“İdeal Tıp Eğiticisi”: Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Bilişsel Kurguları

Amaç: Tıp Fakültesi öğrencilerinin tıp eğiticisi kavramına ilişkin algılarında çeşitli faktörler etkilidir. Bunlardan en önemlisi öğrenim gördükleri fakültedeki tıp eğiticileridir. Bu bağlamda, araştırmada öğrencilerin bilişsel yapılarında yer alan ‗ideal tıp eğiticisi‘ niteliklerinin belirlenmesi ve bu niteliklere göre ideal tıp eğiticisi modellemesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Karma yöntemlerden keşfedici desenle tasarlanan araştırmada, İç Anadolu Bölgesi‘ndeki bir devlet üniversitesi tıp fakültesinde farklı sınıf seviyelerinde öğrenim gören 217 öğrenci çalışma grubunu oluşturmuştur. Araştırma verileri yapılandırılmış görüşme tekniklerinden ‗dağarçık ağı‘ tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi ve ağ benzerlik formülü kullanılmıştır. Bulgular: Bulgular, ideal tıp eğiticisi niteliklerini temsil eden 1.627 adet geçerli bilişsel kurgunun (sadece olumlu nitelikler) olduğunu; bu kurguların 24 alt ve beş ana kategoride sınıflandırılabileceğini göstermiştir. En fazla tekrarlanan ilk üç bilişsel kurgu sınıf yönetimi becerisi, sevecenlik ve ölçme-değerlendirme becerisidir. Bilişsel kurguların sınıflandırıldığı ana kategoriler ise pedagojik yetkinlik, bireysel olgunluk, iletişim becerisi, yenilikçi ruh/uyarılım ve diğer özelliklerdir. Sonuç: Sonuçlar tıp eğiticisi niteliğinin sadece birkaç nitelikle değil bir bütün olarak açıklanmasını gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Bu nitelikler pedagoji bilgisinden alan (tıp) bilgisine; nezaketlilikten ve samimiyete uzanan çizgide çeşitlilik göstermektedir. Araştırmada elde edilen niteliklere göre oluşturulan ‗Çembersel Tıp Eğiticisi Modeli‘ altı bileşen ve her bir bileşenin birbirleriyle ilişkili 24 yapıdan oluşmaktadır. Her bir bileşen ise kendi içinde yapılara ayrılmaktadır. Modelde tıp eğiticisinin olmazsa olmaz en önemli iki temel niteliği ‗Pedagojik Yetkinlik‘ ve Bireysel Olgunluk‘tur. Oluşturulan çembersel model tıp eğiticisini bir bütün olarak değerlendirmeye olanak vermekte olup bütün bileşen ve yapılar, tıp eğiticisi niteliklerini sistematik bir ilişki örüntüsüyle açıklamakta kullanılabilmektedir.

“Ideal Medical Educator”: Cognitive Structures of Medical Faculty

Objective: Several factors influence the perception of medical school students regarding the concept of medical educator. The most important of these is the medical educators in the faculty where they are studying. In this context, in this research, it was aimed to determine the qualifications of 'ideal medicine educator' in the cognitive structures of the students and to design a model according to these qualities. Methods: In this research designed by exploratory pattern from mixed methods, 217 students who are attending different grades in the medical faculty of a state university in the Central Anatolia Region include the study group. The data were obtained through the 'repertory grid', which is one of the structured interview techniques. Content analysis and grid similarity formulas were used in the analysis of the data. Results: Findings indicate that there are 1,627 valid cognitive structures (only positive qualities) representing ideal medical educator qualities, and that these structures are separated into 5 major and 24 subcategories. The first three most frequently repeated cognitive structures are classroom management skills, compassion and assessment and evaluation skills. The main categories constitued by being classfied cognitive fiction are pedagogical competence, individual maturity, communication skills, innovative spirit / aversion and other characteristics. Conclusion: The results revealed that the nature of the medical educator should be explained as a whole rather than just a few qualities. These qualities vary from the teaching profession to the dominance of the field (medical) knowledge, from courtesy and sincerity. Based on the qualities obtained in the research, the ‗Circular Medical Educator Model‘ consists of six components and each of the 24 components related to each other. Each component is separated into its own structure. The two most important essential qualities of the medical educator in the model are 'Pedagogical Competence' and 'Individual Maturity'. The created circular model allows to evaluate the medical educator as a whole and all components and structures can be used to explain the qualities of medical educators in a systematic relationship pattern.

Kaynakça

Flexner A. Medical education in the United States and Canada. Bulletin of the World Health Organisation 2002;7:594-602.

Saçaklıoğlu FB. Türk M. Topluma yönelik-topluma dayalı eğitim neden ve nasıl? Toplum ve Hekim 2001;16(3):181-7.

Akturan S, Sunar M. Erzincan Üniversitesi tıp fakültesi klinik eğitim dönemi öğrencilerinin staj kurulları ile ilgili görüşleri, öğrenci merkezli tıp eğitimi metotlarına ilişkin bilgi düzeyi ve yaklaşımları. Konuralp Tıp Dergisi 2018;10(1):112-9.

Marston RQ, Jones RM. Medical education in transition comission on medical education: The science of medical practice. NJ: Robert Wood Johnson Foundation; 1992.

Barrett TG. General Medical Council: GMC‘s annual report gives a poor impression. BMJ 1993;307:628.

Özden Y. (2005). Eğitimde yeni değerler eğitimde dönüşüm. Ankara: Pegema; 2015.

Beare H, Caldwell BJ. Creating an excellent school: Som new management techniques. London: Routledge; 1989.

Caldwell BJ. School-based management. Paris and Brussels: IAE and IIEP- UNESCO; 2005.

Schlechty PC. Okulu yeniden kurmak (Çev. Y Özden). Ankara: Nobel; 2005.

