Determining the Training Needs of Teachers in Ethical Use of Information Technologies

Öz In this study, the training needs of teachers regarding the ethical use of information technologies were examined. The training needs levels of teachers and the significant differentiations of training needs according to gender, teaching level, professional seniority, branch, and education levels were investigated. In this study, the discrepancy view approach and normative need type were used. The data were collected via “the Scale of Ethical Use of Information Technologies in Education” developed by Baysan and Çetin (2019). The survey method was applied. The research was carried out with 745 teachers working in public schools in the city center of Afyonkarahisar, Turkey. The sample group was determined by stratification method and simple random sampling method. Schools were stratified as primary school, secondary school, divinity secondary school and high school. A certain number of schools from each stratum were determined by lot, and it was aimed to reach all teachers in the specified schools. More than half of the participants were female with a rate of 55.5%. Data were collected from teachers working in five different main branches. According to the results, 22.8% of teachers need ethical training in the Stalking sub-dimension, 14.5% in the Communication sub-dimension, and 9.4% in the Confidence and Material sub-dimension. In Privacy and Accessibility sub-dimensions, nearly 1% of teachers need ethical training. Regarding the ethical use of information technologies, there were significant differences in some sub-dimensions according to some independent variables. Results show that teachers need less ethical training than expected.

Kaynakça

Adam, A., & Ofori-Amanfo, J. (2000). Does gender matter in computer ethics?. Ethics and Information Technology, 2, 37–47.

Afyon MEM. (2019). Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğü. https://afyon.meb.gov.tr/ sayfasından erişilmiştir.

Akçadağ, T. (2010). Öğretmenlerin ilköğretim programındaki yöntem teknik ölçme ve değerlendirme konularına ilişkin eğitim ihtiyaçları. Bilig, (53), 29-50.

Akcay, B. (2008). The relationship between technology and ethics; from society to schools. Turkish Online Journal of Distance Education-Tojde, 9(4), 120-127.

Baysan, E., & Çeti̇n, Ş. (2019). Eğitimde Bilişim Teknolojilerinin Etik Kullanımı Ölçeğinin Geliştirilmesi Çalışması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 17(2), 394-417.

Buckinghan, W. (2012). Felsefe kitabı. (E. Lakşe, Çev.). İstanbul: Alfa Kitap.

Burton, J. K., & Merrill, P. F. (1991). Needs assessment: Goals, needs, and priorities. In L. J. Briggs, K. L. Gustafson & M. H. Tillman (Ed.), Instructional Design Principles and Applications (pp.17-44). New Jersey: ETP.

Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Calluzzo, V. J., & Cante, C. J. (2004). Ethics in information technology and software use. Journal of Business Ethics, 51, 301-312.

Can, A. (2016). SPSS ile nicel veri analizi. [Quantitative data analysis with spss]. Ankara: Pegem Akademi.

Çelen, F. K., & Seferoğlu, S. S. (2016). Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı ve etik olmayan davranışlar: sorunlar, araştırmalar ve değerlendirmeler. Journal of Computer and Education Research, 4(8), 124-153.

Çetin. Ş. (1997). Ankara ili merkez ilçelerindeki halk eğitim merkezlerinde görevli eğitici personelin (öğretmenlerin) yetişkin eğitimcisi olarak eğitim ihtiyaçlarının saptanması. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Cevizci, A. (2012). Etiğe giriş. İstanbul: Paradigma Yayınları.

Çiftçi, E. (2009). İşitme engelli öğrenciler için hazırlanan bilgisayar destekli yazılı anlatım becerisi geliştirme materyalinin tasarımı, uygulanması ve değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Çörez, A. B. (2016). Öğretim teknolojileri ve etik. K. Çağıltay & Y. Göktaş. (Ed.), Öğretim teknolojilerinin temelleri teoriler, araştırmalar, eğilimler içinde (s. 437-453). Ankara: Pegem Akademi.

Creswell, J. W. (2017). Araştırma deseni (S. B. Demir, Çev.). Ankara: Eğiten Kitap.

