Psikolojik Danışman Adaylarının Empati Düzeyleri ve Kişisel Anlam Profilleri: Boylamsal Bir Çalışma

Bu araştırmanın amacı, üniversitede öğrenim görmekte olan psikolojik danışman adaylarının empati düzeyleri ve kişisel anlam profillerinin boylamsal olarak incelenmesidir. Araştırma betimsel yöntemle gerçekleştirilmiştir. Temel amaç psikolojik danışman adaylarının empati düzeyleri ve kişisel anlam profillerinin yıllara göre değişimini karşılaştırmalı olarak incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 2015-2019 eğitim öğretim yılları arasında dört yıl boyunca öğrenim gören, çalışmaya gönüllü olarak katılım sağlayan 36 psikolojik danışman adayı (%30.6’sı erkek, 69.4’ü kız) oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri çalışma grubunda yer alan katılımcılardan öğrenim gördükleri her eğitim yılında (birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf) toplamda dört kez toplanmıştır. Araştırmanın verileri Temel Empati Ölçeği ve Kişisel Anlam Profili ile toplanmıştır. Veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde tekrarlı ölçümler için Tek Yönlü Varyans Analizi ve Friedman testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, psikolojik danışman adaylarının temel empati düzeylerinin lisans eğitimleri süresince değişimgöstermediği, kişisel anlamı dinde arama ve yakınlıkta arama düzeylerinin ise lisans eğitimleri süresince değişim gösterdiği bulunmuştur. Psikolojik danışman adayları, Kişisel Anlam Profili ölçeğinin din ve yakınlık boyutlarına ait en yüksek puanı birinci sınıfta, en düşük puanı dördüncü sınıfta almışlardır. 

Empathy Levels and Personal Meaning Profiles of Psychological Counselor Candidates: A Longitudinal Study

Empathy, meaning, longitudinal screening, psychological counseling

Kaynakça

Akın, A., Düşünceli, B., & Çolak, T.S. (2016). Kişisel anlam profili: geçerlik ve güvenirlik çalışması study [Personal meaning profile: validity and reliability]. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi [Journal of Education, Theory and Practical Research], 2 (2), 01-29.

Alver, B. (2005). Psikolojik danışma ve rehberlik eğitimi alan öğrencilerin empatik beceri ve karar verme stratejilerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi [The empathic skills and decision-making strategies of the students of the department of guidance and psychological counseling, faculty of education were studied]. Muğla Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Dergisi [Journal of Social Sciences and Humanities Researches], 14,19-34.

Ateş, B. (2016). Perceived Social Support and Assertiveness as a Predictor of Candidates Psychological Counselors’ Psychological Well-Being. International Education Studies, 9(5), 28-39. doi:10.5539/ies.v9n5p28

Batthyany, A., & Russo-Netzer, P. (2014). Psychologies of Meaning. A. Batthyany and P. Russo-Netzer, (Eds.), Meaning in Positive and Existential Psychology (3-24). New York, NY: Springer.

Blackman, J.S. (2014). Zihnin kendini koruma yolları: 101 savunma. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Yayınları.

Can, A. (2013). SPPS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. First edition, Ankara: Pegem Akademi.

Combs, A.W. (1986). What makes a good helper? A person-centered approach. Person-Centered Review, 1(1), 51-61.

Dökmen, Ü. (1988). Empatinin yeni bir modele dayandırılarak ölçülmesi ve psikodrama ile geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi [Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences], 21 (1), 155-190.

Dökmen, Ü. (2006). İletişim çatışmaları ve empati. Thirty-seventh edition, İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Egan, G. (2011). The skilled helper. (Trans. Yüksel, Ö.), (1st Edition), İstanbul: Kaknüs Yayıncılık.

Ekinci, Ö. (2009). Analysis of the empathy and the critical thinking disposition of the teacher candidates [Öğretmen adaylarının empatik ve eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi]. (Unpublished Master Thesis), Çukurova University, Adana.

