İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ İLE BİLİME OLAN İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Yapılan bu çalışmada 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin; bilimsel süreç becerileri ile bilime olan inançları arasındaki ilişki araştırılmaya çalışılmıştır. Araştırma Kırıkkale il merkezinde öğrenim gören toplam 410 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Yapılan çalışmada, öğrencilerin başarılarını belirlemek üzere araştırmacılar tarafından geliştirilen bilimsel süreç becerilerine yönelik Başarı Testi kullanılmıştır. Öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini belirlemeye yönelik hazırlanan başarı testindeki sorular; gözlem, karşılaştırma-sınıflama, tahmin, çıkarım yapma, deney tasarlama, deney malzemelerini araç ve gereçlerini tanıma ve kullanma, yorumlama ve sonuç çıkarma, ölçme, sunma ve veri kaydetme becerilerinden oluşmaktadır. Ayrıca öğrencilerin bilime olan inanç düzeylerini belirlemek için ise Çoban ve Ergin (2008) tarafından geliştirilen Bilimsel Görüş Belirleme Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonunda ilköğretim 4. ve 5. öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri ile bilime olan inançları arasında anlamlı ve pozitif ilişkiler tespit edilmiştir.

EXAMINATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SCIENCE PROCESS SKILLS AND BELIEF IN SCIENCE OF ELEMENTARY STUDENTS

In this study respectively, success level of 4. and 5. grade students aimed at scientific process skills and level of belief in science are tried to find answer of whether there is a significant relationship between scientific process skills and belief in science or not. The study was conducted with a total of 410 students from Kirikkale. Descriptive survey model was used in the study. The achievement of science process skills tests, which was prepared by the researchers, was used to determine science process skill levels of the students. The questions of achievement tests made up of these scientific skills: observation, comparison-classification, forecast, inference, recognizing and using the experiment equipments, interpretation and conclusion, measurement, presentation and lastly data record. In addition, the instrument for determining the views about scientific knowledge developed by Çoban and Ergin (2008) was used to determine the belief in science levels of the students. At the end of the research, significant and positive correlations were determined between the scientific process skills and the beliefs in science of the 4th and 5th elementary school students.

Kaynakça

Anagün, S. Ş., Ağır, O. Kaynaş, E., (2010). İlköğretim Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Öğrendiklerini Günlük Yaşamlarında Kullanım Düzeyleri. 9. Ulusal Smıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (20 -22 Mayıs). Elazığ.

Ango, M. L. (2002). Mastery of Science Process Skilss and Their Effective Use in the Teaching of Science: An Educology of Science Education in the Nigerian Context. International Journal of Educology. 16 (1).

Arslan, A. (1995). İlkokul Öğrencilerinde Gözlemlenen Bilimsel Beceriler. Yayınlanmamış Doktora tezi.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Aydoğdu, B. (2006). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersinde Bilimsel Süreç Becerilerini Etkileyen Değişkenlerin Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

Başdağ, G. (2006). 2000 Yılı Fen Bilgisi Dersi ve 2004 Yılı Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretim Programlarının Bilimsel Süreç Becerileri Yönünden Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Başdaş, E. (2007). "İlköğretim Fen Eğitiminde, Basit Malzemelerle Yapılan Fen Aktivitelerinin Bilimsel Süreç Becerilerine, Akademik Başarıya ve Motivasyona Etkisi" Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Manisa.

Böyük, U., Tanık, N., Saraçoğlu, S. (2011) İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Beceri Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Türk Bilim Araştırma Vakfı Dergisi. (1),20-30.

Büyüköztürk, Ş. (2011). Veri Analizi El Kitabı. Pegem Akademi, Ankara.

Conley, A. M., Pintrich, P. R., Wekiri, I., Harrison, D. (2004). Changes in Epistemological Beliefs in Elementary Science Students. Contemporary Educational Psychology. 29, 186-204.

Çepni, S. (2010). Fen ve Teknoloji Öğretimi. Pegem Akademi, Ankara.

Demir, M. (2007) Smıf Öğretmeni Adaylarınm Bilimsel Süreç Becerileriyle İlgili Yeterliklerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara.

Finley, F.N.(1983). Science Processes. Journal of Research in Science Teaching. 20(1),47-54.

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E.(2003). How to Design and Evaluate Research in Education. Mc Graw Hill Companies: New York.

Gültekin, Z. (2009). Fen Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme Uygulamalarmın Öğrencilerin Bilimin Doğasıyla İlgili Görüşlerine, Bilimsel Süreç Becerilerine Ve Tutumlarına Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

İpek, Y. (2010). Fen ve Teknoloji Dersinde Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişim Düzeylerinin Belirlenmesi.

Yüksek Lisans Tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.

Kandemir, M., Kurt, T. (2006). Öğretmenlerin Epistemolojik İnançlarmın Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı Açısından Değerlendirilmesi. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Kongresi, Ankara.

Kaptan, F. (1999). Fen Bilgisi Öğretimi. Milli Eğitim Basım Evi, İstanbul.

Karademir, E.(2009). "Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrencilerin Fen ve Teknoloji Dersi Elektrik Ünitesindeki Akademik Başarı Düzeylerine, Bilimsel Süreç Becerilerine ve Tutumlarına Etkisi" Yüksek

Lisans Tezi, Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir, Karasar, N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

Liu, X. (2009), Beyond Science Literacy: Science and the Public. International Journal of Environmental Science Education. (3),301-311.

Martin, D. J. (1997), Elemantary Science Methods: Constructivist Approach. http://books.google.com.tr/books/about/Elementarv Science Methods.html?id=UxmlPWVYRIC&redir esczy (Erişim Tarihi: 20.04.2012).

MEB (2005b). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (6.- 7. ve 8.sınıflar) Öğretim Programı. Ankara.

National Research Council (1996). National Science Education Standarts. Washinton: National Academy Press.

Saat, R. M., Bakar, K. A. (2005). Technology-Based Science Classroom: What Factors Facilitate Learning? Jurnal Pendidik dan Pendidikan, il. 20, 1-19.

Schommer-Aikins, M., Duaell, 0. K., Hutter, R. (2005). Epistemological Beliefs, Mathematical ProblemSolving Beliefs, and Academic Performance of Middle School. The Elementary School Journal. 105, 3; Academic Research Library.

Scohenfeld, A. H. (1985). Mathematical problem solving. NewYork Academic Press.

Tan, M., Temiz, B. K. (2003). Fen Öğretiminde Bilimsel Süreçlerin Yeri ve Önemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. (13), 89-100.

Temiz, B. K. (2001). Lise 1. Sınıf Fizik Dersi Programmın Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye Uygunluğunun İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Tifi, A., Natale, N., Lombardi, A. (2006). Scientists at Play: Teaching Science Process Skills. Science in School. 1, 37--40.

Trundle, K. C. (2004). Early Childhood Building Blocks. Exploring Earth and Space Concepts. http://rec.0hi0rc.or,q/orc documents/orc/reCV2/briefs/pdf/0001.pdf. (Erişim Tarihi: 04.04.2011).

TTKB (2006) İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Ögretim Programı.

Wilke, R. R., Straits, W. J. (2005). Practical AdVice for Teaching Inquiry-Based Science Process Skills in the Biological Sciences. The American Biology Teacher. 67(9).

Yücel, İ. H. (1997). Bilim-Teknoloji Politikaları ve 21. Yüzyılm Toplumu.

Kaynak Göster