The Histopathological Findings of Adenoid Tissue After Topical Mometasone Furoate Implementation

Objective: Pediatric sleep disordered breathing (SDB) is a common childhood disease with a potential risk of several comorbidities. The most common cause of SDB in childhood is upper airway obstruction due to adenotonsillar hypertrophy and the classical treatment is adenotonsillectomy. However, it carries a risk of many complications and persistent apnea. Topical nasal steroid treatment may be an alternative to surgery in the treatment of pediatric SDB. However, histopathological effects of topical nasal steroids are mostly understudied. Methods: A retrospective controlled clinical study in an academic tertiary referral center. A total of 110 children were involved in the study who underwent adenoidectomy for the treatment of SDB. The study group (51-children) was treated with topical nasal mometasone furoate monohydrate 100 mcg/day. The control group (59-children) was selected randomly and all had no history of topical nasal steroid pre-operatively. Post-operative adenoidectomy specimens were reviewed according to acute/chronic inflammation findings, follicular hyperplasia, goblet cell hyperplasia, squamous metaplasia, fibrosis, atrophy, ulcer and hemorrhage. The findings were scored semiquantitatively for statistical analysis. Results: Chronic inflammation findings, follicular hyperplasia and goblet cell hyperplasia were significantly decreased in the study group in addition fibrosis, atrophy and ulcer findings were significantly increased in the study group. However, there was no statistical difference between the groups according to acute inflammation and hemorrhage. Conclusions: Topical nasal corticosteroids significantly suppress the nasopharyngeal inflammatory process in SDB. This treatment may be an alternative to surgery at least in patients with mild and moderate disease.

Topikal Mometazon Furoat Kullanımının Adenoid Doku Üzerindeki Histopatolojik Etkisi

Amaç: Uykuda solunum bozukluğu (USB), birçok komorbidite riski taşıyan yaygın bir çocukluk çağı hastalığıdır. Çocukluk çağında USB'nun en sık görülen nedeni adenotonsiller hipertrofiye bağlı üst solunum yolu tıkanıklığıdır ve klasik tedavi adenotonsillektomidir. Bununla birlikte, birçok komplikasyon ve persistan apne riski taşır. Pediatrik USB tedavisinde topikal nazal steroid tedavisi cerrahiye alternatif olabilir. Bununla birlikte, topikal nasal steroidlerin histopatolojik etkileri yeterince anlaşılamamıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışma üçüncü basamak bir sağlık merkezinde verilerin retrospektif olarak taranması şeklinde planlanmıştır. Çalışmaya USB nedeni ile adenoidektomi uygulanan toplam 110 çocuk dahil edildi. Çalışma grubuna 51 çocuk, topikal mometazon furoat monohidrat 100 mcg/gün ile tedavi edilmişti. Kontrol grubu (59 çocuk) rasgele seçildi ve preoperatif olarak topikal nasal steroid öyküsü yoktu. Ameliyat sonrası adenoidektomi örnekleri, akut/kronik inflamasyon bulguları, foliküler hiperplazi, goblet hücre hiperplazisi, skuamoz metaplazi, fibrozis, atrofi, ülser ve kanamaya göre gözden geçirildi. Bulgular istatistiksel analiz için semikantitatif olarak değerlendirildi. Bulgular: Çalışma grubunda kronik inflamasyon bulguları, foliküler hiperplazi ve goblet hücre hiperplazisi anlamlı olarak azalırken, fibrozis, atrofi ve ülser bulguları anlamlı olarak arttı. Bununla birlikte akut enflamasyon ve kanama açısından gruplar arasında istatistiksel olarak bir fark yoktu. Sonuç: Topikal nazal kortikosteroidler USB'de nazofaringeal inflamatuvar süreci önemli derecede bastırmaktadır. Bu tedavi, en azından hafif ve orta şiddette USB olan hastalarda cerrahiye alternatif olabilir.

Kaynakça

Lumeng JC, Chervin RD. Epidemiology of pediatric obstructive sleep apnea. Proc Am Thorac Soc 2008;5(2):242-52.

