İŞ HUKUKUNDA ARA DİNLENMESİ VE HAFTA TATİLİ

Ülkemizde işçiler ağır koşullarda çalışmakta, çalışmalarının karşılığını bazen alamadıkları gibi kendilerine yasal olarak tanınan, yasa ile güvence altına alınan dinlenme hakları ve hafta tatillerini kullanamamaktadırlar. İş Kanunu 68. Maddesi ile ara dinlenmesi düzenlenmiş, hafta tatili de İş Kanunu madde 46’da yerini almıştır. Ara dinlenmesi ve hafta tatili yaş grupları ve meslek dallarına göre özellik gösterdiği haller bulunmaktadır. Başka kanunlar ve yönetmeliklerde de bu iki konu hüküm altına alınarak işçinin anayasal hakkının güvence altına alınması hedeflenmiştir.

___

 • AKYİĞİT, Ercan, Bireysel İş Hukuku, 2.Baskı, Ankara, 2021
 • AKYİĞİT, Ercan, İş Hukuku, Güncellenmiş 13. Baskı, Ankara, 2021
 • ANDAÇ, Faruk, İş Hukuku-Türk Çalışma Hukuku Uygulaması, Ankara, 2008
 • ADINIR, Kaptan Merter, İşverenin Yönetim Hakkının İşçinin Çalışma ve Dinlenme Sürelerine Etkisi, https://blog.lexpera.com.tr/isverenin-yonetim-hakkinin/ (E.T. 20.03.2022)
 • ARITÜRK, Nuh, İşverenin Yönetim Hakkı ve Sınırları, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale, 2017, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp , (E.T. 20.03.2022)
 • ASTARLI, Muhittin, İş Hukukunda Çalışma Süreleri, Ankara, 2008
 • BALOĞLU, Cem, Postalar Halinde Çalışan İşçilerin Hafta Tatili İzinleri, İş Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, C.23, S.1, 2021
 • ÇELİK, Nuri/ CANİKLİOĞLU, Nurşen/ CANBOLAT, Talat, İş Hukuku Dersleri, Yenilenmiş 31.Baskı, İstanbul, 2018
 • DOĞAN, Sevil, İş Hukukunda İşçinin Ara Dinlenmesi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Cilt 26, Sayı 2, 2020, s.1179-1202 https://dergipark.org.tr/ (E.T.18.03.2022)
 • EKONOMİ, Münir, Bölünemeyen Çalışma Şartlarından Hafta Tatili ve Diğer Tatiller, Çalışma ve Toplum Dergisi, C.1, S.72, 2022, s.21-39
 • EKONOMİ, Münir, Ara Dinlemesine İlişkin İş Kanunu’nda Öngörülen Süreler ve Yargıtay Kararı, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, C.11, S.42, 2014, s.21-40
 • EKONOMİ, Münir, İHU 1975 Karar İncelemesi, İş Kanunu m.64 (No.1), s.2
 • EMİROĞLU, Nevsal, Türk İş Hukukunda İşçinin Dinlenme Hakkı, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2014, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp, (E.T. 26.03.2022)
 • EYRENCİ, Öner/TAŞKENT, Savaş/ULUCAN, Devrim, Bireysel İş Hukuku, 4.Baskı, İstanbul, 2010
 • GÖKTAŞ, Seracettin, Yargıtay Uygulamasına Göre Hafta Tatili, Sicil İş Hukuku Dergisi, 2013, S.30, s.43-49
 • GÜÇ, Tekin, Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma, 1.Baskı, Ankara, 2014
 • GÜNER, Erol, Hafta İçerisinde Rapor veya İzin Alan İşçinin Hafta Tatili Hakkı, Mali Çözüm Dergisi, Mayıs-Haziran 2017
 • KAPLAN, Emine Tuncay Senyen, Bireysel İş Hukuku, 10.Baskı, Ankara, 2019
 • KARACA, Ali, Kısmi Süreli İş Sözleşmesi ile Çalışan İşçilerin Hafta Tatili İzinleri ve Hafta Tatili İzni Ücret Hakları, Mali Çözüm Dergisi, Kasım-Aralık 2016
 • KESKİN, Özlem, Türk Hukukunda İşçinin Dinlenme ve Tatil Hakkı, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2008 https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp , (E.T. 18.03.2022)
 • KOÇ, Muzaffer/GÖRÜCÜ, İbrahim, 4857 Sayılı İş Kanunu’na Göre Kısmi Çalışma Uygulaması ve Sonuçları, Çalışma ve Toplum Dergisi, S.1, 2011, s.149-178
 • KORKMAZ, Fahreddin / ALP, Nihat Seyhun, Bireysel İş Hukuku, 4.Baskı, Ankara, 2019
 • MOLLAMAHMUTOĞLU, Hamdi, İş Hukuku, 3. Baskı, Ankara, 2008
 • NARMANLIOĞLU, Ünal, İş Hukuku Ferdi İş İlişkileri, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 3. Baskı, İzmir, 1998
 • SÜMER, Haluk Hadi, İş Hukuku Uygulamaları, 7.Baskı, Konya, 2019
 • SÜMER, Haluk Hadi, İş Hukuku, 25.Baskı, Ankara, 2020
 • SÜZEK, Sarper, Bireysel İş Hukuku, Yenilenmiş 19.Baskı, İstanbul, 2020
 • TULUKÇU, Neziha Binnur, İş Hukukunda İşçinin Dinlenme Hakkı, Ankara, 2012
 • TUNCA, Merda Elvan, İşçinin Dinlenme Hakkı, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2013 https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp, (E.T. 20.03.2022)
 • ULUSOY, Yasin, 4857 sayılı İş Kanunu Açısından Ara Dinlenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.7, 2015, s.383-408
 • USTA, Osman/ ÜK, Mesut, İş Kanunlarından Doğan Fazla Çalışma Ücreti, 1.Baskı, Ankara, 2014
 • USTA, Tuğba Çiçek, Türk İş Hukukunda Tatil Ücretleri, Melikşah Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kayseri, 2015, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp (E.T.31.03.2022)
 • ÜNAL, Tuğba, Türk İş Hukukunda Çalışma Süresi Kavramı ve Çalışma Süresinden Sayılan Haller, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2019, https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp (E.T.27.03.2022)
 • YILMAZ, Orhun, Türk İş Hukukunda Dinlenme Süreleri, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2021 https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp , (E.T.20.03.2022)
 • YILMAZ, Orhun, Türk İş Hukukunda Postalar Halinde Çalışma, Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.1, S.1, 2018, s.83-110
 • https://www.sinerjimevzuat.com.tr/
 • https://legalbank.net/arama