Temel Eğitim Öğretmenlerinin Yaşam Boyu Öğrenmeye İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Bu çalışmanın amacı, temel eğitim (ilköğretim) öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenmeye ilişkin görüşlerinin belirlenmesi ve cinsiyet, öğrenim durumu, branş, mesleki kıdem, lisansüstü çalışma yapma isteklerine göre fark olup olmadığının ortaya konmasıdır. Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın evreni, Zonguldak İli Çaycuma İlçesinde, temel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerdir. Araştırmanın örneklemi ise Çaycuma ilçesinde temel eğitim kurumlarında görev yapmakta olan 130 öğretmenden oluşmuştur. Araştırmanın verileri Diker Coşkun (2009) tarafından geliştirilen “Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Ölçeği” nden elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizi SPSS programı ile yapılmıştır. Araştırmada, öğretmenlerin yaşam boyu öğrenmeye ilişkin görüşlerinin; cinsiyetlerine, öğrenim durumlarına, branşlarına, mesleki kıdemlerine ve yüksek lisans yapma isteklerine göre farklılaşmadığı görülmüştür.

Evaluation of the Views of Primary Education Teacher Regarding to Lifelong Learning

The purpose of this study is to determine the views of primary education teachers about lifelong learning and to establish whether there is a difference based on gender, education, branch, seniority, requests for doing graduate work. The research is a descriptive study on survey model. The population of the research is teachers who work in primary school in Zonguldak, Çaycuma. Sample of the research is 130 teachers working in primary school in Çaycuma. Research data is obtained from the “Lifelong Learning Trends Scale” developed by Diker Coskun (2009). Data analysis is performed with SPSS. The research shows that teachers’ views on lifelong learning do not differ according to their gender, education, branch, seniority, and requests for doing graduate work.

Kaynakça

Akbaş, O. & Özdemir, S. M. (2002). Avrupa Birliğinde yaşam boyu öğrenme. Milli Eğitim Dergisi, 155-156. [http://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/Milli_Egitim_Dergisi/155-156/akbas.htm] web adresinden 20 Mart 2015 tarihinde indirildi.

Aksoy, M. (2013). Kavram olarak hayat boyu öğrenme ve hayat boyu öğrenmenin Avrupa Birliği serüveni. Bilig, Kış, 64, 23-48.

Can, T. (2011). Yaşam boyu öğrenme bağlamında yabancı dil olarak İngilizce ders kitaplarında strateji kullanımı (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Coşkun, Y. D. (2009). Üniversite öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Demirel, M. (2009). Yaşam boyu öğrenme ve teknoloji. 9th International Educational Technology Conference (IETC2009, Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

DPT. (2001). Özel ihtisas komisyon raporu. Devlet planlama teşkilatı. [http://esk.dpt.gov.tr/DocObjects/Download/3206/oik584.pdf] web adresinden 28 Mart 2015 tarihinde indirildi. Ersoy, A. & Yılmaz, B. (2009). Yaşam boyu öğrenme ve Türkiye’de halk kütüphaneleri. Türk Kütüphaneciliği, 23(4), 803-834.

Gencel, İ. E. (2013). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme yeterliklerine yönelik algıları. Eğitim ve Bilim, 38(170), 237-252.

Güler, B. (2004). Avrupa Birliği’nin yetişkin eğitim programı Grundtvig çerçevesinde halk kütüphanelerinin yeri ve önemi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

HÖP. (2006). Hayatboyu öğrenme programı başvuru kılavuzu. [http://www.ua.gov.tr/docs/hayatboyu%C3%B6%C4%9Frenme/llp_basvuru_kilavuzu1.pdf?sfvrsn=0] web adresinden 28 Mart 2015 tarihinde indirldi.

İzci, E. & Koç, S. (2012). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenmeye ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), Haziran 2012, 101-114.

Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Kaya, H. E. (2010). Avrupa Birliği yaşam boyu öğrenme ve yetişkin eğitimi politikaları (Doktora tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

MEB. (2009). Türkiye hayat boyu öğrenme strateji belgesi. Milli Eğitim Bakanlığı. [http://mesbil.meb.gov.tr/genel/hayat%20boyu%20%C3%B6%C4%9Frenme%20dokuman.pdf] web adresinden 3 Nisan 2015 tarihinde indirildi.

Özçiftçi, M. (2014). Sınıf öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ve eğitim teknolojisi standartlarına yönelik özyeterliliklerinin incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Amasya.

Yahşi Cevher, Ö., Yılmaz Atagül, Y. & Enser, R. (2016). Yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin yabancı dil olarak Türkçe edinimine etkisi. International Journal of Human Sciences, 13(1), 277-284.

Yılmaz, M. (2007). Sınıf öğretmeni yetiştirmede teknoloji eğitimi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(1), 155-167.

Yılmaz, H. & Düğenci, M. (2010). Hizmet içi eğitime farklı bir yaklaşım: e-Hizmet içi eğitim. XII. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 10-12 Şubat 2010, Muğla Üniversitesi.

Kaynak Göster

APA Güney, F , Işık, A . (2016). Temel Eğitim Öğretmenlerinin Yaşam Boyu Öğrenmeye İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi . Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 4 (1) , 30-40 .