Bakteriyel Konjonktivit Etkenlerinin Rutinde Kullanılan Antibiyotiklere İnvitro Duyarlılıkları

Amaç: Dünyada en sık görülen oküler enfeksiyon, bakteriyel konjonktivitlerdir. Bakteriyel konjonktivitlerde etken mikroorganizma üretilmeden ve antibiyotik duyarlılık testleri yapılmadan geniş spektrumlu ampirik tedavi kullanımı yaygındır. Biz bu çalışmada, bakteriyel konjonktivit etkenlerini izole ederek invitro şartlarda antibiyotik duyarlılık yüzdelerini saptayarak etkin ampirik tedaviyi bulmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Bakteriyel konjonktivit tanısı almış 65 hastanın mukopürülan akıntılarından eküvyon çubuğu ile transport besiyeri içerisine kültür örnekleri alındı. Kültür örneklerinin ekimleri yapılarak üreyen bakteri kolonileri BD Phoenix (Becton Dickinson, USA) tam otomatize sistem kullanılarak tanımlandı. Üreyen bakterilerin herbirine; netilmisin, tobramicin, ofloksasin, tetrasiklin, kloramfenikol, gentamisin, lomefloksasin, moksifloksasin, siprofloksasin diskleri ile Kirby-Bauer disk difüzyon yöntemi uygulandı. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen yaşları 21 ile 86 (yaş ortalaması: 48.23 ±10.47) aralığında bakteriyel konjonktivit tanısı almış 30 kadın 35 erkek toplam 65 bakteriyel konjonktivitli hastanın 46‘sında (%70,7) etken bakteri izole edildi. Üreyen bakterilerin %86,9‘u gram pozitif koklar olup bunlardan da koagülaz negatif stafilokoklar en sık izole edildi. Çalışılan antibiyotiklerin duyarlılık yüzdeleri sırasıyla netilmisin %93,3, kloramfenikol %92,5, tobramisin %90,0, gentamisin %88,2 moksifloksasin %84,3, ofloksasin %80,9, tetrasiklin75,0, siprofloksasin %70,5 lomefloksasin %63,3 olarak bulundu. Sonuç: Yapmış olduğumuz çalışmamızın sonuçlarıyla bakteriyel konjonktivitli hastaların ampirik tedavisinde geniş spekturumlu florokinolonların yerine aminoglikozid türevi antibiyotiklerin ilk sırada kullanılmasının tedavi sürecinde olumlu etki yaratacağı kanaatindeyiz.

The Invitro Sensitivity of Bacterial Conjunctivitis Agents to Routinely Used Antibiotics

Objective: The most commonly seen ocular infection worldwide is bacterial conjunctivitis. It is widespread practice to use broad spectrum empirical treatment for bacterial conjunctivitis without production of the agent micro-organism or performing antibiotic sensitivity tests. In the current study, it was aimed to find an effective empirical treatment by isolating bacterial conjunctivitis agents and determining the antibiotic sensitivity percentages in invitro conditions. Methods: Culture samples were taken from the mucopurulent discharge of 65 patients diagnosed with bacterial conjunctivitis. The samples were taken with a swab stick into transport medium, then seeded and the bacteria colonies produced were identified using a fully automated BD Phoenix system (Becton Dickinson , USA). Each of the produced bacteria were evaluated using netilmicin, tobramycin, ofloxacin, tetracycline, chloramfenicol, gentamicin, lomefloxacin, moxifloxacin, and ciprofloxacin discs with the Kirby-Bauer disc diffusion method. Results: The 65 patients with bacterial conjuntivitis comprised 30 females and 35 males, age between 21 and 86 (average: 48.23 ±10.47). The agent bacteria was isolated in 46 (70.7%) cases. Of the produced bacteria, 86.9% were gram positive cocci, and of these, coagulase negative staphylococci was the most frequently isolated. The sensitivity percentages of the examined antibiotics were found to be netilmicin 93.3%, chloramphenicol 92.5%, tobramycin 90.0%, gentamicin 88.2%, moxifloxacin 84.3%, ofloxacin 80.9%, tetracycline 75.0%, ciprofloxacin 70.5% and lomefloxacin 63.3%. Conclusion: The results of this study showed that rather than using broad spectrum fluoroquinolones in empirical treatment of patients with bacterial conjuctivitis, the firstline use of aminoglycoside-derived antibiotics would have a positive effect on the treatment process.

Kaynakça

Willke AT, Söyletir G, Doğanay M. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyolojisi. 3. Baskı,2008; 214-223.

Akal A, Oğuz H. Conjunctivitis. Turk JOphthalmol. 2012;42:48–51.

Kanski JJ. Conjunctiva. In: Clinical Ophthalmology: 6th ed. Oxford: Butterworth-Heinemann; 2007;215-47.

Clinical and Laboratory Standards Institute. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing; Twenty-Third Informational Supplement; 2013.

The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing. Breakpoint tables for interpretation of MICs and zone diameters. Version 6.0;2016.

Eser İ, Akçalı A, Taşkıran Çömez A et al. What Should be the Antibiotic Preference in the Treatment of Bacterial Conjunctivitis? Turk J Ophtalmol. 2010;40(6):354–8.

