Bir İlçede Yaşayan 15 Yaş ve Üzeri Kişilerde Depresyon Sıklığı ve İlişkili Risk Etmenleri

ÖZET Başlık: Bir İlçede Yaşayan 15 Yaş ve Üzeri Kişilerde Depresyon Sıklığı ve İlişkili Risk Etmenleri Amaç: Ruhsal bozukluklar toplumda yaygın olarak görülmeleri, kronikleşme eğilimi göstermeleri ve pek çok bedensel hastalık kadar yeti kaybı ile sonuçlanabilmeleri nedeniyle üzerinde durulması gereken hastalıklardandır. Bu hastalıklar içinde, depresyonun toplumda en yaygın görülen ruh sağlığı sorunlarından biri olması nedeniyle önemli bir yeri vardır. Çalışmamızın amacı Aksaray ilinin Ağaçören ilçesinde 15 yaş ve üstü kişilerde depresif duygudurum sıklığı ve ilişkili faktörleri belirlemektir. Materyal ve Metot: Bu kesitsel çalışmaya 404 kişi katılmıştır ve ulaşım yüzdesi % 93’tür. Araştırmada veri kaynağı olarak kişilerin tanımlayıcı özelliklerini sorguyalayan bir anket formu ve Beck Depresyon Ölçeği kullanılmıştır. Bulgular: Katılımcıların %19,1’inde muhtemel depresyon vardır. Depresyon belirtileri; kadınlarda, herhangi bir okul bitirmemiş olanlarda, aylık geliri 1250 TL’nin altında olanlarda ve kronik hastalığı olanlarda daha çok görülmektedir. Sonuç: Depresyon en yaygın görülen psikiyatrik bozukluklardandır. Yeni çalışmalarla risk faktörleri belirlendikten sonra bu faktörlere yönelik ruh sağlığı hizmetleri yaygınlaştırılmalı ve birinci basamakla bütünleştirilmelidir.

Depression prevalence and related risk factors of people 15 years old and over in a district

ABSTRACT Title: Depression prevalence and related risk factors of people 15 years old and over in a district Objectives: Mental disorders are one of the diseases that need to be addressed because they are common in the society, tend to become chronic and result in disability as well as many physical diseases. Among these diseases, depression has an important place as it is one of the most common mental health problems in the society. The aim of our study is to determine the prevalence of depressive mood and related factors in people aged 15 and over in Ağaçören district of Aksaray province. Materials and Methods: 404 people participated in this cross-sectional study and reaching percentage was 93%. A questionnaire which includes descriptive information of individuals and Beck Depression Inventory were used as data sources in the study. Results: Possible depression is present in 19.1% of the participants. Depression symptoms appears more in; women, those are not educated, have under 1250 TL monthly household income and with chronic diseases. Conclusion: Depression is one of the most common psychiatric disorders. After determining the risk factors with new studies, mental health services should be expanded and integrated into the primary care.

Kaynakça

Beck, A.T., Ward, C.H., Mendelson M., Mock J., Erbaugh J. (1961). An Inventory for Measuring Depression. Archives Of General Psychiatry, 4(6), 561-571.

Boing, A.F., Melo, G.R., Boing, A.C., Moretti-Pires, R.O., Peres, K.G., Peres, M.A. (2012). Association between depression and chronic diseases: results from a population-based study. Revista de Saúde Pública, 46(4), 617-623.

Chevalier, A., Feinstein, L. (2006). Sheepskin or prozac: The causal effect of education on mental health. CEE Discussion Papers 0071, Centre for the Economics of Education, London School of Economics, London.

Clarke D.M., Currie K.C. (2009). Depression, anxiety and their relationship with chronic diseases: A review of the epidemiology, risk and treatment evidence. The Medical Journal of Australia, 190(7 Suppl), S54-60.

Erginöz, E. (2008). Halk Sağlığı ve Mental Hastalıklar. Türkiye’de Sık Karşılaşılan Psikiyatrik Hastalıklar. Sempozyum Dizisi No:62, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, İstanbul.

Erol, N., Kılıç, C., Ulusoy, M., Keçeci, M., Şimşek, Z. (1998). Türkiye Ruh Sağlığı Profili Raporu. T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara.

Goodwin, R.D., Gotlib, I.H. (2004). Gender differences in depression:The role of personality factors. Psychiatry Research, 126(2), 135-142.

Gündüz, E. (2012). Adana ili Havutlu bölgesinde 15-49 yaş kadınlardaki depresif belirtilerin sıklığı ve etkileyen faktörler. (Yayımlamamış tıpta uzmanlık tezi). Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Adana.

Hasin, D.S., Goodwin, R.D., Stinson, F.S., Grant, B.F. (2005). Epidemiology of major depressive disorder: results from the National Epidemiologic Survey on Alcoholism and Related Conditions. Archives of General Psychiatry, 62(10), 1097-1106.

Johansson, R., Carlbring P., Heedman, A., Andersson, G. (2013). Depression, anxiety and their comorbidity in the Swedish general population: point prevalence and the effect on health-related quality of life. PeerJ, 1, e98.

Karamustafaoğlu, O., Yumrukçal H. (2011). Depresyon ve anksiyete bozuklukları. Şişli Etfal Hastanesi T›p Bülteni, 45(2), 65-74.

Maral, I., Aslan, S., Ilhan, M.N. (2001). Depresyon yaygınlığı ve risk etkenleri: Huzurevi ve evde yaşayan yaşlılarda karşılaştırmalı bir çalışma. Türk Psikiyatri Dergisi, 12(4), 251-259.

Ocaktan, M.E., Özdemir, O., Akdur, R. (2004). Birinci basamakta ruh sağlığı hizmetleri. Kriz Dergisi, 20(2), 2063-2073.

Özer, D., Kocabıyık, A., Girgin, V., Demiraslan, P. (2002). Ergenlerde depresyon: Epidemiyoloji, klinik görünüm, komorbidite, seyir, komplikasyonlar. Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 15(2), 90-96.

Shittu, R.O., Odeigah, L.O., Issa, B.A. (2014). Association between depression and social demographic factors in a Nigerian family practice setting. Open Journal of. Depression, 3(1), 18-23.

WHO Regional Office for Europe. (1986). Targets for health for all (2nd ed). World Health Organization, Copenhagen.

Kaynak Göster

APA Medeni, İ , İlhan, M , Medeni, V . (2020). Bir İlçede Yaşayan 15 Yaş ve Üzeri Kişilerde Depresyon Sıklığı ve İlişkili Risk Etmenleri . Kriz Dergisi , 28 (3) , 125-134 .