Aile Sağlığı Merkezinde Çalışan Sağlık Çalışanlarının İş Doyum Düzeylerinin Belirlenmesi

Araştırma Aile Sağlığı Merkezinde çalışan sağlık çalışanlarının iş doyum düzeylerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı tipte yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 205 sağlık çalışanı, örneklemini araştırmaya katılmayı kabul eden 181 sağlık çalışanı oluşturmuştur. Veriler Kişisel Bilgi Formu ve Minnesota İş Doyum Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzde, ortalama ve standart sapma, karşılaştırmalarda Mann Whitney U, Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır. Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının Minnesota İş Doyum Ölçeğinden aldığı “Genel Doyum” puanı 63.58±13.07, “İçsel Doyum” alt boyut puanı 38.4±8.95 ve “Dışsal Doyum” alt boyut toplam puanı 22.4±5.53’dır. İşe bağlılık ile Minnesota İş Doyum Ölçeği Alt Boyutları ve Genel Doyum Puan Ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu p˂0.005 saptanmıştır. Sonuç olarak aile sağlığı merkezinde çalışan sağlık çalışanlarının genel olarak iş doyumunun yeterli düzeyde olmadığı belirlenmiştir

Determınatıon Of The Work Satısfactıon Levels Of Health Workers Workıng In The Famıly Health Center

The aim of the descriptive study was to determine job satisfaction of health workers in Family Health Center. The universe of research was composed of 205 health care workers, who agree to participate in the study sample consisted of 181 health care workers. Data was collected using the Personal Information Form and the Minnesota Job Satisfaction Scale. Evaluation of the data, percentage, mean and standard deviation in comparison with Mann-Whitney, Kruskal-Wallis tests were used. Participating in the study of health professionals Minnesota Job Satisfaction Scale obtained from the "General Satisfaction" score 63.58 ± 13.07, "Intrinsic Satisfaction" subscale scores were 38.4 ± 8.95 and "External Satisfaction" subscale total score was 22.4 ± 5:53. Commitment to work with the Minnesota Job Satisfaction and General Satisfaction subscale score was statistically significant difference between average p˂0.005 was observed. As a result of health professionals working in family health center generally has been determined that there isn’t an adequate level of job satisfaction

___

 • Ricketts, T. (1996). General satisfaction and satisfaction with nursing communication on an adult psychiatric ward. JAN, 24 (3), 479-487.
 • Ridge, R.A. (2001). There lationship patient satisfaction with nursing care and nursing staffing. Unpublished Doctoral
 • Dissertation, University of Virginia, USA, Accessed May 08, 2014, at http://proquest.umi.com.
 • Sengin, K.K. (2001). There lation ship between job satis faction of registered nurse sandpatient satisfaction with nursing care in acute care hospital. Unpublished Doctoral Dissertation, University of Pennsylvania, USA, 2001. Accessed May 08, 2014, at http://proquest.umi.com.
 • Al-Mailam, F.F. (2005). The effect of nursing care on over all patient satis faction anditspredicti vevalue on return-to- provider behavior: a surveystudy. QMHC, 14 (2), 116-120.
 • Pala, T., Saatlı, G., & Eser, E. (2003). Hastanede yatan hastaların hastane hizmetleri ve hastane çalışanlarından memnuniyeti ve bunu oluşturan bileşenler. 8. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi Bildiriler Kitabı, Diyarbakır, 538-541.
 • Blegen, M.A. (1993). Nurses’ jobsatisfaction: a meta-analysis of relatedvariables. Nursing Research, 42 (1), 36-41.
 • Şahin, N.H., & Batıgün, A.D. (1997). Bir Özel Hastanede İş Doyumu ve Stres. Türk Psikoloji Dergisi, 12(39),57-71.
 • Şahin, D., Turan, F.N., Alpaslan, N., Şahin, İ., Faikoğlu, R., & Görgülü, A. (2008).Devlet Hastanesinde Çalışan Sağlık
 • Personelinin Tükenmişlik Düzeyleri. Nöropsikiyatri Arşivi, 45(4), 116-121. Durmuş, S., & Günay, O. (2007). Hemşirelerde iş doyumu ve anksiyete düzeyini etkileyen faktörler. Erciyes Tıp Dergisi, (2), 139-14.
 • Aslan, Ö., Akbayrak, N. (2002). Hemşirelerde iş doyumu. Modern Hastane Yönetimi Dergisi, 6(2), 29-35.
 • Çelen, Ü., Piyal, B., Karaödul, G., & Demir, M. (2004). Ankara onkoloji hastanesinde çalışanlarda iş doyumu. Hacettepe
 • Sağlık İdaresi Dergisi, 7(3), 295-318. Kocaman, G., & Tarım, M. (1992). Hemşirelerin işten ayrılma oranlarının ve ayrılma nedenlerinin incelenmesi. III. Ulusal
 • Hemşirelik Kongresi Kitabı, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu. Sivas, 12(2). Weiss, D.J., Dawis, R.V., England, G.W., & Lofquist, L.H. (1967). Manual for the Minnesota Satisfaction Questionnaire.
 • Minneapolis, MN: University of Minnesota Industrial Relations Center. Baycan, A. (1985). An Analysis Of Several Aspects Of Job Satisfact on Between Different Occupational Groups.
 • Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, .Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Aksayan, S. (1990). Koruyucu ve Tedavi Edici Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Hemşirelerin İş Doyumu Etkenlerinin
 • İrdelenmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, İstanbul Vara, Ş. (1999). Yoğun Bakım Hemşirelerinde İş Doyumu ve Genel Yaşam Doyumu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi,
 • Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir. Gezer, N. (1999). Muğla İl Merkezindeki Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hemşirelerde İş Doyumu ve Stres, Yayımlanmamış
 • Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı, İzmir. Derin ,N. (2007). Eskişehir Devlet Hastanesinde Çalışan Sağlık Personelinin İş Doyum Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler,
 • Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Anabilim Dalı, Eskişehir. Durmuş, S., & Günay, O. (2007). Hemşirelerde iş doyumu ve anksiyete düzeyini etkileyen faktörler. Erciyes Tıp Dergisi, 29 (2), 139-146.