COVID-19 SÜRECİNDE TAM KAPANMA KARARININ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: E- TİCARET ÖZELİNDE İNCELENMESİ

Çalışmanın temel problemi COVID-19 pandemisi ile birlikte insanlığın karşılaştığı ‘TAM KAPANMA’ sürecinin tüketicilerin davranışlarına olası etkilerinin incelenmesidir. Tüketicilerin tam kapanma sürecindeki tutum ve davranışları COVID-19 pandemisinin başlangıcından bugüne gelinene kadar elde edilen resmi veriler ile birlikte analiz edilmiştir. Google Docs aracılığıyla hazırlanan ankete 275 kişi katılım göstermiştir. Araştırmada nitel veri analiz yöntemlerinden birisi olan yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme tekniğiyle analizler gerçekleştirilmiştir. Araştırmada tüketicilerin sorulara vermiş oldukları yanıtlar ile birlikte ikincil kaynaklardan elde edilen resmi veriler birlikte analiz edilmiştir. Bu bağlamda COVID-19 pandemisi sürecinde uygulanan ‘TAM KAPANMA’nın’ tüketicilerin alışveriş davranışlarına etki ettiği görülmüştür. Tüketicilerin %60’ı ihtiyaç duydukları ürünleri tam kapanmadan önce satın almayı tercih etmiştir. Diğer taraftan ihtiyaçlarının teminini öteleyen tüketiciler dahil olmak üzere %80’lik bir kesim tam kapanmada yasaklara dahil olmayan e-ticaret uygulamalarından satın alma faaliyetlerine devam edeceklerini belirtmiştir. Tüketici davranışları tam kapanma uygulamasından etkilenmiştir. COVID-19 sürecinde uygulanan tam ve kısmi kapanma uygulamalarının devam etmesi durumunda ilerleyen süreçte e-ticaretin hacminin ve kullanıcı sayısının artacağı varsayılmaktadır.

EFFECT OF TOTAL LOCKDOWN DURİNG COVİD 19: ANALYSİS İN SPESİFİC TO E COMMERCE

The main problem of the study is to examine the effects of “Total Lockdown” period on the consumer behaviour. The behaviours and the attitudes of consumers are examined during the lockdown period due to the Covid-19 pandemic. 275 people had participated in the survey prepared on Google Docs. The semi-constructed in-depth qualitative interview technique was used for analysis of data. Along with the responses gathered from the survey, data from secondary resources were used. In this context it was seen that the “Total Lockdown” had an impact on the consumer behaviour. 60% of all consumers purchased goods they would need before the lockdown. On the other hand, 80% of all consumers expressed that they would purchase their needs from the e-trade applications as they are exempt from the lockdown bans. Consumer behaviour was impacted by the total lockdown. It can be assumed that if the Covid-19 period and partial lockdowns continue e-trade volume and consumers will increase.

___

 • Ba, S., ve Pavlou, P. A. (2002). Evidence of the effect of trust building technology in electronic markets: price premiums and buyer behavior Source: MIS Quarterly, Vol. 26, No. 3 (Sep., 2002), pp. 243-268.
 • Baş, T., ve Akturan, U., (2017). Sosyal bilimlerde bilgisayar destekli nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin yayınları.
 • Chiu, C. H., Wang, E. T. G., Fang, Y. H., ve Huang, H. Y. (2014). Understanding customers’ repeat purchase intentions in B2C e-commerce: the roles of utilitarian value, hedonic value and perceived risk Info Systems J (2014). 24, 85–114 doi:10.1111/j.1365-2575.2012.00407.x
 • Dawson, J. (2001). Is there a new commerce in Europe The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 11(3), 287–299. doi10.1080713770598 (2001).
 • Featherman, M.S., ve Pavlou, P.A. (2003). Predicting e-services adoption: a perceived risk facets perspective Int. J. Human-Computer Studies 59 (2003). 451–474.
 • Groß, M. (2014). Exploring the acceptance of technology for mobile shopping: an empirical investigation among Smartphone users Michael Groß* Department of Planning and Innovation Management, Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg, Cottbus, Germany (Received 7 May 2014; accepted 10 October 2014).
 • Groß, M. (2015). Mobile shopping: a classification framework and literature review. International Journal of Retail & Distribution Management, 43(3), 221–241. doi:10.1108/ijrdm-06-2013-0119.
 • İçişleri Bakanlığı, (2021). https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-market-tedbirleri-genelgesi-gonderildi.
 • Kurtuluş, K. (2010). Araştırma Yöntemleri, Türkmen Kitabevi, 2010.
 • Kümbetoğlu, B. (2015). Sosyolojide ve antropolojide niteliksel yöntem ve araştırma. İstanbul: Bağlam Yayınevi.
 • Lu, J. (2014). Are personal innovativeness and social influence critical to continue with mobile commerce? Internet Research, 24(2), 134–159. doi:10.1108/intr-05-2012-0100.
 • Mols, N. P. (2001). Organizing for the effective introduction of new distribution channels in retail banking. European Journal of Marketing, Vol. 35 No. 5/6, 2001, pp. 661-686. MCB University Press, 0309-0566.
 • Nisar, T. M., ve Prabhakar G. (2017). What factors determine e-satisfaction and consumer spending in e-commerce retailing? Journal of Retailing and Consumer Services 39 (2017). 135–144.
 • Özdamar, K. (2004). Paket programlar ile istatistiksel veri analizi. Eskişehir: Kaan Kitabevi. (2004).
 • Sağlık Bakanlığı, (2021). https://www.saglik.gov.tr
 • Statista, (2021). Statista market outlooks for e-commerce, travel, mobility, and digital media accessed Jan 2021.
 • Ticaret Bakanlığı, (2020). https://www.eticaret.gov.tr/istatistikler
 • TÜBA, (2020). Küresel salgın değerlendirme raporu türkiye bilimler akademisi (TÜBA) 2020
 • TÜİK, (2020). https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-Arastirmasi-2020-33679 Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması, 2020
 • Uraltas, N. T., ve Koroglu, D. (2012). "Exploring a new electronic retailing trend in turkey and the world: private shopping." International Journal of E-Business and E-Government Studies, 4/2, 47–56. (2012).
 • Van Dolen, W. M., Dabholkar, P. A., ve de Ruyter, K. (2007). Satisfaction with online commercial group chat: the ınfluence of perceived technology attributes, chat group characteristics, and advisor communication style. Journal of Retailing, 83(3), 339–358. doi:10.1016/j.jretai.2007.03.004
 • Wu, J.H., ve Wang S. C. (2004). "What drives mobile commerce?: An empirical evaluation of the revised technology acceptance model", Information & management, 42(5), 2004, s.719-729.
 • Zentes, J., Morschett, D., ve Schramm-Klein, H. (2017). Strategic Retail Management. doi:10.1007/978-3-658-10183-1(2017).