Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinde Hepatit A ve Hepatit B Seroprevalansının Değerlendirilmesi

Amaç: Sıklıkla kan, vücut sıvıları ve dokulara maruz kalma olasılığı yüksek olan sağlık personeli bulaşıcı hepatit A ve hepatit B virüsü enfeksiyonları açısından mesleki risk taşır. Bu çalışmada diş hekimliği fakültesi öğrencilerinde meslek hayatlarında karşılaşma olasılığı yüksek olan bu enfeksiyonları tespit etmek için hepatit A ve hepatit B seroprevalansını değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem:Bu araştırma tanımlayıcı ve kesitsel tipte olup 07 Şubat 2017 - 31 Nisan 2017 tarihleri arasında yapıldı. Çalışmanın evrenini belirtilen tarihlerde Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine devam eden tüm öğrenciler oluşturdu. Ancak çeşitli nedenlerle 250 öğrenciden 201‘i çalışmaya dahil edildi (201/250). Bulgular: Çalışmaya katılanların %68,7 kadın (n=138), %31,3 erkek (n=63) olup, yaş ortalaması 19,7±1,49 yıl idi. Öğrencilerin bağışıklık durumları incelendiğinde; %100‘ünde HBsAg negatif, %93,5‘inde anti HBs pozitif, %24,9‘unda anti HAV IgG pozitif idi. Cinsiyetler ile serum antiHBs ve anti-HAV IgG düzeyleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı bir bağlantı görülmemiştir (p>0,05). Aile tipi, sınıfı, ebeveyn eğitim durumları ve meslekleri ile antiHBs düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki gözlenmemiştir (p>0,05). Hepatit A seronegatifliği (79,7%) ortaokul ve üstü eğitimli babaların çocuklarında göreceli olarak yüksek saptandı (p = 0.004). Sonuç:Bu çalışmamızda HBsAg tüm öğrencilerde negatif, antiHBs seropozitifliği %93,5, anti-HAV Ig G seropozitifliği %24,9 olarak saptanmıştır. Hastane çalışanlarında olduğu gibi diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin de aralıklı olarak seropozitiflik açısından taranması, hepatit A ve B seronegatif olanların aşılanarak korunması mesleki riskleri önleme açısından önerilir.

Evaluation of Seroprevalence of Hepatitis A and Hepatitis B in Dentistry Faculty Students

Objective: Health personnel carry an occupational risk in terms of infectious hepatitis A and hepatitis B virus infections that are frequently exposed to blood, body fluids and tissues. This study was aimed to evaluate the seroprevalence of hepatitis A and hepatitis B in order to detect these infections which are likely to be exposed to professional life in dental school students. Methods: This research was designed as a descriptive and cross-sectional study, and was conducted between February 7, 2017 and April 31, 2017. The universe of study was formed by all the students who attended to Necmettin Erbakan University, Faculty of Dentistry on the specified dates. But for a variety of reasons, 201 of 250 students were included in this study. Results: The mean age of the participants was 19.7 ± 1.49 years and 68.7% women (n = 138), 31.3% men (n= 63) and when the immune status of the students was examined; HBsAg negative in 100.0%, anti HBs positive in 93.5% and anti HAV IgG positive in 24.9%. There was no statistical relationship between gender and serum antiHBs and anti- HAV IgG levels (p>0,05). There was no statistically significant relationship between family type and class, parental education status and occupation, and anti-HBs levels (p> 0.05). Father's educational level was observed a statistically significant relationship between the level of anti-HAV IgG. Hepatitis A seronegativity (79,7%) was higher in the children of secondary school and over-educated fathers (p=0.004). Conclusion: In this study, HBs Ag was negative in all students, seropositivity of anti- HBs was 93.5% and seropositivity of anti-HAV Ig G was 24.9%. As well as in hospital staff, it is recommended that dental students should be screened intermittently for seropositivity and vaccination of hepatitis A and B seronegative individuals to prevent occupational risks.

Kaynakça

1. Akın L. Kan ve Kan Ürünleri İle Bulaşan Hastalıkların Kontrolü. Eds: Güler Ç, Akın L. Halk Sağlığı Temel Bilgiler. 1. baskı. Ankara. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2006, s. 940-943.

2. Puro V, De Carli G, Cicalini S, et al. European recommendations for the management of healthcare workers occupationally exposed to hepatitis B virus and hepatitis C virus. Euro Surveill. 2005; 10(10): 260-264.

3. Akhan S, Sargın-Altunok E. Kan ve Diğer Vücut Sıvıları ile Bulaşan Enfeksiyonlar ve Korunma: HBV Infections Transmitted with Blood and Other Body Fluids and Prevention: HBV. Turkiye Klinikleri J Inf Dis- Special Topics 2015;8(1):40-4.

