DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

2008 küresel finans krizinin ortaya çıkış sürecinde, bireylerin ve işletmelerin bilgi eksikliklerinin büyük rol oynadığının görülmesiyle birlikte, finansal okuryazarlık konusu ekonomi dünyasının gündemindeki en önemli konulardan biri olmuştur. Çalışmada, Dumlupınar Üniversitesi akademik personelinin finansal okuryazarlık düzeyi, anket çalışması yardımıyla belirlenmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda, konu ile ilgili kuruluşların ve araştırmacıların hazırlamış oldukları ölçeklerden de yararlanılarak, 40 sorudan oluşan bir anket formu geliştirilmiştir. Anketlerin uygulanması aşamasında, 2016-2017 akademik yılı itibariyle Dumlupınar Üniversitesinde görev yapmakta olan 1.165 akademik personelden 734’üne ulaşılabilmiş, cevaplanan formların 505’i değerlendirmeye uygun bulunmuştur. Anket formunda yer alan tüm değişkenler kategorik formda olup, ilk düzey “referans düzey” olarak alınmıştır. Elde edilen veriler bilgisayar destekli bir istatistik programı olan SPSS yardımıyla analize uygun hale getirilerek, “ikili lojistik regresyon analizi yöntemi” ile model tahmini yapılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Ekonomik ve finansal gelişmelerin izlenmesi, kredi kartı uygulamalarına ilişkin bilgi düzeyi, bütçe yapma alışkanlığı, tasarruf ve yatırım kabiliyeti, bankacılık mevzuatı hakkındaki genel bilgi düzeyi, enflasyon ve getiri hesabı bilgisi gibi değişkenler, finansal okuryazarlık düzeyi üzerinde etkili faktörler arasında dikkati çekmektedir. Bağımlı değişken” olarak alınan “kendinizi finansal okuryazar olarak nitelendiriyor musunuz?” sorusuna 117 akademisyen “evet” (%23,2), 388 akademisyen “hayır” (%76,8) cevabı verirken, kendini finansal okuryazar olarak nitelendiren akademisyenlerin 51’inin aslında finansal okuryazar olarak değerlendirilemeyeceği, kendini finansal okuryazar olarak nitelendirmeyen akademisyenlerin 24’ünün ise aslında finansal okuryazar olarak değerlendirilebileceği görülmüştür

A RESEARCH ON FINANCIAL LITERACY OF DUMLUPINAR UNIVERSITY’S ACADEMIC STAFF

Financial literacy is one of the most important issues emerging on the agenda of the economic literature in the aftermath of the 2008 global financial crisis. The lack of financial knowledge of both individuals and institutions play a major role in contributing to the 2008 global financial crisisIn this study, the level of financial literacy of Dumlupinar University’s academic staff was determined with the help of survey questionnaires. Accordingly, a survey form consisting of 40 questions was developed by using the scales of relevant institutions and researchers. 734 out of 1165 academic staff, working at the University completed the survey for the 2016-2017 academic year out of which 505 forms were found to be appropriate to assess. All variables in the survey were in categorical form and the first level was taken as the “reference level”. The obtained data were analyzed by “binary logistic regression analysis method”. Monitoring economic and financial developments, the level of knowledge on credit card details, budgeting habit, saving and investment ability, the level of general knowledge relating to banking regulations, and the knowledge of calculating the inflation rate and rate of return were among the factors that influence the level of financial literacy. The dependent variable of the study was, “Do you describe yourself as financially literate?” 117 academic staff answered this question as “yes” (23.2%) and 388 “no” (76.8%). 51 of the academic staff, who described themselves as financially literate could be considered as financially literate while 24 of the academic staff who did not describe themselves as financially literate could be considered as financially literate.

Kaynakça

Agresti, A. (1996). An Introduction to Categorical Data Analysis (Vol. 990). USA: John Wiley & Sons. Inc., Publication.

Alkaya, A., & Yağlı, İ. (2015). Finansal Okuryazarlık - Finansal Bilgi, Davranış ve Tutum: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Ünv. İİBF Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(40), 585-599.

Atkinson, A., & Messy, F.-A. (2012). Measuring Financial Literacy: Results of the OECD / International Network on Financial Education (INFE) Pilot Study. [OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions].

Bayram, S. S. (2015). Finansal Okuryazarlık ve Para Yönetimi Davranışları: Anadolu Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Uygulama. Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi, 2(2), 105-135.

Bernheim, B. D., Garrett, D. M., & Maki, D. M. (2001). Education and Saving: The Long-Term Effects of High School Financial Curriculum Mandates. Journal of Public Economics, 80(3), 435-465.

Chen, H., & Volpe, R. P. (1998). An Analysis of Personal Financial Literacy among College Students. Financial Services Review, 7(2), 107-128.

Cude, B., Lawrence, F., Lyons, A., Metzger, K., LeJeune, E., Marks, L., & Machtmes, K. (2006). College Students and Financial Literacy: What They Know and What We Need to Learn. Eastern Family Economics and Resource Management Association, 102-109.

Çelikkol, M. M., & Çelikkol, H. (2015). The Evaluation of the Students in Dumlupinar University Vocational School of Social Sciences About Levels of Financial Literacy. Copernican Journal of Finance & Accounting, 4(2), 43-63.

Çokluk, Ö. (2010). Lojistik Regresyon Analizi: Kavram ve Uygulama. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(3), 1357-1407.

DPT. (2009). İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı. T. C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı. Ankara.

