Yönetsel Roller ve Beceriler Değişebilir mi? Endüstri 4.0 Bağlamında Keşifsel Bir Çalışma

Bu araştırma, Mintzberg (1971;1973) tarafından tanımlanan yönetsel rollerin ve Katz’ın (1955) çalışmasında belirttiği yönetsel becerilerin, endüstri 4.0 kavramının tartışıldığı günümüzde değişip değişmediğini belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma konusu derinlemesine görüşme tekniği kullanılarak kartopu örnekleme yöntemiyle nitel bir yaklaşımla sorgulanmış ve içerik analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Sonuçta, Mintzberg (1971;1973) tarafından tanımlanan yönetsel rollerin bazılarının önemini yitirdiği ve bazılarının daha önemli hale geldiği bulunmuştur. Ayrıca liderlik, motive etme, insiyatif alma, güvenilir olma, öz güven, öz yönetim, zamanı iyi yönetme, teknik uzmanlık, müşteri odaklı olma, kalite odaklılık, insan odaklılık, takım çalışması, esneklik, dijital uyum sağlama yeteneği, organize etme, risk alma, yaratıcılık, hayal gücü, deneyime açıklık, merak, empati kurabilme, problem çözme, stratejik düşünme yeteneği, ömür boyu öğrenme, araştırmacı olmak, karar verme, modelleme, programlama, dijital okur yazarlık, dijital vizyon, adanmışlık, kişilerarası iletişim, M2M iletişimi, kültürel farkındalık, IT teknoloji becerisi, büyük veri kullanımı, disiplinlerarası çalışma, network teknoloji, veri – network güvenliği, iş süreci yönetimi ve işbirliği becerileri önemli hale gelmiştir.

Can Managerial Roles and Skills Change? An Exploratory Study in the Context of Industry 4.0

This research aims to determine whether Mintzberg’s (1971;1973) managerial roles and Katz’s (1955) managerial skills have changed today when industry 4.0 has been discussed. The subject of research was questioned with a qualitative approach by using the snowball sampling method using the deep interview technique and evaluated through content analysis. It was found that some of the Mintzberg’s roles have lost importance and some become more important. Also, leadership, motivation, taking initiative, reliability, self-confidence, self-management, good time management, technical expertise, customer, quality and human-orientedness, teamwork, flexibility, digital adaptation, organizing, risk-taking, creativity, imagination, openness to experience, curiosity, empathy, problem-solving, strategic thinking ability, lifelong learning, being a researcher, decision making, modeling, programming, digital literacy, digital vision, devotional, interpersonal communication, M2M communication, cultural awareness, IT technology skills, using big data, interdisciplinary work, network technology, data-network security, business process management and cooperation skills become more important with industry 4.0.

Kaynakça

Anderson, P. Murray, John P. & Olivarez, A. (2002). The Managerial Roles of Public Community College Chief Academic Officers. Community College Review, Volume 30, No.2, 1-26

Arun, K. Türkay, B. Fen, G. Babacan, G. Ateş, N. Yeni Teknolojilerin Yönetici Rolleri Üzerindeki Etkisini Saptama Üzerine Bir Araştırma. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, Vol/Cilt: 3, No/Sayı:6, 2014 , 113-129

Aydın, E., & Özeren, E. (2019). Akademide İşe Yabancılaşma Olgusu: Araştırma Görevlileri Üzerine Nitel Bir Alan Çalışması. International Journal of Economic and Administrative Studies, 2019 (BOR), 159-178

Banger, G. (2017). Endüstri 4.0 Ekstra. Ankara: Dorlion Yayınları

Banger, G. (2018). Endüstri 4.0 Uygulama ve Dönüşüm Rehberi. Ankara: Dorlion Yayınları

Carson, D., & Gilmore, A. (2000). SME Marketing Management Competencies. International Business Review, 9 (2000), 363–382