Erdur-Baker, Ö. (2016). Psikolojik danışma ve kültürel faktörler [Counseling psychology and cultural factors]. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi [Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal], 27 (3), 109-122.

Eryılmaz A., & Mutlu Süral, T. (2014). Kuramdan uygulamaya bireyle psikolojik danışma, First Edition, Ankara: Anı Yayıncılık.

Fraenkel, J.R., &Wallen, N.E. (2006). How to design and evaluate research in education. New York: Mac Graw Hill, Inc.

Frankl. V. (2007). İnsanın anlam arayışı [Man's Search for Meaning]. (Trans. S. Budak). Eight Edition. İstanbul: Öteki Psikoloji Dizisi.

Gladstein, G.A. (1983). Understanding empathy: Integrating counseling, developmental, and social psychology perspectives. Journal of Counseling Psychology, 30(4), 467-482. doi. 10.1037/0022-0167.30.4.467

Hackney, H., & Cormier, S. (2008). Psikolojik danışma ilke ve teknikleri: psikolojik yardım süreci el kitabı [Professional counselor : a process guide to helping]. (Trans. Ergene, T. and Aydemir Sevim, S.), Third Edition, Ankara: Mentis Yayıncılık.

Hackney, H., & Cormier, S. (2015). Psikolojik danışma: stratejiler ve müdahaleler [Counseling strategies and interventions] . (Trans. Eds. Doğan, S. and Yaka, B.), Third Edition, Ankara: Pegem Akademi.

İkiz, F.E., & Karaca, R. (2011). Danışma becerileri eğitiminin psikolojik danışmanların empatik becerilerine etkisi [The effects of counseling skills education on empathic skills of counselors]. e-Journal of New World Sciences Academy, 6(2), 1585-1595.

Jolliffe, D., & Farrington, D.P. (2006). Development and validation of the basic empathy scale. Journal of Adolescence, 29, 589-611. doi: 10.1016/j.adolescence.2005.08.010

Jurica, J., Barenz, J., Shim, Y., Graham, K., & Steger M.F. (2014). Ultimate Concerns from Existential and Positive Psychological Perspectives. A. Batthyany and P. Russo-Netzer (Eds.), Meaning in Positive and Existential Psychology (115-128). New York, NY: Springer.

Kağıtçıbaşı, Ç. (2008). Günümüzde İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş (11. baskı). İstanbul: Evrim Yayınevi.

Karaca, A., Açıkgöz, F., & Akkuş, D. (2013). Eğitim ile empatik beceri ve empatik eğilim geliştirilebir mi?: bir sağlık yüksekokulu örneği. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, [Acıbadem University Health Sciences Journal], 4 (3), 118-122.

Karaırmak, Ö. (2008). Çok kültürlülük, kültürel duyarlılık ve psikolojik danışma [Multiculturalism, cultural sensitivity and counseling]. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi [Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal], 3 (29), 115-129.

Karataş, Z. (2012). Eğitim fakültesi öğrencilerinin empatik becerileri ve benlik saygısı düzeylerinin incelenmesi [An investigation of self esteem levels and empathic skills of educational faculty students]. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Mehmet Akif Ersoy University Journal of Education Faculty], 23, 97 -114.

King, D.B., Mara, C.A., & DeCicco, T.L. (2012). Connecting the spiritual and emotional intelligences: Confirming an intelligence criterion and assessing the role of empathy. International Journal of Transpersonal Studies, 31(1), 11–20. doi. 10.24972/ijts.2012.31.1.11

Kirk, T.W. (2007). Beyond empathy: clinical intimacy in nursing practice. Nursing Philosophy, 8, 233–243. doi.10.1111/j.1466-769X.2007.00318.x

Kurtyilmaz, Y. (2015). Counselor trainees’ views on their forthcoming experiences in practicum course. Eurasian Journal of Educational Research, 61, 155-180. doi.10.14689/ejer.2015.61.9

Lawson, G. (2007). Counselor wellness and impairment: a national survey. Journal of Humanistic Counseling. Education and Development, 46, 20-34. doi. 10.1002/j.2161-1939.2007.tb00023.x

Leech, N.L., Barret, K.C., & Morgan, G.A. (2005). SPSS for Intermediate Statistics, Use and Interpretation. Second Edition. London: Lawrence Erlbaum Associates Inc.