4. Kartal ED. Sağlık Personelinde Aşılama ve Kemoprofilaksi. Turkiye Klinikleri J Inf Dis-Special Topics. 2010; 3(1): 54-61.

5. Çakaloğlu Y. Kliniklerde viral hepatit riski: Sağlık personeli-hasta ilişkileri açısından yaklaşım. ANKEM Derg 2003;17(3):312-14

6. Shidrawi R, Al-Huraibi MA, Al-Haimi MA, Dayton R, Murray-Lyon IM. Seroprevalance of markers of viral hepatitis in Yemeni health care workers. J Med Viral 2004; 73:562-5.

7. Shin BM, Yoo HM, Lee AS, Park SK. Seroprevalence of hepatitis B virus among health care workers in Korea. J Korean Med Sci. 2006; 21(1): 58-62.

8. Dursun M, Ertem M, Yilmaz S, Saka G, Ozekinci T, Simsek Z. Prevalence of hepatitis B infection in the southeastern region of Turkey: comparison of risk factors for HBV infection in rural and urban areas. Jpn J Infect Dis. 2005; 58(1): 15-19.

9. Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Genelge no: 2009/17, Ankara. Erişim tarihi: 10.04.2017. http://www.tkhk.gov.tr/KBY/5/4876_genisletilmisbagisi

10. Framework for Global Action World Health Organization 2012. Prevention & Control of Viral Hepatitis Infection: http://www.who.int/csr/disease/hepatitis/GHP_framework.pdf

11. Franco E, Meleleo C, Serino L, Sorbara D, Zaratti L. Hepatitis A: Epidemiology and prevention in developing countries. World J Hepatol. 2012 Mar 27;4(3):68-73.

12. Ersöz G, Şahin E, Kandemir O, Kurt O, Delialioğlu N, Kaya A, ve ark. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi sağlık personelinde HAV, HBV, HCV seroprevalansı ve hepatit B aşılaması. Viral Hepatit Derg 2006;11(2):84-8.

13. Öksüz Ş, Yıldırım M, Ozaydın C, Şahin İ, Arabacı H, Gemici G. Bir devlet hastanesi çalışanlarında HBV ve HCV seroprevalansının araştırılması. ANKEM Derg 2009; 23:30-3. 14. Tekin A, Deveci O. Seroprevalences of HBV, HCV and HIV among healthcare workers in a state hospital. Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi 2010;1(2):99-103.

15. Aşçı Z. Afyon Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi çalışanlarında HBV, HCV ve HIV seroprevelansı. Türk Hij Den Biyol Derg 2014;71(2):61-6.

16. İnci M, Aksebzeci AT, Yağmur G, Kartal B, Emiroğlu M, Erdem Y. Hastane çalışanlarında HBV, HCV ve HIV seropozitifliğinin araştırılması. Turk Hij Den Biyol Derg 2009;66(22):59-66.

17. Boşnak VK, Karaoğlan İ, Namıduru M, Şahin A. Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi sağlık çalışanlarında Hepatit B, Hepatit C ve HIV seroprevalansı. Viral Hepatitis Journal 2013;19(1):11-4.

18. Kutlu R, Demirbaş N. Sağlık Taraması İçin Başvuran Hastane Personelinde Serum HbsAg ve Anti-Hbs Düzeyleri İle Hepatit B Aşılanma Durumu Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care 2016;10(3): 136-141.

19. Karabay O, Serin E, Tamer A, et al. Hepatitis B carriage and Brucella seroprevalence in urban and rural areas of Bolu province of Turkey: a prospective epidemiologic study. Turk J Gastroenterol. 2004; 15(1): 11- 13.

20. Yıldırım B, Barut F, Bulut Y, et al. Seroprevalence of hepatitis B and C viruses in the province of Tokat in the Black Sea region of Turkey: A population-based study. Turk J Gastroenterol. 2009; 20(1): 27-30.

21. Ferreira RC, Guimaraes AL, Pereira RD, Andrade RM, Xavier RP, Martins AM. Hepatitis B vaccination and associated factors among dentists. Rev Bras Epidemiol 2012;15(2):315-23.

22. Kumar S, Basak D, Kumar A, Dasar P, Mishra P, Kumar A, Kumar Singh S, Debnath N, Gupta A. Occupational hepatitis B exposure: a peek into Indian dental students' knowledge, opinion, and preventive practices. Interdiscip Perspect Infect Dis 2015: 2015;190174.doi:10.1155/2015/190174

23. Singh A, Purohit BM, Bhambal A, Saxena S, Singh A, Gupta A. Knowledge, attitudes, and practice regarding infection control measures among dental students in Central India. J Dent Educ. 2011;75(3):421-7.