Getahun E, Gelaw B, Assefa A et al. Bacterial pathogens associated with external ocular infections alongside eminent proportion of multidrug resistant isolates at the University of Gondar Hospital, northwest Ethiopia. BMC Ophthalmol. 2017;17(1):151.

Namitha BN, Mahalakshmi, Rao A. Aerobic Bacteriological Profile in Cases of Ocular Infections in a Tertiary Care Hospital (Navodaya Medical College and Research Centre, Raichur). IOSR-JDMS. 2014;13(11):14–21.

Khosravi AD, Mehdinejad M, Heidari M. Bacteriological findings in patientswith ocular infection and antibiotic susceptibility patterns of isolated pathogens. Singapore Med J. 2007;48(8):741–3.

Alexandrakis G, Alfonso EC, Miller D. Shifting trends in microbial keratitis in South Florida and emerging resistance to fluoroquinolones. Ophthalmology 2000;107:1497–1502

Thimmappa S, Gentile RC, Shah MK, et al. Ten year analysis of fluoroquinolone resistance patterns for bacterial keratitis. Invest Ophthalmol Vis Sci 2000;41:149.

Hooper DC. New uses for new and old quinolones and the challenge of resistance. Clin ınfect Dis 2000;31 (2):24-8.

Abut Lİ, Durmaz B, Tekerekoğlu MS ve ark. Yatan hastalardan izole edilen stafilokokların florokinolonlara direnci. İnönü Ünviversitesi Tıp Fakültesi Derg 2001;8(4):201-203.

Gülay Z. Kinolon direnci.Flora 2002;7(4):225-232.

Gallenga PE, Lobefalo L, Colangelo L et al. Topical lomefloxacin 0.3% twice daily versus tobramycin 0.3% in acute bacterial conjunctivitis: a multicenter double blind phase III study. Ophthalmologica 1999;213:250– 7.

Campoli-Richards DM, Chaplin S, Sayce RH et al. Netilmicin. Drugs 1989;38:703–56.

Bonfiglio G, Scuderi AC, Russo G. Netilmicin: in vitro activity, timekill evaluation and postantibiotic effect on microorganisms isolated from ocular infections. Chemotherapy 2001;47:117–22.

Weiss A. Acute conjunctivitis in childhood. Curr Probl Pediatr 1994;24(1): 4-11.

McGhee CN, Anastas CN. Widespread ocular use of topical chloramphenicol: is there justifiable concern regarding idiosyncratic aplastic anaemia? Br J Ophthalmol. 1996;80:182-4.

Iwalokun BA, Oluwadun A, Akinsinde KA et al. Bacteriologic and plasmid analysis of etiologic agents of conjunctivitis in Lagos, Nigeria. J Ophthal Inflamm Infect. 2011;1:95–103.

Eguchi H. Ocular Infections Caused by Corynebacterium Species. In: Infection Control. InTech; 2013;75- 82.

Kaynak Göster

984 537

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesindeki Hastaların D Vitamini Seviyeleri

Sait AÇIK, Mehmet Cengiz YAKINCI

Nadir Görülen Bir Olgu: Mesane İçinde Taşlaşmış Geç Kurşun Migrasyonu

Dursun BABA, Ekrem BAŞARAN, Alpaslan YÜKSEL, M. Ali KAYIKÇI, ALİ TEKİN

Nasal Mucociliary Activity Changes In Smokers

İbrahim SOLAK, KAMİLE MARAKOĞLU, Selma PEKGÖR, Nisa ÇETİN KARGIN, NECAT ALATAŞ, Mehmet Ali ERYILMAZ

Süperior Vena Kava Sendromu ve Kollateral Yolakların Bir Olgu Üzerinden Tartışılması

Hülya ÇETİN TUNCEZ, Ali Murat KOC, Eda AYKUT, Zehra Hilal ADIBELLİ

Tıp Fakültesi Birinci ve Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Sigara İçme Durumları, Anksiyete Düzeyleri ve 4207 Sayılı Kanun Hakkındaki Tutumları

Meryem BAŞTÜRK, Esra Meltem KOÇ, Melih Kaan SÖZMEN, Mehmet ARSLAN, Süleyman ALBAŞ

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp ile İlgili Bilgi Durumlarının ve Davranışlarının Değerlendirilmesi

CEMİL IŞIK SÖNMEZ, DUYGU AYHAN BAŞER, Hüseyin N. KÜÇÜKDAĞ, Okan KAYAR, İdris ACAR, PINAR DÖNER GÜNER

2 Yaş Altı Çocuklarda Kafa Travmasının Değerlendirilmesinde Bilgisayarlı Tomografinin Rolü

FERUZA TURAN SÖNMEZ, ÖNDER KILIÇASLAN, Gülşen YALÇIN

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2011 ile 2015 Yılları Arasındaki Partikül Madde ve Kükürt Dioksit Ölçümlerinin Değerlendirilmesi

MUAMMER YILMAZ

Ischemia-Modified Albumin Levels in Essential Thrombocytosis

Ercan ERSOY, UTKU ERDEM SOYALTIN, Ahmet PEKER, Ayfer ÇOLAK, Cengiz CEYLAN, HARUN AKAR

İn Vitro Fertilizasyon ve Akupunktur

Yasemin ÇAYIR, Pınar GÜVEN GÜRSOY