Cruickshank, D. R., & Kennedy, J. J. (1976). Research in teacher education: assessing inservice training needs through teacher responses. the Journal of Teacher Education, 27(2), 169-173.

Dedeoğlu, G. (2006, Ekim). Bilişim toplumunda etik sorunlar. II. Uygulamalı Etik Kongresinde sunulmuş bildiri, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, ANKARA.

Demirel, Ö., & Kaya, Z. (2015). Eğitim bilimine giriş. Ankara: Pegem Akademi.

Fidan, M. (2016). Bilişim etiği boyutlarına göre bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretim programı kazanımlarının incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(4), 1641-1654.

Fraenkel, J., Wallen, N., & Hyun, H. (2012). How to design and evaluate research in education. Newyork: McGraw-Hill.

Hu, B. Y. (2010). Training needs for implementing early childhood inclusion in China. International Journal of Early Childhood Special Education, 2(1), 12-30.

Koçyiğit, M. (2017). Öğretmenlik mesleğine ilişkin etik kodlar. Doktora Tezi. Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Kozma, R.B. (2003). Technology and classroom practice: an international study. Journal of Research on Technology in Education, 36(1), 1-14.

Levent F., & Kınık F. Ş. F. (2017). Türkiye’de eğitim-öğretim alanında etik konulu yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. İş Ahlakı Dergisi, 10(1), 99-114.

Leymun, Ş. O. (2018). Bilişim etiği dersinin incelenmesi: Öğretmen adayları ile bir durum çalışması. Doktora Tezi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Mason, R. O. (1986). Four ethical issues of information age. MIS Quarterly, 10(1), 5-11.

Mccannon, M. & Crews, T. B. (2000). Assessing the technology training needs of elementary school teachers. Journal of Technology and Teacher Education, 8(2), 111-121.

McCarthy, R. V., Halawi, L., & Aronson, J. E. (2005). Information technology ethics: a research framework. Issues in Information Systems, 6(2), 64-69.

Mcee. (2020). Model code of ethics for educators. https://www.nasdtec.net/page/MCEE_Doc sayfasından erişilmiştir.

MEB. (2014). 19. Millî Eğitim Şûrası Sona Erdi. http://www.meb.gov.tr/19-mill-egitim-srasi-sona-erdi/haber/7594/tr sayfasından erişilmiştir.

MEB. (2018). Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Öğretim Programı. http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx sayfasından erişilmiştir.

MEB. (2018-2). Bilgisayar Bilimi Dersi Öğretim Programı. http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx sayfasından erişilmiştir.

Moffat, D. (2013). Clark and kozma debate is it still relevant. https://dcmoffat71.wordpress.com/2013/04/17/clark-and-kozma-debate-is-it-still-relevant/ sayfasından erişilmiştir.

Muir, S. T., & Reeder, W. G. (1929). Code of ethics of the national education association of the united states. Phi Delta Kappa International, 12(3), 69-71.

Namlu, A. G., & Odabasi, F. H. (2007). Unethical computer using behavior scale: A study of reliability and validity on Turkish university students. Computers & Education, 48(2), 205–215.

Ottekin-Demirbolat, A., & Aslan, H. (2014). İlk ve ortaokul öğretmenlerinin etik duyarlılıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Sinop İli Örneği). Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 4(1), 187-206.

Roberts, L.W., Warner, T.D., Hammond, K.A.G., Geppert, C.M.A., & Heinrich T. (2005). Becoming a good doctor: perceived need for ethics training focused on practical and professional development topics. Academic Psychiatry, 29(3), 301-309.

Sarıkoç, Z. (2018). Öğretmenlerin etik olmayan bilgisayar kullanım davranışları ile bilgisayar öz yeterlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Şevgin, H. & Çetin, B. (2017). Eğitim araştirmalarinda güç analizi ve bir uygulama. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 1462-1480.

Sivin, J. P. & Bialo, E. R. (1992). Ethical use of information technologies in education: important issues for america's schools. Institute for Law and Justice, Inc., Alexandria, VA.

Stufflebeam, D. L., McCormick, C. H., Brinkerhoff, R. O., & Nelson, C. O. (1985). Conducting educational needs assessments. USA: KN Publishing.