Schlaud M, Urschitz MS, Urschitz-Duprat PM et al. The German study on sleep-disordered breathing in primary school children: epidemiological approach, representativeness of study sample, and preliminary screening results. Pediatr PerinatEpidemiol 2004;18(6):431–440

Kaditis AG, Finder J, Alexopoulos EI et al. Sleep-disordered breathing in 3,680 Greek children. Pediatr Pulmonol 2004; 37(6):499–509

Chervin RD, Archbold KH, Dillon JE et al. Inattention, hyperactivity, and symptoms of sleep-disordered breathing. Pediatrics 2002;109(3):449-56.

Urschitz MS, Guenther A, Eggebrecht E et al. Snoring, intermittent hypoxia and academic performance in primary school children. Am J Respir Crit Care Med 2003;168(4):464-8.

Urschitz MS, Eitner S, Guenther A et al. Habitual snoring, intermittent hypoxia, and impaired behavior in primary school children. Pediatrics 2004;114(4):1041-8.

Schechter MS; American Academy of Pediatrics, Section on Pediatrics Pulmonology, Subcommittee on Obstructive Sleep Apnea Syndrome. Technical report: diagnosis and management of childhood obstructive sleep apnea syndrome. Pediatrics 2002;109(4):e69.

Alexopoulos EI, Kaditis AG, Kalampouka E et al. Nasal corticosteroids for children with snoring. Pediatr Pulmonol 2004;38(2):161-7.

Kheirandish L, Goldbart AD, Gozal D. Intranasal steroids and oral leukotriene modifier therapy in residual sleep-disordered breathing after tonsillectomy and adenoidectomy in children. Pediatrics 2006;117(1):e61-6.

Kuhle S, Urschitz MS. Anti-inflammatory medications for obstructive sleep apnea in children (Review) Cochrane Database Syst Rev 2011;(1):CD007074.

Bousquet J, Reid J, van-Weel C et al. Allergic rhinitis management pocket reference 2008. Allergy 2008;63(8):990-6.

Capdevila OS, Kheirandish-Gozal L, Dayyat E et al. Pediatric obstructive sleep apnea: complications, management, and long-term outcomes. Proc AmThorac Soc 2008;5(2):274-82.

Arnaud C, Dematteis M, Pepin JL et al. Obstructive sleep apnea, immuno-inflammation, and atherosclerosis. Semin Immunopathol 2009;31(1):113-25.

Unnikrishnan D, Jun J, Polotsky V. Inflammation in sleep apnea: An update. Rev Endocr Metab Disord 2015;16(1):25-34.

Bhattacharjee R, Kheirandish-Gozal L, Spruyt K et al. Adenotonsillectomy outcomes in treatment of obstructive sleep apnea in children: a multicenter retrospective study. Am J Respir Crit Care Med 2010;182(5):676-83.

Costa DJ, Mitchell R. Adenotonsillectomy for obstructive sleep apnea in obese children: a meta-analysis. Otolaryngol Head Neck Surg 2009;140(4):455-60.

Konstantinopoulou S, Gallagher P, Elden L et al. Complications of adenotonsillectomy for obstructive sleep apnea in school-aged children. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2015;79(2):240-5.

Gozal D. Sleep, sleep disorders and inflammation in children. Sleep Med 2009;10 Suppl 1:S12-6.

Scadding G. Non-surgical treatment of adenoidal hypertrophy: the role of treating IgE-mediated inflammation. Pediatr Allergy Immunol 2010;21(8):1095-106.

Al-Ghamdi SA, Manoukian JJ, Morielli A et al. Do systemic corticosteroids effectively treat obstructive sleep apnea secondary to adenotonsillar hypertrophy? Laryngoscope 1997;107(10):1382-1387

Berlucchi M, Valetti L, Parrinello G et al. Long-term follow-up of children undergoing topical intranasal steroid therapy for adenoidal hypertrophy. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2008;72: 1171-1175

Demain JG, Goetz DW. Pediatric adenoidal hypertrophy and nasal airway obstruction: reduction with aqueous nasal beclomethasone. Pediatrics 1995;95(3):355-364.

