
 • Parkins, W. ve Craig C., (2006). SlowLiving, New York: BergPublishers.
 • Pink, S. (2008). Sense and Sustainability: Thecase of theSlow City movement, Local Environment, 13 (2), 95-106.
 • Polanyi, K. (1944). Büyük Dönüşüm. İstanbul: İletişim Yayıncılık.
 • Ritzer, G. (2011). Toplumun McDonaldlaştırılması. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Rose C. R., Beh, L., Uli, J. ve Idris, K. (2006). An Analysis of Quality of Work Life and Career Related Variables. American Journal of Applied Sciences, 3(12): 2151- 2159.
 • Toffler A. (1981). Gelecek Korkusu: Şok. İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
 • Turan, A. (2017). Muhasebe Meslek Mensuplarında İş Yaşam Kalitesi ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi. Gaziantep.
 • Üstündağ, N. (1999). Akıllı Binaların Tesis Yönetimi ve İş Yaşamı Kalitesi Üzerindeki Etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Walton, R. (1973). Quality of Working Life: What is it?. Sloan Management Review, 15: 11–21.
 • Zagroba, M., Pawlewicz, K. ve Senetra, A. (2021). Analysis and Evaluation of the Spatial Structure of Cittaslow Towns on the Example of Selected Regions in Central Italyand North- Eastern Poland. Land, 10: 780.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi-Cover
 • ISSN: 2149-1658
 • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
 • Yayıncı: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Sayıdaki Diğer Makaleler

FİNANSAL PERFORMANS İLE PRİM ÜRETİMİ ARASINDA BİR NEDENSELLİK İLİŞKİSİ VAR MI? TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNDEN KANITLAR

Özcan IŞIK, Mohsin SHABİR, Murat BELKE

İNFORMEL İLETİŞİMİN İŞ BECERİKLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİNDE İYİMSERLİĞİN ARACILIK ROLÜ

Şükriye KILIÇ AKSOY, Derya GÜVEN, Hüseyin ÇİÇEK

AZERBAYCAN’DA TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN OLUŞUM SÜRECİ ÜZERİNE GENEL DEĞERLENDİRMELER

Hakan ALTINTAŞ, Hıfzı TOZ, Ali TAGHIYEV

VERGİDEN KAÇINMADAN VERGİ KAÇAKÇILIĞINA GEÇİŞ: VERGİ SIĞINAĞI ÖRNEK OLAYI

Güler Ferhan ÜNAL UYAR, Tutcu BURÇİN, Duygu DOĞAN

SAĞLIK ALANINDA YEŞİL MUHASEBE İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK HARİTALAMASI

Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT, İlknur ARSLAN ÇİLHOROZ, Gülşen ÇELİK, Ezgi ÖRS GÜNENÇ

TÜRKİYE’DE GENÇ KADIN VE GENÇ ERKEKLERİN İŞSİZLİK HİSTERİSİ

Yasemin TELLİ ÜÇLER, Metin YILDIRIM, Ahmet Tayfur AKCAN, Özlem KARADAĞ AK

ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN YENİLİKÇİ İŞ DAVRANIŞINA ETKİSİ: YÖNETİCİYE GÜVENİN ARACI ROLÜ

Kürşat ÖZDAŞLI, Sefa CEYHAN, Duygu YILDIRIM

TURİST REHBERİ PERFORMANSININ TURİST MEMNUNİYETİ VE DESTİNASYON SADAKATİ ÜZERİNE ETKİSİ: UZAK DOĞULU TURİSTLER ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Cenk Murat KOÇOĞLU, Merve YILDIRIM KALEM

BAUDRİLARD'IN FİKİRLERİ ÜZERİNDEN 21. YÜZYILIN SİYASET, FELSEFE, ÖRGÜTLER VE İNSAN OLMAK ARASINDAKİ ETKİLEŞİM BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Aytaç ODACILAR, Onur KAZANCI

COVID-19 SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM EĞİLİMİNİN ARAŞTIRILMASI

Hakan EYGÜ