24. Pido B, Kagimu M. Prevalence of hepatitis B virus (HBV) infection among Makerere University medical students. Afr Health Sci. 2005; 5(2): 93-98.

25. Pavlopoulou ID, Daikos GL, Tzivaras A, et al. Medical and nursing students with suboptimal protective immunity against vaccine-preventable diseases. Infect Control Hosp Epidemiol. 2009; 30(10): 1006-1011.

26. Bayani M, Sadeghi M, Kalantari N, Sayadmanesh A. Hepatitis a virus seropositivity in nurses and paramedical personnel at a university hospital in north iran. Iran Red Crescent Med J. 2013;15(5):409-13.

27. Tosun S, Deveci S, Kaplan Y, Kasırga E. Manisa İlindeki Çocuklarda Kitlesel hepatit B Aşılaması Sonrası Hbv prevalansının Sosyoekonomik Durumla ilişkisinin Araştırılması. Turkiye Klinikleri J Pediatr. 2010; 19(2): 118-126.

28. Kanra G, Tezcan S, Badur S. Hepatitis A seroprevalence in a random sample of the Turkish population by simultaneous EPI cluster and comparison with surveys in Turkey. Turk J Pediatr,2002; 44(3): 204-10.

29. Koçdoğan FY. İstanbul‘da farklı yaş gruplarında hepatit A prevalansı ve sosyo-ekonomik faktörlerle ilişkisi. Uzmanlık Tezi, İstanbul: Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2006.

30. Son JS, Lee MS, Kang SY, Lee WI. Hepatitis A virus seropositivity among healthcare workers at a university hospital in Korea. Korean J Lab Med. 2009 Dec;29(6):551-6. doi: 10.3343/kjlm.2009.29.6.551.

31. Sule WF, Kajogbola AT, Adewumi MO. High prevalence of anti-hepatitis A virus immunoglobulin G antibody among healthcare facility attendees in Osogbo, Nigeria. J Immunoassay Immunochem. 2013;34(1):75-82.

Kaynak Göster

760 409

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Diş Hekimliği Fakültesi Öğrencilerinde Hepatit A ve Hepatit B Seroprevalansının Değerlendirilmesi

RUHUŞEN KUTLU, ARSLAN TERLEMEZ, Medine Merve KARADEMİRCİ

Akne Vulgarisli Hastalarda İzotretinoin Tedavisinin Uyku ve Yaşam Kalitesine Etkisi

EMİN ÖZLÜ, Ragıp ERTAŞ, Kemal ÖZYURT, İsmail KARAATLI, AYŞE SERAP KARADAĞ

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Polikliniklerine Başvuran 65 Yaş ve Üstü Hastaların Aile Hekimliği Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi

MEHMET KAYHAN, Erdal DİLEKÇİ, SEBAHAT GÜCÜK

Assessment of the Views of Undergraduate Students about Female Body and Sexual Life in Pregnancy and the Postpartum Period

YEŞİM AKSOY DERYA, TUBA UÇAR, Çiğdem ERDEMOĞLU, AYŞE NUR YILMAZ, Ayşe SÖNMEZ

Yalın Metodolojinin Hastane Laboratuvar Süreçlerinin İyileştirilmesinde Kullanılması (Toyota Üretim Sistemi- Spaghetti Diyagramı)

Muhterem YALÇIN, Cahit ELYAS, Serdar YILDIZ, Canan ALPŞEN, Gülşen YALÇIN

Proton Pompa İnhibitörü Kullanımının Blastocystis sp.’ nin Görülme Sıklığı Üzerine Etkisi

ETEM HIZALER, VESİLE ŞENOL, ÜLFET ÇETİNKAYA, İzzet ŞAHİN

Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Eğitim Dönemi Öğrencilerinin Staj Kurulları ile İlgili Görüşleri, Öğrenci Merkezli Tıp Eğitimi Metotlarına İlişkin Bilgi Düzeyi ve Yaklaşımları

SELÇUK AKTURAN, MUKADDER SUNAR

Endometrial Örnekleme Yapılan Hastaların Sonografik Bulgularının ve Histopatolojik Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Sıtkı ÖZBİLGEÇ, Aşkı ELLİBEŞ KAYA, ALPER BAŞBUĞ

Gebelikte Depresyon ve Anksiyete

Ferda KAYA ZAMAN, Nurşah ÖZKAN, Dilek TOPRAK

Orta-Yüksek Yoğunluktaki Fiziksel Aktiviteyi Ölçen Üç Eksenli (3D) Sensör Destekli Pedometre Kullanımının Vücut Kompozisyonuna Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma

Yusuf Haydar ERTEKİN, YUSUF HAYDAR ERTEKİN