Cengel S, Akyol MU. The role of topical nasal steroids in the treatment of children with otitis media with effusion and/or adenoid hypertrophy. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2006;70(4): 639-645.

Rezende RM, Silveira F, Barbosa AP et al. Objective reduction in adenoid tissue after mometasone furoate treatment. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2012;76(6):829-31.

Andersson M, Andersson P, Pipkorn U. Topical glucocorticosteroids and allergen-induced increase in nasal reactivity: relationship between treatment time and inhibitory effect. J Allergy Clin Immunol 1988;82(6):1019-26

Holm AF, Godthelp T, Fokkens WJ et al. Long-term effects of corticosteroid nasal spray on nasal inflammatory cells in patients with perennial allergic rhinitis. Clin Exp Allergy 1999;29(10):1356-66

Kheirandish-Gozal L, Serpero LD, Dayyat E et al. . Corticosteroids suppress in vitro tonsillar proliferation in children with obstructive sleep apnoea. Eur Respir J 2009;33(5):1077-84.

Kadhim AL, Spilsbury K, Semmens JB et al. Adenoidectomy for middle ear effusion: a study of 50,000 children over 24 years. Laryngoscope 2007;117(3):427-33.

Yasan H, Dogru H, Tüz M et al. Otitis media with effusion and histopathologic properties of adenoid tissue. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2003;67(11):1179-83.

Eftekharian A, Sabeti S, Khajavi M et al. Light microscopic histopathology of adenoid tissue in otitis media with effusion: is there any relation? Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2012;76(11):1598-600.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-3878
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2009

5b 2.8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Aşı Şeması Tamamlanan Çocuklarda Operasyon Öncesi Anti- Hbs Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Gökçe İŞCAN, Medine Ayşin TAŞAR

Ergenlerde Toplumsal Cinsiyet Algılarının Sosyodemografik Özelliklere Göre Değerlendirilmesi

Aycan KANTOĞLU, NİHAL YURTERİ ÇETİN, AYTEN ERDOĞAN

Türkiye‟de Sıtma Mücadelesinin Önemli Tanığı: Milaslı İsmail Hakkı ve „Sıtma Hakkında Kimler Neler Biliyor‟ Risalesi

ASLIHAN AKPINAR, MÜESSER ÖZCAN

Tıp Fakültesi 5. ve 6. Sınıf Öğrencilerinde Flört ġiddetinin Değerlendirilmesi

BİLGEHAN AÇIKGÖZ, BANU AÇIKGÖZ, Ali Rıza KARAKOYUN, Nehir ASLAN YÜKSEL, Fatih AKÇA, AYŞE SEMRA DEMİR AKCA, FERRUH NİYAZİ AYOĞLU

Serum Sistatin-C düzeyleri Diyastolik Kalp Yetmezliğinde Öngördürücü Olabilir

Osman KAYAPINAR, Cem ÖZDE, ADNAN KAYA

Hipervitaminoz D Nadiren Hiperkalsemi Yapar: Yeni Kavram „‟Subklinik İntoksikasyon‟‟

ZAFER PEKKOLAY, FARUK KILINÇ, ŞADİYE ALTUN TUZCU, ALPASLAN KEMAL TUZCU

The Histopathological Findings of Adenoid Tissue After Topical Mometasone Furoate Implementation

Fatih Alper AKCAN, Hümeyra Bayram AKCAN, Yusuf DÜNDAR, Ahmet ULUAT, Esra KARAKUŞ

Trisiklik Antidepresan Zehirlenmelerinde Adora Risk Skorlaması

Macit AYDIN, TÜRKER YARDAN, AHMET BAYDIN, Selim GENÇ

Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Hastaların D Vitamini Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Ahmet ÖKSÜZ, RUHUŞEN KUTLU

The Relationship between the Situation of Being Exposed to Violence and the Burnout in Security Guards Working in the Hospital

CÜNEYT ARDIÇ, Oğuzer USTA, Güzin ZEREN ÖZTÜRK