HEMŞİRE DIŞI SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ERKEK HEMŞİRELER İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ

Bu araştırmada; hemşire dışı sağlık çalışanlarının erkek hemşireler ile ilgili görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Tanımlayıcı nitelikte olan araştırmanın evrenini, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan 750 hemşire dışı sağlık personeli oluşturmaktadır. Çalışmaya gönüllü 291 kişi katılmıştır. Veriler bilgisayar ortamında istatistik programı kullanılarak sayı, yüzde ve ki-kare analizleri ile değerlendirilmiştir. Katılımcıların %48.8’inin 30-40 yaş aralığında, %50.2’sinin kadın, %49.8’inin erkek, %30.9’unun hekim, %33’ünün klinik destek ve temizlik elemanı, %36.1’inin ise diğer sağlık çalışanları olduğu saptanmıştır. Katılımcıların cinsiyetlerine göre hemşireleri karşılaştırmalarına ilişkin önermelerin istatistiksel olarak erkekler yönünde anlamlı çıkan sonuçları şunlardır; duygularını daha iyi kontrol edebilme (p<0.001), stres yönetimi (p<0.001), nöbet ve fazla mesai yönünden daha avantajlı olmaktır (p<0.001). Kadın hemşireler yönünde anlamlı çıkan önermeler ise; iletişim ve empati özelliğinin daha iyi olması (p<0.01), titizlik ve temizlik yönünden daha iyi olmasıdır (p<0.001). Bu ve benzeri çalışmaların yapılması mesleğe yeni başlayacak erkek hemşireler ve mesleği tercih etmek isteyen ama kararsız kalan gençler içinde yol gösterici olabilir.

OPINIONS OF NON-NURSE HEALTH PROFESSIONALS ABOUT MALE NURSES

The aim of this study was to examine the views of non-nursing health professionals about male nurses.The population of the descriptive study consists of 750 non-nursehealthpersonnelworking in Kırşehir Training andResearch Hospital.291 volunteers participated in the study.The data were evaluated by number, percentage and chi-square analyzes using a computerized statistical program.It was determined that 48.8% of the participants were in the 30-40 age range, 50.2% were women, 49.8% were men, 30.9% were doctors, 33% were clinical support and cleaning staff, and 36.1% were other health workers.The statistically significant results of the propositions regarding the comparison of the nurses according to the gender of the participants are as follows; Being able to control their emotions better (p<0.001), stress management (p<0.001), being more advantageous in terms of shifts and overtime (p<0.001).The propositions that are significant in terms of female nurses are; better communication and empathy (p<0.01), better in terms of meticulousness and cleanliness (p<0.001).Conducting these and similar studies can be a guide for male nurses who will just start their profession, and for young people who want to choose the profession but are undecided.

___

 • Alan, N., & Uğur, Ö. (2018). Hasta ve yakınlarının erkek hemşirelere ilişkin görüşlerinin belirlenmesi. Medical Sciences, 13(1), 1-9.
 • Atabek-Aştı, T., & Karadağ, A. (2013). Hemşirelik Esasları Hemşirelik bilimi ve sanatı. İstanbul: Akademi.
 • Başçı, A.B., & Yılmazel, G. (2016). Genç erişkinlerin erkek hemşirelere bakış açısı. JAREN, 2(2), 68-74.
 • Ekinci, M., Dikici, İ.C., Derya, M., Andsoy, I.I., Dinç, S., & Şahin, A.O. (2014). Mühendislik bölümünde öğrenim gören erkek öğrencilerin erkek hemşirelere karşı bakış açıları. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(1), 632-645.
 • Ella, R.E., Samsom-Akpan, P.E., Lukpata, F.E., & Lukpata, H.O. (2018). Perception of adults towards men in nursing in calabar municipality cross river state, Nigeria. ASSRJ, 5(4), 199-211.
 • Evans, J. (2004). Men nurses a historical and feminist perspective, nursing and health care management and policy. Journal of Advanced Nursing, 47(3), 321-328.
 • Gönç, T. (2017). Türkiye’de erkek hemşire olmak: avantajlar ve dezavantajlar. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 72(1), 35-76.
 • Kada, O. (2010). Sex role orientation, stressors and resources in male and female nurses. Review of Psychology, 17(2), 97-104.
 • Karakurt, P., Yıldırım, A., & Aşılar, R.H. (2019). Hastaların erkek hemşireler hakkındaki görüşleri. Ahi Evran Üni. Sağlık Bilimleri Dergisi, 2(3), 46-52.
 • Kaya, N., Turan, N., & Öztürk, A. (2011). Türkiye’de erkek hemşire imgesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(1), 16-30.
 • Kim, I. J., Kim, S. H., & Sohn, S. K. (2017). Societal perceptions of male nurses in South Korea: A Q-methodological study. Japan Journal of Nursing Science, 14, 219-230.
 • Kocaer, Ü., Öztop, T., Usta, N., Gökçek, D., Bahçecik, N., Öztürk, H., & Paslı, E. (2004). Hemşirelik mesleğinde erkek üyelerin yeri. Atatürk Üniv. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 7(2), 1-7.
 • Liminana-Gras, R., Sanchez-Lopez, M. P., Saavedra-San Roman, A. I., & Corbalan-Berna, F.J. (2013). Health and gender in female-dominated occupations: The case of male nurses. The Journal of Men’s Studies, 21(2), 135-148.
 • Meadus, R.J., & Twomey, J.C. (2007). Men in nursing: Making the right choice. Canadian Nurse; 103(2), 13-16. Öz, F. (2004). Sağlık Alanında Temel Kavramlar. İmaj İç ve Dış Ticaret A.Ş. Ankara.
 • Robert, J. (2000). Men in nursing: Barrier store cruitment. Nursing Forum, 35, 5-12.
 • Roth, J.E., & Coleman, C.L. (2008). Perceived and real barries for men entering nursing: implications for gender diversity. J. Cult. Divers Fall, 15(3), 148-52.
 • Saraç, E., & Özyurda, F. (2020). Sağlık çalışanları ve yöneticilerinin erkek hemşirelere ilişkin görüşleri ve etkileyen faktörler. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 23(3), 369-377.
 • Taşçı, K.D. (2007). Kadın doğum servislerinde yatan hastaların erkek hemşireler hakkındaki düşünceleri. Atatürk Üniv. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 10, 12-19.
 • T.C. Resmî Gazete (1954). Hemşirelik Kanunu, 25 Şubat 1954, Sayı: 6283.
 • T.C. Resmî Gazete (2007). Hemşirelik Kanunu, 2 Mayıs 2007, Sayı: 26510.
 • Uysal H., Karakoç, B., & Kıyak, Y. (2019). Toplumun erkek hemşirelerden bakım alma hakkındaki düşünceleri. Türkiye Klinikleri J Nurs Sci, 11(2), 162-175.
 • Ünsal, A., Akalın, İ., & Yılmaz, V. (2010). Farklı meslek çalışanlarının erkek hemşirelere ilişkin görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1), 420-431.
 • Yavuz, M., & Dramalı, A. (1999). Erkek öğrencileri içeren hemşirelik eğitimi. IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Semp. Kitabı. Çevik Matbaacılık, İstanbul, 234-237.
 • Yüksekol, Ö.D., & Duman, M. (2018). Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Kliniklerinde Çalışan Ebe ve Hemşirelerin Erkek Hemşirelere Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(3), 128-132.