Hoy WK, Miskel CG. Educational administration: Theory, research, and practice. NY: McGraw Hill; 2013.

Ravenette T. Personal construct theory in educational psychology: a practitioner‘s view, London: Whurr Publisher; 2000.

Karadağ E. Okul müdürlerinin niteliklerine ilişkin olarak öğretmenlerin oluşturdukları bilişsel kurgular: Fenomonolojik bir çözümleme, Eğitim ve Bilim 2011;36(159):25-40.

Kelly GA. The psychology of personal constructs. NY: Norton & Company; 1955.

Kelly GA. The psychology of personal constructs theory and personality, London: Routledge; 1991.

Adams-Webber JR. Repertory grid technique. In: Corsini R, ed. Encyclopedia of psychology. NY: John Wiley & Sons, 1994; 303-24.

Davidson D. The effect of individual differences of cognitive style on judgments of document relevance. Journal of the American Society for Information Science 1977;28, 273-84.

Driscoll MP. Psychology of learning for instruction: Learning and instructional technology. Boston: Allyn & Bacon; 1993.

McMillan JH, Schumacher S. Research in education evidence-based inquiry. NY: Pearson Education; 2006.

Melrose S, Shapiro B. Students‘ perceptions of their psychiatric mental health clinical nursing experience: A personal construct theory exploration. J Adv Nurs 1999;30(6):1451-8.

Morrison P. An example of the use of ‗repertory grid‘ technique in assessing nurses' self-perceptions of caring. Nurse Educ Today 1990;10:253-9.

White A. A theoretical framework created from a ‗repertory grid‘ analysis of graduate nurses in relation to the feelings they experience in clinical practice. J Adv Nurs 1996;24:144-50.

Gordon C. Self conceptions: Configuration of content. Harlow: Longman; 1968.

Ausubel DP. Cognitive structure and the facilitation of meaningful verbal learning. Journal of Teacher Education, 1963;14: 217-21.

Glass AL, Holyoak KJ. Cognition. NY: Random House; 1986.

The Academy of Medical Educators. Professional Standards for medical, dental and veterinary educators. Cardiff: Academy of Medical Educators Publications; 2014.

TEPDAP. Mezuniyet öncesi tıp eğitimi ulusal standartlar. TEPDAP; 2018.

Nikendei C, Ben-David MF, Mennin S, et al. Medical educators: How they define themselves-Results of an international web survey. Medical Teacher 2016;38:715-23.

Görlitz A, Ebert T, Bauer D, et al. Core Competencies for Medical Teachers (KLM)–A Position Paper of the GMA Committee on Personal and Organizational Development in Teaching. GMS Zeitschrift für Medizinische Ausbildung 2015;32(2):1-14.

Ledingham McA, Harden R.M. Twelve tips for setting up a clinical skills training facility. Medical Teacher 1998; 20:503-7.

Hasan T, Bani I, Ageely H, et al. An ideal medical teacher. Education in Medical Journal 2011;3(1):54-9.

Prideaux D, Alexander H, Bower A, et al. Clinical Teaching: Maintaining an educational role for doctors in the new health care environment. Medical Education 2000;34(10):820-6.

Kaynak Göster

KONURALP TIP DERGİSİ
  • ISSN: 1309-3878
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2009

10.7b6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Bakteriyel Konjonktivit Etkenlerinin Rutinde Kullanılan Antibiyotiklere İnvitro Duyarlılıkları

MURAT ÇAKMAKLIOĞULLARI, ELÇİN KAL ÇAKMAKLIOĞULLARI

Levels of Serum M30 and M65 Proteins as Biomarkers of Apoptosis in Children Exposed To Passive Smoking

Kabil SHERMATOV, Bülent GÜZEL, HALİL KAZANASMAZ, Nazime CEBİ

Düzce İli Çocuk Evlerinde Kalan Çocuk ve Ergenlerin Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri

ÇİĞDEM YEKTAŞ, Ali Evren TUFAN, Merve YAZICI

Nasal Mucociliary Activity Changes In Smokers

İbrahim SOLAK, KAMİLE MARAKOĞLU, Selma PEKGÖR, Nisa ÇETİN KARGIN, NECAT ALATAŞ, Mehmet Ali ERYILMAZ

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesindeki Hastaların D Vitamini Seviyeleri

Sait AÇIK, Mehmet Cengiz YAKINCI

Effects of Quadriceps Muscle Strength and Kinesiophobia on Health Related Quality of Life in Elderly Women and Men with Chronic Obstructive Pulmonary Disease

ALP ÖZEL, EYLEM TÜTÜN YÜMİN, TUNCER TUĞ, MERAL SERTEL

Effect of Pro-Inflammatory Cytokine IL-1β, on Urotensin II Gene Expression in Human Lung Cancer Cells

Hamza Malik OKUYAN, Menderes Yusuf TERZİ, Cansu ÖNLEN GÜNERİ, Meral URHAN KÜÇÜK

İn Vitro Fertilizasyon ve Akupunktur

Yasemin ÇAYIR, Pınar GÜVEN GÜRSOY

Mustafa Kemal Üniversitesi Öğrencilerinin Mobil Sağlık Uygulamalarını Kullanımı

PINAR DÖNER GÜNER, Hande BÖLÜKBAŞI, Sümeyya Havva KOKAÇYA, ERHAN YENGİL, CAHİT ÖZER

Deneysel Künt Duodenum Yaralanmalarında Hiperbarik Oksijen Tedavisi ve Timokinon’un Etkisi

ALİ ERDAL GÜNEŞ, Orhan GÖZENELİ, Ali AKAL, ABDULLAH TAŞKIN, Hatice SEZEN, Muhammet Emin GÜLDÜR