Taymaz, A. H. (1997). Hizmetiçi eğitim: Kavramlar ilkeler ve yöntemler. Ankara: Takav.

TBD (2010). Türkiye Bilişim Derneği Kamu Bilgi İşlem Merkezleri Yöneticileri Birliği

TDK-BT. (2020). Türk Dil Kurumu içinde. https://sozluk.gov.tr/ sayfasından erişilmiştir.

TDK-i. (2020). Türk Dil Kurumu içinde. https://sozluk.gov.tr/ sayfasından erişilmiştir.

Torun, E. D. (2014). Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımında etik olmayan davranışların modellenmesi. Erciyes İletişim Dergisi, 3(3), 56-70.

Witkin, B. R. & Altschuld, J. W. (1995). Planning and conducting needs assessments: A practical guide. Thousand Oaks, CA. Sage Publications.

Yeaman, A. R. J., Eastmond, J. N., & Napper, V. S. (2008). Professional ethics and educational technology. In A. Januszewski & M. Molenda (Eds.) Educational technology: A definition with commentary (pp.283-326). Newyork: Lawrence Erlbaum Associates/Taylor & Francis Group.

YÖK. (2018). Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları. Ankara: YÖK.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { akukeg885891, journal = {Journal of Theoretical Educational Science}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Eğitim Fakültesi, Eğitim 1 Binası, ANS Kampusu, 03200 / Afyonkarahisar}, publisher = {Afyon Kocatepe Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {14}, pages = {476 - 497}, doi = {10.30831/akukeg.885891}, title = {Determining the Training Needs of Teachers in Ethical Use of Information Technologies}, key = {cite}, author = {Baysan, Emre and Çetin, Şaban} }
APA Baysan, E , Çetin, Ş . (2021). Determining the Training Needs of Teachers in Ethical Use of Information Technologies . Journal of Theoretical Educational Science , 14 (3) , 476-497 . DOI: 10.30831/akukeg.885891
MLA Baysan, E , Çetin, Ş . "Determining the Training Needs of Teachers in Ethical Use of Information Technologies" . Journal of Theoretical Educational Science 14 (2021 ): 476-497 <
Chicago Baysan, E , Çetin, Ş . "Determining the Training Needs of Teachers in Ethical Use of Information Technologies". Journal of Theoretical Educational Science 14 (2021 ): 476-497
RIS TY - JOUR T1 - Determining the Training Needs of Teachers in Ethical Use of Information Technologies AU - Emre Baysan , Şaban Çetin Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.30831/akukeg.885891 DO - 10.30831/akukeg.885891 T2 - Journal of Theoretical Educational Science JF - Journal JO - JOR SP - 476 EP - 497 VL - 14 IS - 3 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - doi: 10.30831/akukeg.885891 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi Determining the Training Needs of Teachers in Ethical Use of Information Technologies %A Emre Baysan , Şaban Çetin %T Determining the Training Needs of Teachers in Ethical Use of Information Technologies %D 2021 %J Journal of Theoretical Educational Science %P 1308-1659-1308-1659 %V 14 %N 3 %R doi: 10.30831/akukeg.885891 %U 10.30831/akukeg.885891
ISNAD Baysan, Emre , Çetin, Şaban . "Determining the Training Needs of Teachers in Ethical Use of Information Technologies". Journal of Theoretical Educational Science 14 / 3 (Temmuz 2021): 476-497 .
AMA Baysan E , Çetin Ş . Determining the Training Needs of Teachers in Ethical Use of Information Technologies. Journal of Theoretical Educational Science. 2021; 14(3): 476-497.
Vancouver Baysan E , Çetin Ş . Determining the Training Needs of Teachers in Ethical Use of Information Technologies. Journal of Theoretical Educational Science. 2021; 14(3): 476-497.
IEEE E. Baysan ve Ş. Çetin , "Determining the Training Needs of Teachers in Ethical Use of Information Technologies", Journal of Theoretical Educational Science, c. 14, sayı. 3, ss. 476-497, Tem. 2021, doi:10.30831/akukeg.885891