Bibliometric Investigation of Academic Studies on “Tax Compliance” Published between 1983-2021

Bibliometric Investigation of Academic Studies on “Tax Compliance” Published between 1983-2021

Tax Compliance refers to the timely and lawful fulfillment of tax obligations by taxpayers to ensure full tax payment. Understanding the factors influencing taxpayers' decisions to comply with tax laws is a central topic in the literature. This article presents a bibliometric analysis of academic research on Tax Compliance, covering studies published between 1983 and 2021 and indexed in the Web of Science (WoS) database. The analysis aims to provide insights and guidance for future research in this area. A total of 585 studies on Tax Compliance were identified in the WoS database, with the majority being articles primarily written in English. The United States, England, Australia, and Austria emerged as the most productive countries in terms of Tax Compliance publications. Furthermore, a notable trend is the growing number of multidisciplinary studies conducted by authors from diverse countries. To enhance future research endeavors, this study recommends exploring multiple databases and broadening search queries to include additional fields. By doing so, researchers can gain a more comprehensive understanding of Tax Compliance and its various influencing factors. This bibliometric mapping of academic studies on Tax Compliance provides a foundation for advancing knowledge and fostering informed investigations in the domain of taxation and compliance behavior.

___

 • Aktan, C. C., Dileyici, D., & Saraç, Ö. (2002). Vergilere Karşı Tepkilerin Anatomisi, Vergi, Zulüm ve İsyan. In C. C. Aktan, D. Dileyici, & Ö. Saraç (Eds.), Phoenix Yayınevi.
 • Aktan, C. C. (2006). Vergi Psikolojinin Temelleri ve Vergi Ahlakı. In C. C. Aktan, D. Dileyici, & İ. Y. Vural (Eds.), Vergileme Ekonomisi ve Vergileme Psikolojisi. Seçkin Yayıncılık.
 • Aktan, C. C., Dileyici, D., & Saraç, Ö. (2006). Vergilere Karşı Tepkiler ve Vergilerin Ahlaki ve Sosyo-Psikolojik Sınırları. In C. C. Aktan, D. Dileyici, & İ. Y. Vural (Eds.), Vergileme Ekonomisi ve Vergileme Psikolojisi. Seçkin Yayıncılık.
 • Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (1998). Tax Compliance. Journal of Economic Literature, 36(2), 818-860. Asan, A. (2017). Uluslararası Bilimsel Dergi İndeksleri, Önemleri ve Türkiye Kaynaklı Dergilerin Durumu: Bölüm 1: Bilimsel Dergi İndeksleri. Acta Med. Alanya, 1(1), 33-42.
 • Çetin Gerger, G. (2011). Mükellef Hakları ve Vergiye Gönüllü Uyum. Legal/Hukuk Kitapları Dizisi.
 • Çomaklı Sökmen, Ö., & Yılmaz, M. (2021). Yöneylem Araştırması Alanında Yapılan Çalışmaların Bibliyometrik Analizi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (28), 940-946. DOI: 10.31590/ejosat.1012167.
 • Fauzan, F., Marhaiza, B. I., & Adi, S. J. (2022). A Scholarly Examination of Tax Compliance: A Bibliometric Analysis (1960- 2021). Journal of Indonesian Economy and Business, 37(1), 52-72.
 • Gök, A. K. (2007). Vergi Direncinin Gelişimi. Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, 22(1), 143-163.
 • Hallsworth, M., List, J. A., Metcalfe, R. D., & Vlaev, I. (2017). The Behavioralist as Tax Collector: Using Natural Field Experiments to Enhance Tax Compliance. Journal of Public Economics, 148, 14-31. DOI: 10.1016/j.jpubeco.2017.02.003.
 • James, S., & Alley, C. (2004). Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration. Journal of Finance and Management in Public Services, 2(2), 27-42.
 • Kaynar Bilgin, H. (2011). Vergi Ahlakının Teorik Çerçevesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(2), 259-278.
 • Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The “Slippery Slope” Framework. Journal of Economic Psychology, 29(2), 210-225. DOI: 10.1016/j.joep.2007.05.004.
 • Kitapcı, İ. (2014). Vergi Etiği ve Vergi Psikolojisi Verginin Sosyo-Psikolojik Teorisi. Seçkin Kitabevi.
 • OECD. (2002). Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development. Frascati Manual, Sixth Edition.
 • Öner, E. (2019). Maliye Teorisi ve Politikası. Nobel Yayıncılık.
 • Pritchard, A. (1969). Statistical Bibliography or Bibliometrics. Journal of Documentation, 25(4), 348-349.
 • Saruç, N. T. (2015). Vergi Uyumu: Teori ve Uygulama. Seçkin Yayıncılık San. ve Tic. A.Ş.
 • Sour, L. (2004). An Economic Models of Tax Compliance with Individual Morality and Conformity. Economia Mexicana, 13(1), 43-61.
 • Ştefura, G. (2012). A New Perspective on Individual Tax Compliance: The Role Of The Income Source, Audit Probability and The Chance of Being Detected. The USV Annals of Economics and Public Administration, 12(16), 192-201.
 • Taşkın, Y. (2010). Vergi Psikolojisi ve Vergiye Karşı Mükellef Tepkileri. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, 54. Seri.
 • Tekin, A., Tuncer, G., & Sağdıç, E. N. (2013). Vergi Afları Sonrasında Vergi Uyum Süreci. Sakarya İktisat Dergisi, 2(2), 1-26.
 • Tekin, A., Doğan, E., & Çelikay, F. (2018). Vergi Ahlakı Kavramsallaştırılmasına Yönelik Bir Değerlendirme: Eskişehir-Kütahya Örneği. Maliye Dergisi, 175, 228-252.
 • Tekin, A., & Sökmen Gürçam, Ö. (2019). Davranışsal İktisat ve Vergi Uyumu Arasındaki İlişki Üzerine Genel Bir Değerlendirme. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 6(5), 65-76.
 • Torgler, B. (2002). Speaking to Theorists and Searching for Facts: Tax Morale and Tax Compliance in Experiments. Journal Of Economic Surveys, 16(5), 657-683. DOI: 10.1111/1467-6419.00185.
 • Torgler, B. (2007). Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis. Edward Elgar Publishing.
 • Tunçer, M. (2002). Hükümet Birey ve İlişkilerinin Vergi Uyumuna Etkisi ve Türkiye. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 57-3, 107-128.
 • Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2010). Software Survey: VOSviewer, a Computer Program for Bibliometric Mapping. Scientometrics, 84, 523-538. DOI: 10.1007/s11192-009-0146-3.
 • Van Eck, N. J. (2011). Methodological Advances in Bibliometric Mapping of Science. Doctoral Dissertation, Erasmus Research Institute of Management (ERIM).
 • Wang, Y., Shan, C., Tian, Y., Pu, C., & Zhu, Z. (2022). Bibliometric Analysis of Global Research on Perinatal Palliative Care. Frontiers in Pediatrics, 9, 1-9. DOI: 10.3389/fped.2021.827507.
 • Yoruldu, M. (2020). Vergi Uyumu ve Vergiye Uyum Sağlayan Mükelleflere Tanınan Vergi Teşvikinin Değerlendirilmesi. Al-Farabi International Journal on Social Sciences, 5(3), 55-64. DOI: 10.46291/Al-Farabi.050306.