Manisa'da Tarihi Köprüler ve Fonksiyonel Özellikleri

Ülkemizde henüz tarihi köprülerle ilgili maalesef kapsamlı bir envanter bilgisi mevcut değildir. Tarihi köprülerin ele alındığı bu makaleyle Manisa ili bağlamında bir envanterin oluşturulmasına katkı yapılması amaçlanmıştır. Çalışma büyük ölçüde yerinde yapılan saha araştırmaları ve yerel bilgi kaynaklarına dayanmaktadır. Keza harita, uydu görüntüsü, arşiv belgesi ve çeşitli yazılı eserlerden yararlanılarak tarihi köprülerin konumları ve çeşitli özellikleri hakkında özlü bilgiler verilmiştir. Köprülerin mevkileri, ulaşım coğrafyası ve fonksiyonel süreklilik yönünden değerlendirilmiştir. Aynı zamanda önemli bir kültürel zenginliğimiz olan tarihi köprülerin, restore edilerek korunması ve kültür turizmi başta olmak üzere farklı şekillerde yararlanılması üzerinde durulmuştur.

Manisa'da Tarihi Köprüler ve Fonksiyonel Özellikleri

Unfortunately, Turkey lacks a comprehensive inventory of historical bridges in the country. This paper that deals with the historical bridges aims to contribute to the creation of such an inventory within the context of the Manisa province. The paper is largely based on the on-site field studies and local sources of information. Likewise, brief information is provided about the locations and various characteristics of the historical bridges based on maps, satellite images, archived records and various written works. Locations of the bridges are evaluated in terms of their transportation geography, and functional sustainability. Furthermore, the paper deals with protection of the historical bridges, which are important cultural heritages of Turkey, through restorations, and benefitting from them in various ways, particularly with respect to the cultural tourism.

___

AKSAKAL, Ali Haydar (2003), Manisa’nın Bilinmeyen Değerleri, ġafak Basın Yayın, Manisa.

AKġĠT, Oktay (1983), Manisa Tarihi (Başlangıçtan MS 395 Yılına Kadar), Ġstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No.3104, Ġstanbul.

BAġBAKANLIK OSMANLI ARġĠVĠ, Cevdet Tasnifi Nafia Kısmı, Belge No.1967.

BAġBAKANLIK OSMANLI ARġĠVĠ, Cevdet Tasnifi Nafia Kısmı, Belge No.830.

BAġBAKANLIK OSMANLI ARġĠVĠ, Cevdet Tasnifi Nafia Kısmı, Belge No.1396.

BAġBAKANLIK OSMANLI ARġĠVĠ, Cevdet Tasnifi Nafia Kısmı, Belge No.1870.

BAġBAKANLIK OSMANLI ARġĠVĠ, Cevdet Tasnifi Nafia Kısmı, Belge No.1534.

BAġBAKANLIK OSMANLI ARġĠVĠ, Tarih: 08/S /1306 (H), Dosya No:1375, Gömlek No:62, Fon Kodu: ġD

BAġBAKANLIK OSMANLI ARġĠVĠ, Tarih: 27/Z/1310 (H), Dosya No:79, Gömlek No:186, Fon Kodu: Y..MTV.

BAġBAKANLIK OSMANLI ARġĠVĠ, Tarih: 24/R/1335 (H), Dosya No:73, Gömlek No:38, Fon Kodu: DH.UMVM.

BAġBAKANLIK OSMANLI ARġĠVĠ, Tarih: 09/Ra/1268 (H), Dosya No:42, Gömlek No:51, Fon Kodu: A.}MKT.MHM.

BAġBAKANLIK OSMANLI ARġĠVĠ, Tarih: 23/L/1299 (H), Dosya No:862, Gömlek No:68985, Fon Kodu: Ġ.DH.

BAġBAKANLIK OSMANLI ARġĠVĠ, Tarih: 5 Cemaziyülevvel 988 (H), A.DVN.MHM.D.43, s.77, Hüküm 158

___

APA Ceylan, P . (2013). Manisa'da Tarihi Köprüler ve Fonksiyonel Özellikleri . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 11 (3) , 22-61 .