Dengiz, O. (2017). Endüstri 4.0: Üretimde Kavram ve Algı Evrimi. Makine Tasarım ve İmalat Dergisi, 15 (1), 38-45

Erturan, İ., & Ergin, E. (2018). Dijital Denetim ve Dijital İkiz Yöntemi. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 20(4), 810-830

Lee, J., Bagheri, B., & Kao, H.A. (2015). A Cyber-Physical Systems Architecture for Industry 4.0-Based Manufacturing Systems, Manufacturing Letters, 3 (2015), 18–23

Mallat, N. (2007). Exploring consumer adoption of mobile payments – A qualitative study. Journal of Strategic Information Systems, 16, 413–432

Mintzberg, H. (1971). Managerial Work: Analysis From Observation. Management Science, 18 (3), 97-110

Özsoylu, F., A. (2017). Endüstri 4.0. Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 21(1), 41-64

Özyurt, M. (2010). Yönetici Rollerinin ve Örgütsel Öğrenme Ortamının Eğitim Transferine Etkisi ve Bir Araştırma. (Yayınlanmamış Düzeltilmiş Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul), Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Özkurt, C. (2016). Endüstri 4.0 Perspektifinden Türkiye’de İmalat Sanayinin Durumu: Sakarya İmalat Sanayi Üzerine Bir Anket Çalışması, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya), Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Pamuk, N., S., & Soysal, M. (2018), Yeni Sanayi Devrimi Endüstri 4.0 Üzerine Bir İnceleme. Dergipark, (1), 41-66

Pehlivanoğlu, M. Ç. (2018), Çok Uluslu Ve Ulusal İşletmelerde Örgütsel Yapıların Yöneticilerin Yönetsel Yetkinlik Kazanımı Üzerindeki Etkisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul), Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp

Prifti, L., Knigge, M., Kienegger, H., & Krcmar, H. A Competency Model for “Industrie 4.0” Employees. Wirtschaftsinformatik, WI2017, 46-60

Reischauer, G. (2018). Industry 4.0 as policy-driven discourse to institutionalize innovation systems in manufacturing. Technological Forecasting & Social Change, 132, 26–33

Rüzgar, N., & Kurt, M. (2013). Yöneticiler Aslında Ne Yapar? Yönetici Rolleri Hakkında Bursa Merkezli İşletmelerde Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 2013 (4), 35-49

Sommer, Lutz. (2015). Industrial Revolution - Industry 4.0: Are German Manufacturing SMEs the First Victims of this Revolution?. Journal of Industrial Engineering and Management, 8(5), 1512-1532

Ślusarczyk B. (2018). Industry 4.0 – Are We Ready?. Polish Journal Of Management Studies, vol.17, n. 1, 232-248

Tunçer, P. (2013). Değişim Yönetimi Sürecinde Değişime Direnme. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 373-406

Taş, H. Y. (2018). Dördüncü Sanayi Devrimi’nin (Endüstri 4.0) Çalışma Hayatına ve İstihdama Muhtemel Etkileri. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi-International Journal of Society Researches, 9 (16), 1819-1836

Tekin, Z. (2018). İşletmelerin Endüstri 4.0 Uygulamalarının İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi. PressAcademia Procedia, 7, 251-255

Türkmen, İ., & Yılmaz, H. (2019). Stratejik Girişimcilik ve Bilgi Yönetimi Performansı Arasındaki İlişki: Bilişim 500 Şirketlerinde Bir Araştırma. Journal of Yasar University, 14(53), 1-12

Yüksel, M., & Genç, K. Y. (2018). Endüstri 4.0 ve Liderlik. 2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, SETSCI Conference Indexing System, X, 1-4

Kaynak Göster

APA Güleryüz, Ö , Duygulu, E . (2020). Can Managerial Roles and Skills Change? An Exploratory Study in the Context of Industry 4.0 . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (4) , 33-48 . DOI: 10.18026/cbayarsos.694644