Field, A. (2005). Discovering Statistics Using Spss (2nd ed.). London: Sage Publications.

Gökmen, H. (2012). Finansal Okuryazarlık. İstanbul: Hiperlink Yayınları.

Gutnu, M. M., & Cihangir, M. (2015). Finansal Okuryazarlık: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Personeli Üzerinde Bir Araştırma. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(10), 415-424.

Kılıç, Y., Ata, H. A., & Seyrek, İ. H. (2015). Finansal Okuryazarlık: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. Muhasebe ve Finans Dergisi(66), 129-150.

Lusardi, A., & Mitchell, O. S. (2008). Planning and Financial Literacy: How Do Women Fare? American Economic Review, 98(2), 413-417.

Lusardi, A., Mitchell, O. S., & Curto, V. (2009). Financial Literacy and Financial Sophistication among Older Americans. Pension Research Council Working Paper. Pension Research Council.

Lusardi, A., Mitchell, O. S., & Curto, V. (2010). Financial Literacy among the Young. The Journal of Consumer Affairs, 44(2), 358-380.

OECD. (2005). Improving Financial Literacy: Analysis of Issues and Policies: Organisation for Economic Co- operation and Development.

Oğuzlar, A. (2005). Lojistik Regresyon Analizi Yardımıyla Suçlu Profilinin Belirlenmesi. Atatürk Üniversitesi İİBF Dergisi, 19(1), 21-35.

Özdamar, K. (2013). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi. Ankara: Nisan Kitabevi Yayınları.

Öztürk, E., & Demir, Y. (2015). Finansal Okuryazarlık ve Para Yönetimi: Süleyman Demirel Üniversitesi Akademik Personel Üzerine Bir Uygulama. Muhasebe ve Finans Dergisi(68), 113-134.

Remund, D. L. (2010). Financial Literacy Explicated: The Case for a Clearer Definition in an Increasingly Complex Economy. Journal of Consumer Affairs, 44(2), 276-295.

Sohn, S.-H., Joo, S.-H., Grable, J. E., Lee, S., & Kim, M. (2012). Adolescents’ Financial Literacy: The Role of Financial Socialization Agents, Financial Experiences, and Money Attitudes in Shaping Financial Literacy among South Korean Youth. Journal of Adolescence, 35(4), 969-980.

Tatlıdil, H. (1996). Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz. Ankara: Cem Web Ofset.

Temizel, F., & Bayram, F. (2011). Finansal Okuryazarlık: Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12(1), 73-86.

Ünal, S., & Düger, Y. S. (2015). Akademik Personelin Finansal Gönenç Hâli ile Finansal Davranış Eğilimi Arasındaki İlişkiye Yönelik Ampirik Bir Araştırma. AİBÜ-İİBF Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(1), 213-226.

Van Rooij, M., Lusardi, A., & Alessie, R. (2011). Financial Literacy and Stock Market Participation. Journal of Financial Economics, 101(2), 449-472.

http://www2.chass.ncsu.edu

http://www.csm.uwe.ac.uk

http://core.ecu.edu

Kaynak Göster

Bibtex @ { mjss486298, journal = {MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi}, issn = {1694-7215}, address = {Chyngyz Aytmatov Campus, 720038, Djal, Bishkek, KYRGYZSTAN}, publisher = {Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {6}, pages = {447 - 461}, doi = {}, title = {DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİNİN FİNANSALOKURYAZARLIK DÜZEYİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {ÇELİKKOL, Hakan and ÇELİKKOL, Mediha Mine and ÖZKAN, Nasıf} }
APA ÇELİKKOL, H , ÇELİKKOL, M , ÖZKAN, N . (2017). DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİNİN FİNANSALOKURYAZARLIK DÜZEYİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi , 6 (4) , 447-461 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40527/486298
MLA ÇELİKKOL, H , ÇELİKKOL, M , ÖZKAN, N . "DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİNİN FİNANSALOKURYAZARLIK DÜZEYİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2017 ): 447-461 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/mjss/issue/40527/486298>
Chicago ÇELİKKOL, H , ÇELİKKOL, M , ÖZKAN, N . "DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİNİN FİNANSALOKURYAZARLIK DÜZEYİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 (2017 ): 447-461
RIS TY - JOUR T1 - DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİNİN FİNANSALOKURYAZARLIK DÜZEYİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Hakan ÇELİKKOL , Mediha Mine ÇELİKKOL , Nasıf ÖZKAN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 447 EP - 461 VL - 6 IS - 4 SN - 1694-7215- M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİNİN FİNANSALOKURYAZARLIK DÜZEYİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Hakan ÇELİKKOL , Mediha Mine ÇELİKKOL , Nasıf ÖZKAN %T DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİNİN FİNANSALOKURYAZARLIK DÜZEYİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2017 %J MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi %P 1694-7215- %V 6 %N 4 %R %U
ISNAD ÇELİKKOL, Hakan , ÇELİKKOL, Mediha Mine , ÖZKAN, Nasıf . "DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİNİN FİNANSALOKURYAZARLIK DÜZEYİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 6 / 4 (Ekim 2017): 447-461 .
AMA ÇELİKKOL H , ÇELİKKOL M , ÖZKAN N . DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİNİN FİNANSALOKURYAZARLIK DÜZEYİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. MJSS. 2017; 6(4): 447-461.
Vancouver ÇELİKKOL H , ÇELİKKOL M , ÖZKAN N . DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİNİN FİNANSALOKURYAZARLIK DÜZEYİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2017; 6(4): 461-447.