Leppma, M. (2011). The effect of lovıng-kindness meditation on empathy, perceived social support, and problem-solving appraisal in counseling students. Unpublished doctorate dissertation, University of Central Florida, Florida.

Mcdonald, M.J., Wong, P.T.P., & Gingras, D.T. (2012). Meaning in life measures and development of a brief version of the personal meaning profile. P.T.P. Wong and P.S. Fry (Eds.), The human quest for meaning: A handbook of psychological research and clinical applications (p.357-382). Second Edition, New York, NY: Routledge.

Morrison, M., & Borgen,W.A. (2010). How Christian spiritual and religious beliefs help and hinder counselors’ empathy toward clients. Counseling and Values, 55, 25-45. doi./10.1002/j.2161-007X.2010.tb00020.x

Nelson-Jones, R. (2015). Temel psikolojik danışma becerileri: Yardımcının el kitabı [Basic counselling skills, a helper’s manual]. (Trans. Sart, G.) Third Edition, Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.

Rogers, C. (1957). The necessary and sufficient conditions of therapeutic personality change. Journal of Consulting Psychology, 21, 95-103.

Sackett, C., Lawson G., & Burge, P.L. (2012). Meaningful experiences in the counseling process. The Professional Counselor, 2(3), 208-225. doi:10.15241/css.2.3.208

Sargın, N., (1993). Rehber öğretmenlerin empati düzeylerinin geliştirilmesine ilişkin bir model önerisi. Unpublished master’s thesis, Dokuz Eylül Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

Sayar, K. (2011). Terapi, kültürel bir eleştiri. First Edition, İstanbul: Timaş Yayınları.

Schomaker, S.A. (2013). The impact of mindfulness training on therapeutic alliance, empathy, and lived experience: A mixed methods study with counselor trainees. Unpublished doctorate dissertation, Texas A and M University, Corpus Christi.

Skovholt, T.M., & Trotter-Mathison, M. (2011). The resilient practitioner: Burnout prevention and self-care strategies for counselors, therapists, teachers, and health professionals. (2nd ed.). New York, NY: Routledge/Taylor and Francis Group.

Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenirlik ve geçerlilik. First Edition Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Topcu, Ç., Baker, Ö.E., & Çapa-Aydın, Y. (2010). Temel empati ölçeği türkçe uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması [Turkish adaptation of basic empathy scale: validity and reliability study]. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi [Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal], 4(34), 174-182.

Uslu, M. (2005). Psikolojik danışmanların danışma becerilerinin geliştirilmesi. Unpublished master’s thesis, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Uysal, V. (2016). Gençlerde empati eğilimi, anne-baba tutumları ve dindarlık [Empathic tendency of young people, attitude of parents and religiosity]. Dokuz Eylül Ünivesitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi [Journal of The Faculty of Divinity of Dokuz Eylül University], Psychology of Religion Special Issue, 7-40.

Ünal, G. (1997). Psikolojik danışmanlık ve rehberlik eğitimi alan öğrencilerin empatik eğilimlerinde gözlenen değişmeler (Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi örneği). Unpublished master’s thesis, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Voltan-Acar, N. (2015).Yeniden terapötik iletişim. Twelfth edition, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Wong, P.T.P. (1998). Implicit theories of meaningful life and the development of the Personal Meaning Profile (PMP). P.T.P. Wong and P.S. Fry (Eds.), The human quest for meaning: A handbook of psychological research and clinical applications (s.111-140). Mahwah, NJ: Erlbaum.

Wong, P.T.P. (2012). Toward a dual- systems model of what makes life worth living. P.T.P. Wong and P.S. Fry (Eds.), The human quest for meaning: A handbook of psychological research and clinical applications (p.3-22). Second Edition, New York, NY: Routledge.

Yavuz-Güler, Ç., & İşmen-Gazioğlu, E. (2008). Rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğrencilerinde öznel iyi olma hali, psikiyatrik belirtiler ve bazı kişilik özellikleri: karşılaştırmalı bir çalışma [Subjective well-being, psychiatric symptoms and some other characteristic properties among the students of guidance and psychological counselling]. Buca Faculty of Education Journal, 23, 107-114.

Yüksel, S. (2004). Empati eğitim programının ilköğretim öğrencilerinin empatik becerilerine etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi [Journal of Uludag University of Faculty of Education], 7 (2), 341-354.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { akukeg835056, journal = {Journal of Theoretical Educational Science}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Eğitim Fakültesi, Eğitim 1 Binası, ANS Kampusu, 03200 / Afyonkarahisar}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {14}, pages = {373 - 388}, doi = {10.30831/akukeg.835056}, title = {Empathy Levels and Personal Meaning Profiles of Psychological Counselor Candidates: A Longitudinal Study}, key = {cite}, author = {Düşünceli, Betül and Çolak, Tuğba Seda and Koç, Mustafa} }
APA Düşünceli, B , Çolak, T , Koç, M . (2021). Empathy Levels and Personal Meaning Profiles of Psychological Counselor Candidates: A Longitudinal Study . Journal of Theoretical Educational Science , 14 (3) , 373-388 . DOI: 10.30831/akukeg.835056
MLA Düşünceli, B , Çolak, T , Koç, M . "Empathy Levels and Personal Meaning Profiles of Psychological Counselor Candidates: A Longitudinal Study" . Journal of Theoretical Educational Science 14 (2021 ): 373-388 <
Chicago Düşünceli, B , Çolak, T , Koç, M . "Empathy Levels and Personal Meaning Profiles of Psychological Counselor Candidates: A Longitudinal Study". Journal of Theoretical Educational Science 14 (2021 ): 373-388
RIS TY - JOUR T1 - Empathy Levels and Personal Meaning Profiles of Psychological Counselor Candidates: A Longitudinal Study AU - Betül Düşünceli , Tuğba Seda Çolak , Mustafa Koç Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.30831/akukeg.835056 DO - 10.30831/akukeg.835056 T2 - Journal of Theoretical Educational Science JF - Journal JO - JOR SP - 373 EP - 388 VL - 14 IS - 3 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - doi: 10.30831/akukeg.835056 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi Empathy Levels and Personal Meaning Profiles of Psychological Counselor Candidates: A Longitudinal Study %A Betül Düşünceli , Tuğba Seda Çolak , Mustafa Koç %T Empathy Levels and Personal Meaning Profiles of Psychological Counselor Candidates: A Longitudinal Study %D 2021 %J Journal of Theoretical Educational Science %P 1308-1659-1308-1659 %V 14 %N 3 %R doi: 10.30831/akukeg.835056 %U 10.30831/akukeg.835056
ISNAD Düşünceli, Betül , Çolak, Tuğba Seda , Koç, Mustafa . "Empathy Levels and Personal Meaning Profiles of Psychological Counselor Candidates: A Longitudinal Study". Journal of Theoretical Educational Science 14 / 3 (Temmuz 2021): 373-388 .
AMA Düşünceli B , Çolak T , Koç M . Empathy Levels and Personal Meaning Profiles of Psychological Counselor Candidates: A Longitudinal Study. Journal of Theoretical Educational Science. 2021; 14(3): 373-388.
Vancouver Düşünceli B , Çolak T , Koç M . Empathy Levels and Personal Meaning Profiles of Psychological Counselor Candidates: A Longitudinal Study. Journal of Theoretical Educational Science. 2021; 14(3): 373-388.
IEEE B. Düşünceli , T. Çolak ve M. Koç , "Empathy Levels and Personal Meaning Profiles of Psychological Counselor Candidates: A Longitudinal Study", Journal of Theoretical Educational Science, c. 14, sayı. 3, ss. 373-388, Tem. 2021, doi:10.30831/akukeg.835056